Vuokraus, väistötila, Tehtaankadun ala-aste, Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten, päiväkodit Haukka ja Meripirtti, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-004200
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Vuokraus, väistötila, Tehtaankadun ala-aste, Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten, Lpk Haukka (Sinebrychoffinkatu 11) ja Lpk Meripirtti, Eiranranta 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Tehtaankadun ala-asteen (Popa), Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin (Sves), Lpk Haukan (Vare) (Sinebrychoffinkatu 11) sekä Lpk Meripirtin (Vare) väistötilaksi, osoitteessa Eiranranta 1, kohdenumero 6848, sijaitsevat tilaelementeistä koostuvat huoneistoalaltaan (htm2) 3 000 m² suuruiset tilat määräaikaisesti ajalle 1.1.2023 – 30.6.2026.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ajalla 1.1.2023 - 31.7.2023 on 46,91euroa/m²/kk, 140 728 euroa/kk. Vuokraerittely liitteenä.

Kokonaisvuokra Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ajalla 1.8.2023 - 30.6.2026 on 60,81 euroa/m²/kk, 182 428 euroa/kk, 2 189 135 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä.

Tehtaankadun ala-aste toimii väistötiloissa 1.1.2023 - 30.6.2023.

Grundskolan Norsen Cygnaeus-enheten toimii väistötiloissa 1.7.2023 - 30.6.2025.

Lpk Haukka (Sinebrychoffinkatu 11) toimii väistötiloissa 1.7.2023 - 31.12.2024.

Lpk Meripirtti toimii väistötiloissa 1.8.2024 – 30.6.2026.

Vuokrauksessa noudatetaan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan vuokrasopimusta liitteineen.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää Tehtaankadun ala-asteen sopimuksen 211024234, Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin sopimuksen 211023071 sekä Lpk Haukan sopimuksen 211022527 päättyviksi 31.7.2023. Lpk Meripirtin sopimukset päätetään, kun Betaniatalon perusparannuksen aloitusajankohta täsmentyy. Vuodelta 2023 tehdään mahdolliset hyvitykset sekä siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Päätöksen perustelut

Tehtaankadun ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen 3.12.2018 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.5.2019. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 12.2.2019. Hankkeesta on tehty enimmäishinnan korotus 17 000 000 euroon kaupunginvaltuuston päätöksellä 13.11.2019. Kasvatus-ja koulutuslautakunta on antanut korotuksesta puoltavan lausunnon 22.10.2019.

Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin 1.6.2020 päivätty hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.10.2020. Hanke on viivästynyt Cygnaeus Stiftelsenin hakeman suojelupäätösesityksen sekä Tehtaankadun ala-asteen perusparannushankkeen valmistumisen viivästymisen vuoksi, joten väistötilan tarve on siirtynyt ajalle 8/2023 –6/2025. Tehtaankadun ala-asteen perusparannus valmistuu keväällä 2023. Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 1.6.2020 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Asunto-osakeyhtiötiloissa toimivan päiväkoti Haukan, Sinebrychoffinkatu 11, yhtiössä tehtävä linjasaneeraus toteutetaan vuosina 2023 - 2024. Korjaushankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja ajalle 8/2023 - 12/2024.

Lpk Meripirtin perusparannus on merkitty rakentamisohjelmaan ajalle 8/2024 – 8/2026. Perusparannushankkeen toteuttaminen edellyttää väistötiloja.

Tehtaankadun ala-asteen ja Grundskolan Norsen Cygnaeus-enhetenin väistötilat on järjestetty vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuvat paviljongit väistötiloiksi 46 kuukauden ajaksi, ajalle 26.3.2020 – 25.1.2024. Kaupunginhallitus on 21.10.2019 hyväksynyt väliaikaisen tilaelementeistä koostuvat paviljongit osoitteessa Eiranranta 1 enintään 3 600 brm² laajuisena, enimmäishintaan 6 850 000. Hankkeesta on tehty enimmäishinnan korotus 7 241 742 euroon teknisen johtajan päätöksellä 10.06.2020.

Tehtaankadun ala-aste on toiminut Eiranrannan väistötiloissa alkaen 1.6.2021. Käyttäjät eivät ole maksaneet tilasta vuokraa aiemman vuokramallin mukaisesti. 1.6.2021– 31.12.2022 väliseltä ajalta laskuttamattomat väistökulut ovat 2 315 098 euroa ja ne sisällytetään Tehtaankadun ala-asteen perusparannus ja laajennus -hankkeesta 2821P20048 tulevaan uuteen vuokraan aiemman vuokramallin mukaisesti. Väistötilan tilakustannus jyvitetään Tilahankkeiden käsittelyohjeen (Khs 14.12.2015) mukaan sisäisen vuokran ylittävältä osuudelta 30 vuoden poistoajalle toteutuman mukaan.

Päiväkoti Haukan ja päiväkoti Meripirtin väistötilat järjestetään jatkovuokraamalla paviljongit ajalle 26.1.2024 - 30.6.2026 ja tekemällä niihin päiväkotitoiminnan edellyttämät muutokset. Muutostöiden yhteydessä paviljonkien väliin rakennetaan laajennusosa (25 htm²), johon tulee toinen sisäänkäynti esikoululaisia varten. Muita muutoksia ovat eteistilojen muutokset päiväkotitilojen vaatimusten mukaisiksi, sekä leikkipihan rakentaminen. Tilamuutokset on suunniteltu Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on, että päiväkodin muutostyöt valmistuvat niin, että tilat luovutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön viimeistään elokuussa 2023.

Parmaco Oy:n kanssa tehty vuokrasopimus päättyy 25.1.2024. Tarkoitus on tehdä uusi vuokrasopimus ajalle 26.1.2024 - 30.6.2026.Tilojen toimittaja vastaa tilamuutostöiden toteuttamisesta ja tilojen rakennusteknisestä kunnosta. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa laajennusosan maanrakennus- ja perustustöistä, pihamuutosten toteuttamisesta sekä ulkoalueiden ylläpidosta. Vuokrasopimukseen sisältyy toiminnan edellyttämiä ja vuokranantajan tekemiä muutostöitä. Kohteelle on haettu rakennuslupaa vuoden 2027 loppuun asti. Vuokrasopimuksen ehtona on, että tiloille saadaan jatkolupa. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 23.3.2023 esittänyt kaupunginhallitukselle tilojen vuokraamista 13.3.2023 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti. Päätös tehdään ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa puoltavan lausunnon hankesuunnitelmasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.10.2022 kokouksessaan kaupungin toimitilojen sisäisestä vuokrauksesta noudatettavat pääomavuokrien määrittämisen periaatteet käyttöönotettaviksi 1.1.2023 alkaen ja kehotti kaupunkiympäristön toimialan tilat-palvelua päivittämään kaikki sisäiset vuokrasopimukset vastaamaan uuden pääomavuokramallin periaatteita sekä toteuttamaan maksulajien päivitykset.

Detta beslut publicerades 24.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö