Virkasuhteen täyttäminen, idän terveysasema, Myllypuron toimipiste, terveyskeskuslääkäri (3 kpl), työavain SOTE-02-724-22

HEL 2023-004353
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut, Idän terveysasema/Myllypuro, kolmen terveyskeskuslääkärin virkaan valinta, työavain SOTEPE-02-724-22

Ledande överläkare

Päätös

Idän terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella laillistetun lääkärin ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 020356, toimintayksikkö 396120, työpiste 307200) 1.5.2023 lukien 3322,04 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista. Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Idän terveysasema/Myllypuro.

Toiseen avoinna olleeseen virkaan Idän terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella laillistetun lääkärin ********** (vakanssinumero 032784, toimintayksikkö 396120, työpiste 307200) 1.5.2023 lukien 3322,04 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Idän terveysasema/Myllypuro.

Kolmanteen avoinna olleeseen virkaan Idän terveysaseman johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella laillistetun lääkärin ********** (vakanssinumero 022585, toimintayksikkö 396120, työpiste 307200) 1.5.2023 lukien 3322,04 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa palvelukseen ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, terveys- ja päihdepalvelut palvelukokonaisuus, Idän terveysasema/Myllypuro.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 020356) tuli avoimeksi 1.6.2014, ja ********** on sen sijaisena.

Toinen terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 032784 ) tuli avoimeksi 6.3.23, ja ********** on sen sijaisena.

Kolmas terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 022585) tuli avoimeksi 1.5.2021, ja ********** on sen sijaisena.

Kaikki kolme terveyskeskuslääkärin virkaa ovat olleet julkisesti haettavina 12.1.-10.2.2023 Helsingin kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa (Helsinkirekry.fi). Tämän lisäksi ilmoitus on ollut nähtävillä Duunitorin, Monsterin ja TE-keskuksen sähköisissä palveluissa

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Idän terveysaseman johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viranhaltijan tehtävänä on toimia terveyskeskuslääkärinä hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Eduksi katsotaan jatkuva kehittämisen halu, hyvä muutosvalmius sekä mahdollinen työyhteisöä hyödyttävä erityisosaaminen.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa, joista kolme hakijaa täyttivät asetetut kelpoisuusehdot pois lukien ruotsin kielen taito. Yksi hakija ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Yhteenveto hakijoista on tämän asiakirjan liitteenä 1.

Hakemusten perusteella kutsuttiin haastatteluun kolme hakijaa. 6.3.2023 ********** ja 7.3.2023 ********** 17.3.2023 ********** Johtava ylilääkäri ********** ja Myllypuron terveysaseman ylilääkäri ********** haastattelivat hakijat.

********** on suorittanut lääkärin tutkinnon Nepalissa vuonna 2003 ja valmistunut Suomessa laillistetuksi lääkäriksi vuonna 2021. Suomessa hänellä on työkokemusta ********** Hän aikoo erikoistua yleislääketieteeseen. Hänen kielitaitonsa ovat suomen lisäksi nepali, hindi ja englanti.

********** on suorittanut lääkärin tutkinnon Venäjällä vuonna 2010 ja valmistunut Suomessa laillistetuksi lääkäriksi vuonna 2022. Suomessa hänellä on työkokemusta ********** Hän aikoo erikoistua yleislääketieteeseen. Hänen kielitaitonsa on suomen lisäksi venäjä.

********** on suorittanut lääkärin tutkinnon Venezuelassa vuonna 2004, valmistunut lastentautien erikoislääkäriksi Venezuelassa vuonna 2009 ja valmistunut Suomessa laillistetuksi lääkäriksi vuonna 2022. Hän on toiminut ********** Hän aikoo erikoistua yleislääketieteeseen. Hänen kielitaitonsa suomen lisäksi ovat espanja ja englanti.

Hakijat eivät täytä virassa vaadittuja kelpoisuusehtoja ruotsin kielen osalta. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa valinnasta päättävä viranhaltija voi perustellusta syystä päättää kielitaitovaatimuksesta poikkeamisesta. Ulkomaisen tutkinnon suorittanut, Suomessa laillistettu lääkäri voidaan vapauttaa ruotsin kielen taidosta sellaisessa yksikössä, jossa ruotsin kielen taitoisia lääkäreitä on riittävästi. Idän terveysasemalla ja Myllypuron terveysaseman ruotsinkielisessä yksikössä on riittävä määrä ruotsin kielen taitoisia lääkäreitä.

Haastattelujen, työkokemuksen ja saatujen myönteisten Myllypuron terveysaseman esihenkilö- ja vertaisarviointien perusteella virkoihin valitaan hakijat **********

Detta beslut publicerades 05.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anne Kaijansilta, puhelin:

anne.kaijansilta@hel.fi

Beslutsfattare

Anne Kaijasilta
johtava ylilääkäri

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.