Tutkimuslupa, Perheen tarpeiden tarkistuslistan validointi ja soveltuvuuden arviointi

HEL 2023-004326
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Tutkimuslupa tutkimukseen "Perheen tarpeiden tarkistuslistan validointi ja soveltuvuuden arviointi vanhempien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten näkökulmista lapsen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä"

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Perheen tarpeiden tarkistuslistan validointi ja soveltuvuuden arviointi vanhempien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten näkökulmista lapsen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä " (väitöstutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilö on perheiden erityispalvelujen päällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tietosuoja- ja tietoturvasyistä haastatteluja ei saa toteuttaa ja tallentaa etäyhteyden, kuten Teamsin välityksellä. Linjaus perustuu Helsingin kaupungin tietosuojavastaavan ohjeeseen M365-palvelujen käytöstä silloin, kun käsitellään salassa pidettäviä tai arkaluontoisia henkilötietoja. Tutkijan on myös varmistettava käyttämänsä digisanelimen ja muiden mahdollisten tallennusvälineiden tietoturva.

Ennen tutkimusaineiston keruuta tutkijan on toimitettava tietosuojan vaikutustenarviointi Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen
osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali-, terveys- ja
pelastustoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi.

Päätöksen perustelut

Väitöstutkimus kohdentuu lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena on tuottaa vanhemmille ja lapsiperhetyön ammattilaisille yhdenmukaista tietoa lapsen kaltoinkohtelusta ja validoidun välineen kaltoinkohtelun varhaiseen ehkäisyyn perheissä. Tutkimuksessa validoidaan näyttöön perustuva perheen tarpeita arvioiva tarkistuslista arvioimalla sen pätevyys ja soveltuvuus vanhempien käyttöön sekä lapsi- ja perhepalveluiden asiakastilanteisiin. Lisäksi tavoitteena on ohjeistaa tarkistuslistan käyttöä.

Kyseessä on väitöstutkimuksen kolmas vaihe, jossa tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla perhe- ja sosiaalipalvelujen työntekijöitä lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön palveluista. Haastattelun aiheena on tarkistuslistan käyttökokemukset muun muassa kaltoinkohtelun puheeksiottamisen välineenä. Ennen haastatteluja tutkimukseen osallistuvat työntekijät ovat testanneet tarkistuslistan käyttöä asiakkainaan olevilla vanhemmilla. Vanhemmille kerrotaan, että kyse on tarkistuslistan testikäytöstä ja että heidän vastauksiaan ei käsitellä millään tavalla tutkimuksessa. Asiakkaista voi työntekijöiden haastatteluissa tulla esille henkilötietoja, kuten tapaamiskuvauksia ja muita yksityiskohtaisia tietoja. Lisäksi on mahdollista, että haastatteluissa mainitaan asiakkaiden erityisiä henkilötietoja, kuten terveystietoja tai rikostuomioita koskevia tietoja, joita sisältyy Perheen tarpeiden tarkistuslistan sisältämiin väittämiin.

Tutkimusaineisto hävitetään 31.12.2025 mennessä. Tutkimuksesta on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi, ja Tampereen alueen ihmistieteiden eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta puoltavan lausunnon 29.11.2022.

Vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja sekä va. perhepalvelujen johtaja ovat puoltaneet tutkimuslupaa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöksen 17.1.2023 § 11 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja (kahden tai useamman alaisensa palvelun osalta).

Detta beslut publicerades 02.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anne-Maria Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 43444

anne-maria.kuvaja@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
vs. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.