Määrärahan myöntäminen, projektialueiden katujen toteuttaminen vuonna 2023, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-003985
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 15. / 307 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden katurakentamiseen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön projektialueiden kadunrakentamiseen vuoden 2023 talousarvioon varatut määrärahat kokonaisuudessaan luvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdan 8 08 02 Kadut, alakohdista yhteensä 68,8 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta
Euroa
 
 
8 08 02 01 Kamppi-Töölönlahti
400 000
8 08 02 02 Länsisatama
25 500 000
8 08 02 03 Kalasatama
4 500 000
8 08 02 04 Kruunuvuorenranta
14 600 000
8 08 02 05 Pasila
17 500 000
8 08 02 06 Kuninkaankolmio
2 100 000
8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
1 700 000
8 08 02 08 Malmi
2 500 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katujen toteuttamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2023 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 68,8 miljoonaa euroa on varattu talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, alakohtaan 8 08 02 Projektialueiden kadut. Lisäksi toimialalle on myönnetty vuonna 2022 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 11,0 miljoonaa euroa.

Katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2023 on seuraava:

8 08 02 01 Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa vuodelle 2023 varattu määrärahaa 0,4 miljoonaa euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 66,0 miljoonaa euroa. Alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027. Vuoden 2023 määrärahalla laaditaan alueeseen liittyviä selvityksiä ja aloitetaan Töölönlahden rantaraittien suunnittelu.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on talousarvioon varattu 0,4 miljoonaa euroa.

8 08 02 02 Länsisatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 02 Länsisatama on talousarviossa varattu 25,5 miljoonaa euroa.

Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 172,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 215,0 miljoonaa euroa.

Jätkäsaaren alueella määrärahaa käytetään mm. Melkinlaiturin alueen katujen ja Tahitinkadun kortteliin raitiotien kääntölenkin rakentamiseen.

Ruoholahdessa toteutetaan mm. Tanssintalon viereisen Tallberginkadun muutosurakka.

Telakkarannassa määrärahaa käytetään mm. valmistuvien asuntokortteleiden edustan ranta-alueen rantamuurien ja katujen rakentamiseen sekä viimeistelyn urakkakokonaisuuteen.

Länsisatamassa arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 27,5 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muiden projektialueiden määrärahoista tehdään ylitystarpeen tarkentuessa.

8 08 02 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 03 Kalasatama on varattu 4,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin käytetty 150,0 milj. euroa. Vuosina 2024-2033 arvioidaan Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan 70,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään mm. Nihdin katujen rakentamiseen ja Sompasaaressa, Työpajanpihan alueella sekä Verkkosaaren eteläosan katujen viimeistelyyn.

Kalasataman katujen arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 7,2 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muilta käyttämättä jääviltä talousarviokohdilta tehdään ylitystarpeen tarkentumisen mukaisesti.

8 08 02 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 04 Kruunuvuorenranta on talousarviossa varattu 14,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 loppuun mennessä Kruunuvuorenrantaan on käytetty 79,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin tarvittavan 96,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään Kruunuvuorenrannassa mm. Kruunuvuoren ja Stansvikinkallion katujen toteuttamiseen. Yliskylässä jatkuu Laajasalontien keskiosan bulevardisointiurakka.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2023 on 14,6 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muiden projektialueiden käytettäväksi tehdään määrärahatarpeiden tarkentuessa.

8 08 02 05 Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 17,5 miljoonaa euroa.

Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 209,0 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2033 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 100,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään mm. Veturitien ja Ratapihakortteleiden pohjoisten katuosien sekä Postipuiston katujen rakentamiseen.

Pasilan arvioitu määrärahatarve on 15,3 miljoonaa euroa. Kustannusten toteutumista seurataan ja tarvittavat määrärahan siirtoesitykset muiden projektialueiden käytettäväksi tehdään määrärahatarpeiden tarkentuessa.

8 08 02 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion alueelle on talousarvion alakohtaan 8 08 02 06 vuodelle 2023 varattu 2,1 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 28,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2024-2028 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 13,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään mm. Kuninkaantammen ja Honkasuon katujen rakentamiseen asuntotuotannon edellyttämässä tahdissa.

Kuninkaankolmion määrärahatarve vuonna 2023 on 2,1 miljoonaa euroa.

8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 07 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen, on talousarviossa vuodelle 2023 varattu 1,7 miljoonaa euroa.

Määrärahalla toteutetaan suunnitteluhankkeita uusilla projektialueilla, joilla ei vielä ole omaa talousarviokohtaa. Määrärahatarve vuonna 2023 on 1,7 miljoonaa euroa.

8 08 02 09 Malmi

Talousarvion alakohtaan 8 08 02 09 Malmi on talousarviossa varattu 2,5 miljoonaa euroa.

Malmin alueen katuihin on vuoden 2022 loppuun mennessä käytetty 0,8 miljoonaa euroa.

Vuosina 2024-2033 arvioidaan Malmin katuihin tarvittavan 57,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2023 määrärahaa käytetään mm. Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden katu- ja rakennussuunnitelmien laadintaan. Arvioitu määrärahatarve on 2,5 miljoonaa euroa. Talousarviokohdan määräraha haetaan kokonaisuudessaan.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden katujen toteuttamiseen yhteensä 68,8 miljoonaa euron määräraha vuoden 2023 talousarvioluvun 8 08 Projektialueiden infrarakentaminen, Khn käytettäväksi, kohdasta 8 08 02 Kadut.

Stäng

Detta beslut publicerades 30.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi