Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Paloheinän toimipiste, ylilääkäri, työavain SOTEPE-02-77-23

HEL 2023-005001
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Ylilääkärin viran täyttämättä jättäminen, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, Paloheinä, työavain SOTEPE-02-77-23

Chef för hälsostationerna

Päätös

Terveysasemien johtajalääkäri päätti jättää ylilääkärin viran (vakanssinumero 22583, Pohjoisen terveysasema, Paloheinä) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Ylilääkärin virka on tulossa avoimeksi 1.7.2023. Virka on ollut haettavana 13.3.2023- 3.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun
ulkoisessa haussa ja lisäksi haettavana TE-palveluissa, Duunitorilla ja Monsterissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan ylilääkärin virkaan ottaa terveysasemien johtajalääkäri.

Ylilääkärin tehtävänä on kehittää yhdessä osaavan henkilöstön ja Pohjoisen terveysaseman ylilääkäreiden ja osastonhoitajien kanssa asiakaslähtöisiä avosairaanhoidon palveluja. Ylilääkäri toimii lähiesihenkilönä oman alayksikkönsä terveyskeskuslääkäreille ja johtaa yhdessä osastonhoitajan kanssa alayksikön toimintaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten
kanssa.
Potilastyö kuuluu osana työnkuvaan.

Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla sekä riittävä kokemus hallinto- ja johtamistyöstä.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus-, organisointi- ja viestintätaitoja.

Määräajassa hakemusta ei jättänyt yksikään hakija.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Detta beslut publicerades 25.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

Beslutsfattare

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri