Tutkimuslupahakemus, Vårdnadshavarens syn på fostran i lågstadieskolan

HEL 2023-004867
Ärendet har nyare handläggningar
§ 24

Beslut om beviljande av forskningstillstånd HEL 2023-004867

Direktören för svenska servicehelheten

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten har beslutat att bevilja ********** Kappalepå de villkor som framgår närmare av motiveringen av beslutet. Beslutet är i kraft till 1.6.2023.

Beslutsmotivering

********** har ansökt om forskningstillstånd för pro graduavhandling. Syftet med denna studie är att samla in data och kartlägga vårdnadshavarnas tankar och önskemål kring fostran i skolan och ifall det finns behov och/eller intresse för ett närmare samarbete för att stöda eleverna inom fostran. Den slutliga informationen kan vara nyttig för både nyblivna och mer erfarna lärare samt hela skolväsendet för att förstå hur skola och hem kan på bästa sätt arbeta kring ämnet. Jag har valt att i denna studie använda mig av benämningen vårdnadshavare i stället för förälder eftersom jag anser det vara en mer inkluderande benämning.

Forskningsmaterialet samlas in genom en enkät som riktar sig till vårdnadshavare. Det rör sig om en kvalitativ forskning. Undersökningens sampelstorlek är 100 (n=100).

Enheter som deltar i forskningen: Åshöjdens grundskola, Kottby lågstadieskola, Månsas lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola, Brändö lågstadieskola, Degerö lågstadieskola

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagare i studien ska ge sitt skriftliga samtycke för att delta i studien. Forskningsmaterialet förvaras under det att forskningen pågår enligt goda forskningsetiska principer och förstörs efter att forskningen har avslutats 1.4.2024.

Forskningsmaterialet innehåller inga identifierbara uppgifter. Hur identifieringsuppgifter behandlas och uppgifter samlas i forskningsregistret har beskrivits i dataskyddsbeskrivningen för undersökningen (bilaga 3).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen 3.8.2017 § 57 mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla päätöksen tutkimusluvasta tekee kunkin palvelukokonaisuuden johtaja omaa palvelukokonaisuuttaan koskevien tutkimusten osalta. Mikäli tutkimus koskee useamman palvelukokonaisuuden toimintaa, tekee päätöksen toimialajohtaja.

På forskningstillståndet tillämpas följande villkor:

Beslutet tillåter insamling av forskningsmaterial 1.4.2023-1.6.2023 under skolornas arbetstid.

Beslutet ger inte rätt att ta del av Helsingfors stads dokument- och registermaterial.

Identifieringsuppgifter om enskilda personer som deltar i undersökningen får inte röjas i forskningsrapporten eller på något annat sätt.

Fostrans- och utbildningssektorn deltar inte i genomförandet av undersökningen.

Undersökningen får inte medföra kostnader för fostrans- och utbildningssektorn.

Forskningsrapportens elektroniska adress tillställs per e-post fostrans- och utbildningssektorn (kasko.tutkimusluvat@hel.fi).

Detta beslut publicerades 17.04.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Mer information fås av

Jukka Orava, arviointiasiantuntija, telefon: 09 310 78018

jukka.orava@hel.fi

Beslutsfattare

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten

Bilagor

1. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
2. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
3. Tutkimuslupahakemus, täydennys, 3.4.2023, liite, Tietosuojaseloste
4. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
5. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
6. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p
7. Confidential: MyndOffL (621/1999) 24.1 § 21 p

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.