Toivomusponsi, Puistolan vanhan kansakoulun kunnostaminen

HEL 2023-004806
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 187 §

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi Puistolan vanhan kansakoulun säilyttämisestä käyttökuntoisena ja vuokraamisesta tilojen väliaikaiskäyttöön operaattorimallilla

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuulia Pitkäsen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 5.4.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Käsitellessään 5.4.2023 valtuutettu Sinikka Vepsän aloitetta Puistolan vanhan kansakoulun kunnostamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen "Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta säilyttää Puistolan vanha kansakoulu käyttökuntoisena ja ottaa koulu osaksi operaattorimallia ja tätä kautta mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan koulun käyttöönotto esimerkiksi yksityisen varhaiskasvatuksen, taiteilijoiden, yhdistysten ja nuoriso- ja asukastilojen kanssa. Lisäksi tulee tutkia mahdollisuutta synnyttää kylätilan kaltainen monipuolinen palvelupiste, joka naapurikaupunginosassa Tapanilassa osoittautui loistavaksi ratkaisuksi entisen kansakoulun kohdalla".

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausunnossaan, että operaattorimallin osalta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on omalta osaltaan jo aiemmin todennut, että Puistolan entinen kansakoulu sopisi hyvin arvioitavaksi osana operaattorimallia esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja liikuntasali harrastuskäyttöön. Lisäksi rakennus voisi soveltua nuorisotilaksi sekä muihin mahdollisiin toimintoihin.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto puolestaan toteaa lausunnossaan, että Puistolan vanhassa koulussa on todettu merkittäviä korjaustarpeita kuntotutkimuksissa. Jaoston lausunnon mukaan kaupunki ei voi vuokrata tilaa operaattorimallin yhteydessä, koska kohde ei ole käyttökuntoinen nykyisessä rakenteellisessa kunnossaan eikä kaupunki täyttäisi lakisääteistä omistajavelvoitettaan, mikäli lähtisi vuokraamaan tilaa nykykunnossaan. Vastaavantyyppisiä kohteita tullaan kuitenkin vuokraamaan kulttuurikäyttöön operaattorimallin piirissä. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston lausuntoon sisältyvä sisäilmatutkijan lausunto kohteesta on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Kaupunkiympäristön toimiala selvittää Puistolan vanhan kansakoulun tulevaisuuden käyttöä osana arvottamisen prosessia kaupunginhallituksen 22.6.2020 § 400 hyväksymän toimitilastrategian mukaisesti.

Toivomusponnessa on tuotu esiin Tapanilassa sijaitseva entinen koulu, joka on kunnostettu kylätilaksi paikallisten asukkaiden talkoovoimin. Tapanilan Kylätila ry teki osoitteessa Veljestenpiha 9 sijaitsevasta rakennuksesta kirjallisen ostotarjouksen, jonka jälkeen kaupunki myi rakennuksen ja vuokrasi tontin pitkäaikaisesti Tapanilan Kylätila ry:lle. Kaupunki on tukenut toimintaa kaupunginhallituksen myöntämien asukasosallisuuden avustuksen kautta. Vuonna 2023 asukasosallisuuden avustuksista Tapanilan Kylätila ry:lle myönnettiin asukastilan maanvuokra- ja ylläpitokustannuksiin 20 000 euroa ja palkkakustannuksiin 32 500 euroa.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 02.11.2023 § 100

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi lausunnon:

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt selvitettävän mahdollisuutta säilyttää Puistolan vanha kansakoulu käyttökuntoisena ja ottaa koulu osaksi operaattorimallia ja tätä kautta mahdollistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan koulun käyttöönotto esimerkiksi yksityisen varhaiskasvatuksen, taiteilijoiden, yhdistysten ja nuoriso- ja asukastilojen kanssa.

Puistolan vanhassa koulussa on todettu merkittäviä korjaustarpeita kuntotutkimuksissa, jonka vuoksi kaupunki katsoo ettei kohde ole käyttökuntoinen nykyisessä rakenteellisessa kunnossaan. Kaupunki ei täyttäisi lakisääteistä omistajavelvoitettaan mikäli lähtisi vuokraamaan tilaa nykykunnossaan. Vastaavantyyppisiä kohteita tullaan kuitenkin vuokraamaan kulttuurikäyttöön operaattorimallin piirissä.

Kaupunki ei voi vuokrata tilaa operaattorimallin yhteydessä. Kaupunki selvittää osana arvottamisen prosessia Puistolan vanhan kansakoulun tulevaisuuden käyttöä kaupungin toimitilastrategian mukaisesti.

Sisäilmatutkijan lausunto

Koulurakennus on valmistunut vuonna 1932 ja se on nelikerroksinen. Rakennuksen alapohja on osittain maanvarainen teräsbetonilaatta sekä länsisiiven osalta ryömintätilallinen. Alapohjarakenteiden merkittävimmäksi puutteeksi todettiin kuivatusrakenteiden osittainen puuttuminen sekä salaojajärjestelmän puutteellinen toiminta. Maanvastaisissa alapohjarakenteissa ja ulkoseinissä todettiin tutkimuksissa kosteusvaurioita. Vuoden 2014 tutkimuksen mukaan rakennuksen ulkovaipparakenteille on suoritettu korjaustoimenpiteitä vuoden 2007 tehdyn peruskorjauksen yhteydessä. Rakennuksen julkisivurappauspinta on peruskorjattu kauttaaltaan. Myös ikkunoille on suoritettu korjaustoimenpiteitä peruskorjauksen yhteydessä. Ulkoseinärakenteille ei näistä syistä suoritettu laajempia kuntotutkimuksia. Ulkoseinien nykykunnosta ole tarkempaa tietoa. Rakennuksen kantavana välipohjarakenteena toimii tutkimusten perusteella alalaattapalkisto. Rakennuksen välipohjarakenteita on paikoittain uusittu vuonna 2004 tehdyn LVI-saneerauksen yhteydessä. Välipohjissa todettiin kerroskohtaisesti eroavaisuuksia erityisesti eristerakenteessa. Rakennuksen ryömintätilan yläpuoleisessa välipohjassa todettiin mikrobivaurioita. Vesikatteena on sinkitty ja maalattu rivipeltikate. Rakennuksen peltisen vesikatteen tekninen käyttöikä oli jo vuonna 2014 loppunut. Vesikaton maalipinta todettiin tuolloin pahasti kuluneeksi eikä peltikatteen alapuolella havaittu aluskatetta. Ei ole tiedossa onko rakenteelle tehty tuolloin korjauksia. Rakennuksen tulo- ja poistoilmakoneet ovat asennettu pääasiassa 2000-luvun peruskorjauksen yhteydessä ja vain teknisen työn luokan koneet ovat 1980-luvun puolivälistä. 2000-luvun saneerauksessa asennettujen koneiden suurin puute on niiden likaisuus ja automaation toimintapuutteet. Teknisen työn luokan konepaketti oli kokonaisuus huomioiden erittäin huonossa kunnossa ja se aiheuttaa jopa tulipaloriskin. Tutkimusten jälkeen ilmanvaihdolle ei ole tehty mitään. Ilman korjauksia koulurakennusta ei voi ottaa käyttöön. Suurimmat ongelmat ovat vanhojen tutkimusten perusteella maanvastaisten rakenteiden kosteusvauriot ja ryömintätilallisen välipohjan kosteusvauriot. Lisäksi ilmanvaihto vaatii kunnostusta. Vesikaton ja julkisivun kunnosta ei ole tarkempaa nykytietoa. Rakennukseen olisi syytä teettää uudet kuntotutkimukset tämän hetkisen tilanteen selvittämiseksi, mikäli se halutaan saattaa käyttökuntoon laajamittaisella perusparannuksella.

Käsittely

Vastaehdotus:
Nina-Ilona Törmikoski: Lisätään lausuntoehdotukseen kappaleiden 3 ja 4 väliin seuraava: "Tenavatien Puistolan vanha kansakoulun kunnostetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan käyttöön kustannusarvion mukaisesti. Vaikkei operaattorimalli onnistuisi."

Nina-Ilona Törmikosken vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

05.10.2023 Pöydälle

20.06.2023 Pöydälle

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén
Lisätiedot

Antti Halm, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42150

antti.halm@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.08.2023 § 101

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa ehdotetun mallin sopivan erinomaisesti Puistolan vanhan kansakoulun tilanteeseen ratkaisuksi.

Toivomusponnessa viitataan mahdollisuuteen tutkia mahdollisuutta synnyttää kylätilan kaltainen monipuolinen palvelupiste, joka naapurikaupunginosassa Tapanilassa osoittautui hyväksi ratkaisuksi entisen kansakoulun kohdalla.

Toimintamalli toteutui siten, että Tapanilan Kylätila ry teki kirjallisen ostotarjouksen Veljestenpiha 9 sijaitsevasta rakennuksesta, jonka jälkeen Helsingin kaupunki myi rakennuksen ja vuokrasi tontin pitkäaikaisesti Tapanilan Kylätila ry:lle. Entinen koulu on kunnostettu kylätilaksi pitkälti paikallisten asukkaiden talkoovoimin. Kaupunki on tukenut toimintaa kaupunginhallituksen myöntämien asukasosallisuuden avustuksen kautta. Vuonna 2023 asukasosallisuuden avustuksista Tapanilan Kylätila ry:lle myönnettiin asukastilan maanvuokra- ja ylläpitokustannuksiin 20 000 euroa ja palkkakustannuksiin 32 500 euroa.

Operaattorimallin osalta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on omalta osaltaan jo aiemmin todennut, että Puistolan entinen kansakoulu sopisi hyvin arvioitavaksi osana operaattorimallia esimerkiksi taiteilijoiden työtiloiksi ja liikuntasali harrastuskäyttöön. Lisäksi rakennus voisi soveltua nuorisotilaksi sekä muihin mahdollisiin toimintoihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Hilkka Ahde: Lisätään lausunnon loppuun lause:

Operaattorin puuttuessa kaupungin pitää harkita pikaisesti arvokkaan koulun kunnossa pitämistä ja korjaamista.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Lisätään kappaleeseen viisi loppuun: Lisäksi rakennus voisi soveltua nuorisotilaksi sekä muihin mahdollisiin toimintoihin.

Kannattaja: Nina Suomalainen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen yksimielisesti.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veronika Honkasalo, Esa Korkia-aho, Nina Miettinen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 5
Hilkka Ahde, Anna Karhumaa, Hanna Kivimäki, Heimo Laaksonen, Dani Niskanen

Tyhjä: 1
Nina Suomalainen

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Hilkka Ahteen vastaehdotuksen äänin 7 - 5 (1 tyhjä).

20.06.2023 Pöydälle

Esittelijä
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 03.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi