Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-35-23

HEL 2023-004333
Ärendet har nyare handläggningar
§ 28

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön asumisterveystiimin ympäristötarkastajan virkaan (049333) filosofian maisteri ********** 17.4.2023 alkaen 3 623,01 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Ympäristötarkastajan virka on perustettu 1.2.2023 alkaen kaupungin-hallituksen päätöksellä 9.1.2023 § 15.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 20.2.-6.3.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Monsterissa, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys –lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät, muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät, asumisterveyteen liittyvä viestintä sekä valvonnan kehittämistehtävät ja sidosryhmätyöskentely. Tehtäviin kuuluvat tarkastukset ja mittaukset asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. toiminnanharjoittajiin, asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi virassa edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä, asiakasyhteydenpidossa sekä terveydensuojelua edistävässä viestinnässä. Hakijoilta odotetaan oma-aloitteista ja aktiivista työotetta. Eduksi luetaan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, rakennusalan koulutus ja työkokemus sekä englannin kielen taito.

Virkaa täytettäessä varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Ympäristötarkastajan virkaan haki hakuajan kuluessa 17 henkilöä, joista 13 hakijaa täytti kelpoisuusehdot. Yksi hakijoista perui hakemuksensa myöhemmin. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 8.3.-13.3.2023, johon kutsuttiin hakemusten perusteella kahdeksan hakijaa, joilla arvioitiin olevan viran kannalta sopivaa koulutustaustaa ja työkokemusta. Näistä yksi hakija ei jättänyt videohaastatteluvastauksia ja perui hakemuksensa. Hakijoiden videohaastatteluja arvioivat **********

Toiselle haastattelukierrokselle 20.3.2023 kutsuttiin videohaastattelujen perusteella ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran hoitamisen kannalta sopivaa työkokemusta ja alaan liittyvän koulutuksen tuomaa osaamista. ********** haastatteli hakijat yhdessä ********** kanssa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on terveydensuojelulain mukaiset asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät, muiden oleskelutilojen terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät, asumisterveyteen liittyvä viestintä sekä valvonnan kehittämistehtävät ja sidosryhmätyöskentely.

Haastatteluissa kiinnitettiin hakuilmoituksessa esitettyjen muodollisten kelpoisuusehtojen lisäksi ympäristöterveyden alan ja terveyshaitan arvioimisen kannalta oleellisten rakennusteknisten ratkaisujen tuntemukseen, kokemukseen viestintätehtävistä sekä osaamiseen melumittausten osalta.

**********

**********

Ympäristötarkastajan tehtävässä tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tarkastuskäynneillä, neuvotteluissa ja neuvontatyössä, asiakasyhteydenpidossa sekä terveydensuojelua edistävässä viestinnässä. Viran täyttämisessä painotettiin myös hakijan vuorovaikutustaitoja haastavissa asiakaskohtaamisissa ja kykyä työskennellä osana asiantuntijatiimiä. Kaikilla haastatelluilla on haastatteluiden perusteella hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Hakijat ovat esittäneet arvion kielitaidosta hakemuksessa ja haastattelussa. Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus ja englannin kielen taito arvioitiin eduksi kaikille haastatelluille.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on ympäristötarkastajan virkaan parhaiten soveltuva. Hänellä on koulutuksen ja työkokemuksen perusteella parhaat ja laajimmat tiedot ja taidot tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveyden eri osa-alueista. Hän tuntee rakennusten rakennustekniset ominaisuudet ja niiden vaikutukset asumisterveyteen. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti ja kehittämishakuisesti.

Detta beslut publicerades 28.03.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64323

paivi.vepsalainen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö