Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Kivelän terveysasema, terveyskeskuslääkäri (2 virkaa), työavain SOTE-02-39-23

HEL 2023-004547
Ärendet har nyare handläggningar
§ 50

Virkasuhteen täyttäminen, Kivelän terveysasema, terveyskeskuslääkäri (2 virkaa), työavain SOTE-02-39-23

Ledande överläkare

Päätös

Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveyskeskuslääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 20321, Keskustan terveysasema, Kivelän työpiste, toimintayksikkö 396100, työpiste 203200) 1.5.2023 lukien 3453,76 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveyskeskuslääkärin virkaan lääketieteen lisensiaatti ********** (vakanssinumero 26928, Keskustan terveysasema, Kivelän työpiste, toimintayksikkö 396100, työpiste 203200) 1.5.2023 lukien 3453,76 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka 20321 tuli avoimeksi 1.10.2022 ja virka 26928 1.1.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Keskustan terveysaseman johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia Kivelän terveysasemalla terveyskeskuslääkärinä hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tehtävään kuuluu monipuolista avosairaanhoidon ja neuvolan vastaanottotyötä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Terveyskeskuslääkärin kaksi virkaa (vakanssinumerot 20321 ja 26928) ovat olleet julkisesti haettavana 1.3.2023 - 15.3.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on molemmilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin molemmat hakijat ********** ja ********** 17.3.2023. Haastattelun suorittivat Kivelän terveysaseman ylilääkärit ********** ja **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2018. Hän on toiminut ********** kaupungilla terveyskeskuslääkärinä noin 6kk ja neuvolalääkärinä noin 6kk. Lisäksi hän on toiminut ********** kaupungilla terveyskeskuslääkärinä 1v 6kk ja erikoistuvana lääkärinä ********** kaupungilla ja ********** 1 vuosi 3 kuukautta. Hänellä on opinto-oikeus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen.

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2016. Hän on toiminut ********** kaupungilla terveyskeskuslääkärinä noin 1v 10kk ja erikoistuvana lääkärinä ********** kaupungilla ja ********** noin 4 vuotta. Lisäksi hän on työskennellyt työterveyshuollossa noin 3kk. Hänellä on opinto-oikeus yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen.

Toimenkuvan vuoksi haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota kokemukseen yleislääkärin työstä sekä monipuoliseen kokemukseen eri erikoisalojen sairaalatyöstä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** ja ********** osoittivat terveyskeskuslääkärin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Heillä on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen Keskustan terveysasemalla Kivelän toimipisteessä.

Detta beslut publicerades 18.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Beslutsfattare

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.