Aukioloajat,lapsiperheiden hyvinvointi ja terveyspalvelut, toimintayksikköjen loma-ajoista johtuvat muutokset, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-004331
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Perhe ja sosiaalipalveluiden toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ja toiminnan supistaminen kesällä 2023

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti perhe- ja sosiaalipalvelujen aukioloista seuraavasti:

Terapeuttinen vauvaperhetyö, pariterapia, neuvolan psykologipalvelu ja lasten puheterapia ovat suljettuina 17.7-30.7.2023

Perheneuvolassa toiminta on supistettu ajalla 17.7-30.7.2023. Konsultaatiopuhelin ja vireilletulo käsittely toimii normaalisti.

Neuvolan keskitetyt vastaanotot Itämerenkatu 5a ja Malmin raitti 17 a on suljettu 19.6- 13.8.2023.

Jakomäen neuvola on suljettu 26.6-30.7.2023. Neuvolan terveydenhoitajan palvelut järjestetään Puistolan neuvolassa ja lääkäripalvelut Malmin neuvolassa.

Paloheinän neuvola on suljettu 3.7.–30.7. 2023. Palvelut järjestetään Maunulan neuvolassa. Lääkäripalvelu järjestetään Maunulan neuvolassa.

Itäkadun perhekeskus on avoinna ajalla 19.6-13.8.2023 arkisin klo 8.00–16.00 (avoinna normaalisti ma – to klo 7.00–19.00 pe 7.00-16.00).

Kallion perhekeskus on avoinna ajalla 19.6-13.8.2023 arkisin klo 8.00–16.00 (avoinna normaalisti ma – to klo 7.00–19.00 pe 7.00-16.00).

Kampin perhekeskus on avoinna ajalla 19.6-13.8.2023 arkisin klo 8.00–16.00 (avoinna normaalisti ma – to klo 7.00–19.00 pe 7.00-16.00).

Vuosaaren perhekeskus on avoinna ajalla 19.6-13.8.2023 arkisin klo 8.00–16.00 (avoinna normaalisti ma – to klo 7.00–19.00 pe 7.00-16.00).

Neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun supistettu aukiolo on 19.6-20.8.2023 klo 8.00–12.00 ja chat palvelu toimii klo 10.00–12.00.

Terveydenhoitajan suorittamat terveystarkastukset tehdään äitiysneuvolan määräaikaistarkastusohjelman mukaisesti ja lasten terveystarkastukset 2 vuoden ikään saakka. Muut neuvolatarkastukset toteutetaan keskittämisajan ulkopuolella.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen syynä ovat kesäloma-ajasta johtuva vähentynyt palvelutarve ja henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 20.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi

Heidi Långström-Karhapää, vs. neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 09 310 50428

heidi.langstrom-karhapaa@hel.fi

Jonna Vanhanen, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 43809

jonna.vanhanen@hel.fi

Riitta Vartio, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 56309

riitta.vartio@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
vs.perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja