Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Varhaiskasvatusyksikön muutos, päiväkodin lakkauttaminen, ryhmäperhepäiväkoti Svanen

HEL 2023-005082
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 105 §

Indragning av gruppfamiljedaghemmet Svanens verksamhet

Nämnden för fostran och utbildning

Framställning

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att gruppfamiljedaghemmet Svanens verksamhet i adressen Rievägen 22 dras in från och med 1.8.2023.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt förvaltningsstadgan kap 15 § 1 och 2 är det på förslag av svenska sektionen som nämnden för fostran och utbildning besluter om indragning av svenska daghem.

Gruppfamiljedaghemmet Svanen

Familjedagvården är barnomsorgsverksamhet som ordnas i vårdarens hem, i barnets hem eller i ett skilt planerat gruppfamiljedaghem. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Helsingfors stad ser kontinuerligt över servicenätet så att den småbarnspedagogiska verksamheten kan förverkligas både kvalitativt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Gruppfamiljedaghemmet Svanen är en del av verksamhetsenheten Elka-Haga förskola-Munksnäs förskola-Gruppfamiljedaghemmen Lyckostugan, Storstugan och Svanen och är beläget i Munksnäs på adressen Rievägen 22. Gruppfamiljedaghemmet har åtta lokalplatser och två vakanser till gruppfamiljedagvårdare i enlighet med behörighetsvillkoren som familjedagvårdare enligt lagen om småbarnspedagogik kapitel 6 § 29. Endast den ena vakansen har varit fylld sedan hösten 2021.

Personalrekryteringen i gruppfamiljedaghemmet Svanen har visat sig vara väldigt utmanande. Rekryteringen har pågått flera år men inga sökanden funnits till den lediga befattningen. Personalrekryteringen till gruppfamiljedaghemmen över lag har visat sig vara omöjlig. Verksamheten har drivits väldigt lång tid med vikarier.

I gruppfamiljedaghemmet Svanen arbetar en ordinarie gruppfamiljedagvårdare och utöver det bedrivs verksamheten med korttidsvikarier. I små verksamhetsställen såsom gruppfamiljedaghemmet Svanen, har sårbarheten i verksamheten visat sig som ett verkligt problem. Under flera år har enhetens daghemsföreståndare behövt dagligen koordinera och bedriva verksamheten i Svanen med olika korttidsvikarier som under en längre period framstått vara svårtillgängliga. Detta har varit väldigt belastande samt väckt både osäkerhet och oro hos barnen, vårdnadshavarna och personalen.

Gruppfamiljedaghemmet Svanen verkar i stadens egna lokaler och omfattar 64 m² med hyreskostnader på årsbasis cirka 12 701 euro. Uppsägningstiden för lokalen är sex månader.

Till följd av omfattningen av gruppfamiljedaghemmet Svanens verksamhet och den långsiktiga 2022 – 2036 prognosen för förändringar i befolkningsmängden inom området påverkar inte bortfallet av åtta lokalplatser från gruppfamiljedaghemmet Svanen. Dessa platser har inräknats i daghemmet Elkas lokalplatser från 1.8.2023. Verksamhetsmässigt uppfyller förändringen också stadens strategiska mål om den effektiva användningen av gemensamma lokaler och att skapa åtgärder för personalbristen.

Delaktighet och samarbete

Indragning av verksamheten på gruppfamiljedaghemmet har beretts tillsammans med daghemsföreståndaren. I gruppfamiljedaghemmet Svanen arbetar en behörig familjedagvårdare som uppfyller behörighetsvillkoren som familjedagvårdare enligt lagen om småbarnspedagogik kapitel 6 § 29. Daghemsföreståndaren har 18.4.2023 diskuterat med den ordinarie gruppfamiljedagvårdaren om den föreslagna förändringen om indragning av verksamhet i gruppfamiljedaghemmet Svanen. Den ordinarie gruppfamiljedagvårdaren erbjuds en fastanställning från enhetens andra gruppfamiljedaghem. Efter beslutsfattningen ordnas en samarbetsbaserad behandling med den ordinarie gruppfamiljedagvårdaren. Den ordinarie anställdas önskemål tas i beaktande. Helsingfors stad lovar i sin personalstrategi att trygga fast anställning för den ordinarie personalen.

Daghemsföreståndaren har personligen kontaktat alla familjer i gruppfamiljedaghemmet Svanen vecka 16 och informerat om den föreslagna förändringen. Staden har tillfrågat deras önskemål till inre förflyttning till närliggande daghemmet Elka. De barn som har plats på gruppfamiljedaghemmet Svanen förflyttas i samråd med vårdnadshavarna till daghemmet Elka. Detta minskar inte möjligheten till att barn beviljas plats enligt principen av närdaghem. Från och med hösten 2023–2025 genomgår daghemmet Elka renovering och verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler i området på adressen Bredviksvägen 21. Avståndet mellan Rievägen 22 och Bredviksvägen 21 är 450 meter och Rievägen 22 och Rievägen 9 är 400 meter.

Föredragarens förslag

Föredraganden föreslår att gruppfamiljedaghemmet Svanens verksamhet dras in från och med 1.8.2023 på Rievägen 22 och dess nuvarande åtta lokalplatser fördelas till närbelägna daghemmet Elka på Bredviksvägen 21 och efter att renoveringen står klar till adressen Rievägen 9.

Stäng

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 09.05.2023 § 10

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade föreslå för nämnden för fostran och utbildning att gruppfamiljedaghemmet Svanens verksamhet i adressen Rievägen 22 dras in från och med 1.8.2023.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
Upplysningar

Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen@hel.fi

Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.06.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Mer information fås av

Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 09 310 44802

nina.horsma@hel.fi