Kokoonpanon muutos, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto, eroaminen

HEL 2023-003833
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 230 §

V 10.5.2023, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää Kamal Palani Jafille eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenen luottamustoimesta ja
  • valitsee ________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Kamal Palani Jafin (SDP) 2.8.2021 § 245 jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Kamal Palani Jafi on 16.3.2023 pyytänyt eroa jaoston jäsenyydestä, koska hän on eronnut puolueestaan.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36207

asta.vennela@hel.fi