Sopimus, Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishankkeen periaatteet ja hankkeen kehitysvaiheen kustannusten korvaaminen, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-004826
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 434 §

Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishanketta koskeva sopimus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tehtävän Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishanketta koskevan sopimuksen (liite 1).

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Käsittely

Esteelliset: Tuomas Rantanen, Johanna Laisaari
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tausta

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.1.2022 § 57 raitiovaunuvarikoiden päivitetyn kehittämissuunnitelman. Kehittämissuunnitelman lähtökohtana on, että Helsingin raitioliikennettä operoidaan jatkossa pääasiassa kahdelta päävarikolta, Ruskeasuolta ja Koskelasta. Ruskeasuon varikko on kehittämissuunnitelman mukaisesti rakenteilla. Koskelan varikon kehittämishanke on aikataulutettu siten, että sen toteuttaminen voidaan aloittaa vuonna 2024 Ruskeasuon varikon valmistuttua.

Koskelan elinkaarensa lopulla olevan raitiovaunuvarikon toiminta päättyy vuonna 2024. Tarkoitus on purkaa ja rakentaa toinen Helsingin raitiotieverkon päävarikoista palvelemaan ensivaiheessa raitioliikennettä Helsingin kantakaupungissa. Varikolla säilytetään, huolletaan ja korjataan kantakaupungin raitioliikenteessä käytettävät raitiovaunut. Lisäsi varikolta käsin toimii raitiotien ratakunnossapito.

Raitiovaunuvarikoiden ja niihin liittyvän infran toteuttamisesta vastaa Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy (Kaupunkiliikenne Oy), jolle kaupungin liikenneliikelaitoksen muut kuin metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyvät toiminnot ovat siirtyneet kaupunginvaltuuston 22.9.2021 § 282 tekemän päätöksen mukaisesti. Kaupunkiliikenne Oy toteuttaa pääkaupunkiseudun ja kaupungin joukkoliikenteeseen liittyvää infraomaisuutta sekä tuottaa muita joukkoliikennettä tukevia palveluita ja luovuttaa kaupungille käyttöoikeuden ko. infraomaisuuteen. Kaupunki osoittaa edelleen joukkoliikenneinfraomaisuuden Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) käyttöön.

Kaupunki korvaa Kaupunkiliikenne Oy:lle raitiovaunuvarikoiden ratainfran kustannukset Kaupunkiliikenne Oy:n ja kaupungin välisen joukkoliikenneinfran ja muiden palveluiden tuottamisesta tehdyn palvelukorvaussopimuksen (palvelukorvaussopimus) nojalla. Kaupunki puolestaan veloittaa osan näistä kustannuksista infrakorvauksina HSL:ltä.

Raitiovaunuvarikoiden muut kustannukset kuin ratainfran HSL korvaa nykyisten varikoiden osalta Kaupunkiliikenne Oy:lle osana raitioliikenteen liikennöintisopimuksia. Koskelan varikon kehittämishankkeen yhteydessä tarkoituksena on siirtyä malliin, jossa HSL vuokraa varikon Kaupunkiliikenne Oy:ltä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Pitkäaikainen vuokrasopimus turvaa yhtiön merkittävän varikkoinvestoinnin ja mahdollistaa myöhemmin raitioteiden liikennöinnin kilpailuttamisen. Myös muut varikot on tarkoitus siirtää vuokrasopimusmalliin ennen 1.1.2025 käynnistyvän kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimuksen päättymistä.

Kaupunkiliikenne Oy toteuttaa Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishankkeen allianssimallilla. Allianssin palveluntuottajat kilpailutetaan ja kehitysvaihe käynnistetään vuonna 2023. Kehitysvaiheesta siirrytään toteutusvaiheeseen vuonna 2024.

Hankkeen aikataulun mukainen eteneminen on edellytys raitioliikenteen jatkamiselle ilman häiriöitä, koska Koskelan nykyisen varikon rakennukset ovat osin käyttöikänsä päässä.

Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishanketta koskeva sopimus

Sopimuksen sisältö

Sopimuksessa on alustavasti kuvattu Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishankkeen toteuttamiseen, varikon omistamiseen ja kustannusten jakamiseen liittyvät periaatteet sekä periaatteet sopimuksen seurantaan ja muuttamiseen.

Lisäksi sopimuksessa sovitaan hankkeen kehitysvaiheen kustannusten korvaamisesta Kaupunkiliikenne Oy:lle hankkeen keskeytyessä, mikä mahdollistaa hankkeen kehitysvaiheen aloittamisen Kaupunkiliikenne Oy:n toimesta.

Sopimus täydentää osapuolten välillä nykyisin voimassa olevia sopimuksia, mutta ei muuta niitä. Ristiriitatilanteessa sovelletaan ensisijaisesti nykyisiä sopimuksia.

Kaupungin osalta sopimuksen keskeisin vaikutus on sitoutuminen hankkeen kehitysvaiheen kustannusten korvaamiseen, mikäli hanke keskeytyy ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä. Lisäksi sopimuksessa sovitaan, että osapuolet ohjaavat hanketta yhteisessä koordinaatioryhmässä. Muilta osin sopimus koskee HSL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n välisiä vastuita.

Taloudelliset vaikutukset

Mikäli varikkohanke keskeytyy ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä, kaupunki korvaa sopimuksen nojalla Kaupunkiliikenne Oy:lle varikon muun kuin ratainfran kehitysvaiheen kustannukset, jotka ovat korkeintaan 9 950 000 euroa. Korvausvelvollisuus päättyy, kun Kaupunkiliikenne Oy ja HSL ovat allekirjoittaneet varikon varsinaisen vuokrasopimuksen, kuitenkin viimeistään 31.12.2024.

Keskeytymistilanteessa kaupunki korvaa lisäksi varikon ratainfran kehitysvaiheen kustannukset palvelukorvaussopimuksen nojalla.

Muussa tapauksessa sopimuksella ei ole taloudellisia vaikutuksia kaupungille. Varikon rakentamisen ja käytön aikaiset kustannukset korvataan nykyisten sopimusten mukaisesti.

Investoinnin rahoitus

Investoinnin kustannukset ovat pitkävaikutteisia ja hankkeen rahoitus on tästä syystä tarkoitus olennaisin osin kattaa pitkäaikaisilla lainoilla rahoituslaitoksilta. Hankkeen laajuuden ja luonteen johdosta yhtiö tulee hakemaan tarvittaville lainoille Helsingin kaupungin omavelkaisen takauksen, joka tuodaan rakennuskustannusten tarkentuessa kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tämänhetkinen arvio tarvittavan takauksen määrälle joulukuun 2022 kustannustasolla on 274 400 000 euroa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle kaupungin toimielimelle, viranhaltijalle tai luottamushenkilölle.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 16.05.2023 § 270

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n kanssa tehdyn Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishanketta koskevan sopimuksen (liite 1).

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Lauri Kangas, varatoimitusjohtaja, puhelin: 310 37455

lauri.kangas@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Bilagor

1. Koskelan raitiovaunuvarikkoa koskeva sopimus
2. Koskelan raitiovaunuvarikon hankesuunnitelma

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.