Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla kaakkoisen kotihoitoyksikön esihenkilöille 24.4.2023 alkaen

HEL 2023-005340
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialalla kaakkoisen kotihoitoyksikön esihenkilöille 24.4.2023 alkaen

Hemvårdschef

Päätös

A Kaakkoisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti, että

Herttoniemi 1 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä
- Herttoniemi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026800)
- Herttoniemi 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026805)
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 019746), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa kotihoitopäällikön määräämä viranhaltija

Herttoniemi 2 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Herttoniemi 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026805)
- Herttoniemi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 010106)
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 022968), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa kotihoitopäällikön määräämä viranhaltija

Herttoniemi 3 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Herttoniemi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 010106)
- Herttoniemi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026800)

Laajasalo 1 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Laajasalo 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 083194)

Laajasalo 2 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Laajasalo 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 031810)

Vuosaari 1 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Vuosaari 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026797)
- Vuosaari 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 031808)

Vuosaari 2 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Vuosaari 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026795)
- Vuosaari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026801)

Vuosaari 4 kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Vuosaari 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 031808)
- Vuosaari 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026797)

B Samalla kaakkoisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti, että Vuosaari 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Vuosaari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026801)
- Vuosaari 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026795)

Samalla kaakkoisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 24.4.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa päättäjän 9.5.2022 tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 20.04.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Nummijoki, kotihoitopäällikkö, puhelin: 09 310 68671

jaana.nummijoki@hel.fi

Beslutsfattare

Jaana Nummijoki
kotihoitopäällikkö