Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Taloushallintopalvelun hankintojen, investointien ja vuokraamisen päätäntävaltuudet 1.3.2023 alkaen

HEL 2023-003886
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen työsuhteisten henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, että seuraavilla taloushallintopalveluliikelaitoksen työsuhteessa olevilla henkilöillä ja heidän sijaiseksi määrätyillä on sijaisuusaikana oikeus toistaiseksi toteuttaa hankintoja toimitusjohtajan viranhaltijan lukuun:

 • Palkkapalvelut-osaston johtaja ja johtajan sijainen
 • Talouspalvelut-osaston osastopäällikön sijainen
 • Henkilöstö- ja hallintopalvelut -osaston johtaja ja johtajan sijainen
 • Asiakkuudet-osaston johtaja ja johtajan sijainen
 • ICT- ja tietohallinto-osaston johtaja ja johtajan sijainen
Hankintoja toteutetaan edellyttäen, että
 
 • taloushallintopalveluliikelaitoksen talousarviossa/ tulosbudjetissa on asianomaiseen hankintaan varauduttu
 • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
 • hankinnasta tehdään tilaus
 • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta
 • toteutettavan hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä 30 000 euroa

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on 27.3.2023 § 13 tekemällään päätöksellä päättänyt taloushallintopalveluliikelaitoksen hankintojen, investointien ja vuokraamisen päätäntävaltuudet 1.3.2023 lukien. Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen palvelujen tuottamisen varmistamisen ja sujuvuuden kannalta on perusteltua, että liikelaitoksen johtajilla on tarkoituksenmukaiset hankintavaltuudet.

Detta beslut publicerades 15.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 25220

paivi.i.turpeinen@hel.fi

Beslutsfattare

Anniina Kitula
toimitusjohtaja