Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Varhaiskasvatusyksikön muutos, päiväkodin lakkauttaminen, ryhmäperhepäiväkoti Storstugan

HEL 2023-005085
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 106 §

Indragning av gruppfamiljedaghemmet Storstugans verksamhet

Nämnden för fostran och utbildning

Framställning

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att gruppfamiljedaghemmet Storstugans verksamhet i adressen Paciussvängen 27 dras in från och med 1.8.2023.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt förvaltningsstadgan kap 15 § 1 och 2 är det på förslag av svenska sektionen som nämnden för fostran och utbildning besluter om indragning av svenska daghem.

Gruppfamiljedaghemmet Storstugan

Familjedagvården är barnomsorgsverksamhet som ordnas i vårdarens hem, i barnets hem eller i ett skilt planerat gruppfamiljedaghem. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Helsingfors stad ser kontinuerligt över servicenätet så att den småbarnspedagogiska verksamheten kan förverkligas både kvalitativt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Gruppfamiljedagvård i området har varit svårt att förverkligas på grund av personalbrist.

Gruppfamiljedaghemmet Storstugan är en del av verksamhetsenheten Elka-Haga fsk-Munksnäs förskola-Gruppfamiljedaghemmen Lyckostugan, Svanen och Storstugan och är beläget i Lillhoplax på adressen Paciussvängen 27. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan har åtta lokalplatser och två vakanser till gruppfamiljedagvårdare i enlighet med behörighetsvillkoren som familjedagvårdare enligt lagen om småbarnspedagogik kapitel 6 § 29.

Personalrekryteringen i gruppfamiljedaghemmet Storstugan har visat sig vara väldigt utmanande. Rekryteringen har pågått flera år, men inga sökanden funnits till de lediga befattningarna. Personalrekryteringen till gruppfamiljedaghemmen över lag har visat sig vara omöjlig. Verksamheten har drivits väldigt lång tid med vikarier.

I gruppfamiljedaghemmet Storstugan arbetar en gruppfamiljedagvårdare på visstidsanställning och utöver det bedrivs verksamheten med korttidsvikarier. I små verksamhetsställen såsom gruppfamiljedaghemmet Storstugan, har sårbarheten i verksamheten visat sig som ett verkligt problem. Under flera år har enhetens daghemsföreståndare behövt dagligen koordinera och bedriva verksamheten i Storstugan med olika korttidsvikarier som under en längre period framstått vara svårtillgängliga. Detta har varit väldigt belastande samt väckt både osäkerhet och oro hos barnen, vårdnadshavarna och personalen.

Gruppfamiljedaghemmet Storstugan verkar i stadens (Helsingin kaupungin asunnot Oy) Heka kiinteistös lokaler och omfattar 106,5 m² med hyreskostnader på årsbasis cirka 19 167 euro. Uppsägningstiden för lokalen är 12 månader. Under år 2023 kommer gruppfamiljedaghemmet Storstugans lokaler genomgå rörrenovering.

Till följd av omfattningen av gruppfamiljedaghemmet Storstugans verksamhet och den långsiktiga 2022 – 2036 prognosen för förändringar i befolkningsmängden inom området påverkar inte bortfallet av åtta lokalplatser från gruppfamiljedaghemmet Storstugan. Dessa platser har inräknats i daghemmet Elkas lokalplatser från 1.8.2023. Verksamhetsmässigt uppfyller förändringen också stadens strategiska mål om den effektiva användningen av gemensamma lokaler och att skapa åtgärder för personalbristen.

Delaktighet och samarbete

Indragning av verksamheten på gruppfamiljedaghemmet har beretts tillsammans med daghemsföreståndaren. Indragningen av verksamheten har informerats till nuvarande personal. I gruppfamiljedaghemmet Storstugan finns ingen anställd på ordinarie anställning.

Daghemsföreståndaren har personligen kontaktat alla familjer i gruppfamiljedaghemmet Storstugan under vecka 16 och informerat om den föreslagna förändringen. Staden har tillfrågat deras önskemål till inre förflyttning till närliggande daghemmet Elka. De barn som har plats på gruppfamiljedaghemmet Storstugan förflyttas i samråd med vårdnadshavarna till daghemmet Elka. Från och med hösten 2023–2025 genomgår daghemmet Elka renovering och verksamheten flyttas till tillfälliga lokaler i området på adressen Bredviksvägen 21. Avståndet mellan Paciussvängen 27 och Bredviksvägen 21 är 1,18 kilometer och Paciussvängen 27 och Rievägen 9 är 700 meter.

Föredragandens förslag

Föredraganden föreslår att gruppfamiljedaghemmet Storstugans verksamhet dras in från och med 1.8.2023 på Paciussvängen 27 och dess nuvarande åtta lokalplatser fördelas till närbelägna daghemmet Elka på Bredviksvägen 21 och efter att renoveringen står klar till adressen Rievägen 9.

Stäng

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning 09.05.2023 § 9

Framställning

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning beslutade föreslå för nämnden för fostran och utbildning att gruppfamiljedaghemmet Storstugans verksamhet i adressen Paciussvängen 27 dras in från och med 1.8.2023.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm
Upplysningar

Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken, telefon: 310 73014

jenni.tirronen@hel.fi

Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 310 44802

nina.horsma@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.06.2023

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Stäng

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Mer information fås av

Nina Horsma, pedagogisk sakkunnig, telefon: 09 310 44802

nina.horsma@hel.fi