Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Lännen aikuissosiaalityö, työllistymistä edistävä sosiaalityö 1, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-125-23

HEL 2023-005489
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31

Johtavan sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Lännen aikuissosiaalityö Työllistymistä edistävä sosiaalityö, työavain SOTEPE-01-125-23

Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Päätös

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella ********** johtavan sosiaalityöntekijän vakituiseen virkaan (vakanssinumero 050143, toimintayksikkö 395620 lännen aikuissosiaalityö, työpiste 1000122 / Työllistymistä edistävä sosiaalityö 1) 1.6.2023 alkaen 3839,09 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Selvitystä terveydentilasta ei tarvitse toimittaa.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaanotto ilman erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.4.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Työllistymistä edistävä sosiaalityö 1 -tiimin johtava sosiaalityöntekijä vastaa moniammatillisen tiimin operatiivisesta päivittäisjohtamisesta, joka kattaa monialaisen asiakastyön ohjaamisen ja ammatillisen tuen erityisesti asiakaskohtaisessa verkostotyössä sekä monialaisen TYP-tiimin johtamisen yhteisjohtamisen periaatteilla. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa palveluiden vaikuttavuuden ja asiakasprosessien seurannasta sekä tarkoituksenmukaisesta dokumentoinnista ja tilastoinnista. Lisäksi johtava sosiaalityöntekijä vastaa tiimin työntekijöiden osaamisen ja työhyvinvoinnin edellytyksistä, rekrytoinnista ja perehdytyksestä, henkilöstöhallinnon päätöksenteosta sekä osallistuu aktiivisesti mm. työhön kuntouttavien sosiaalipalveluiden sekä Terveys- ja hyvinvointikeskusten ja muuhun strategian ja tavoitteiden mukaiseen verkostotyöhön.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen
taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii lisäksi kokemusta ja osaamista monialaisten verkostojen johtamisesta, sosiaalihuollon ja työllisyyspalveluiden tuntemusta sekä vankkaa esihenkilökokemusta.
Tehtävää täytettäessä luettiin eduksi johtamiskokemuksen lisäksi TYP-työn osaaminen ja Helsingin palvelujärjestelmien tuntemus, kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvät vuorovaikutustaidot.
Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 050143) on ollut julkisesti haettavana ajalla 23.3.2023 – 6.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä (4) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on ollut kaikilla neljällä (4) hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin vaaditun kelpoisuuden omaavat ja riittävästi soveltuvaa kokemusta omaavat 2 hakijaa ********** **********

Haastattelut suorittivat aikuissosiaalityön päällikkö ********** sekä nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön vs. johtaja ********** Haastattelut suoritettiin 11.4.2023 ja 17.4.2023.

********** on koulutukseltaan seurakuntakuraattori ja sosiaalityöntekijä ja hänellä on Valviran laillistus toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Lisäksi hänellä on suoritettuna johtamisen erikoisammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto sekä tiedotustoiminnan perustutkinto. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä ja hänellä on Valviran laillistus toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. **********

**********

Tehtävänkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota työkokemukseen työllistymistä edistävissä monialaisissa TYP-palveluissa sekä johtamiskokemukseen.

Molemmilla haastatelluilla oli riittävästi kokemusta ja osaamista sosiaalihuollon ja työllisyyspalveluista. Molemmilla haastatelluilla oli myös riittävästi kokemusta esihenkilötehtävistä, Helsingin palvelujärjestelmien tuntemusta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Molemmilla haastatelluilla on myös innostusta työllistymistä edistävän sosiaalityön kehittämiseen ja johtamiseen Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa.

********** etuna pidettiin monipuolista työkokemusta Helsingin eri palveluista.

********** erityisiksi ansioiksi katsottiin hänen vankka ja pitkäaikainen kokemuksensa työllistymistä edistävien monialaisten TYP-palveluiden johtamisesta sekä vahva sosiaalihuollon ja työllisyyspalveluiden tuntemus.

Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen lännen aikuissosiaalityön työllistymistä edistävässä sosiaalityössä.

Detta beslut publicerades 26.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Henna Niiranen, aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 62843

henna.niiranen@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Karisto
nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Bilagor

1. Lyhyt hakijalista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.