Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla lännen aikuissosiaalityön alayksiköiden esihenkilölle 4.4.2023 alkaen

HEL 2023-004602
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön lännen aikuissosiaalityön sijaistettaville 4.4.2023 alkaen

Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti, että

- Työllistymistä edistävä sosiaalityö 1 -alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro. 050143) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- johtava sosiaaliohjaaja (vak.nro 050151), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät.
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 039092)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 031176)

- Työllistymistä edistävä sosiaalityö 2 -alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro. 050143) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 031176)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 050143)
- johtava sosiaaliohjaaja (vak.nro 050151), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät.

- Työllistymistä edistävä sosiaaliohjaus -alayksikön johtavan sosiaaliohjaajan (vak.nro. 050151) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä.

- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 050143)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 031176)
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 039092)

- Sosiaalinen kuntoutus-alayksikön johtavan sosiaalityöntekijän (vak.nro 031176) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 039092)
- johtava sosiaaliohjaaja (vak.nro 050151), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät.
- johtava sosiaalityöntekijä (vak.nro 050143)

Samalla nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneenä alayksiköiden esihenkilöiden sijaisena toimii nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 4.4.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtajan 28.2.2022 tekemän päätöksen 14 §.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 14.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Karisto
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja