Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Palvelusetelituottajan lopettaminen, omaishoidon tuen lyhytaikainen hoito, Esperi Hoivakoti Tilkantupa

HEL 2023-005511
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Omaishoidon tuen lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä palvelusetelituottajan poistaminen

Chef för köpta tjänster

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden Arviointitoiminnan Ostopalvelut ja laadunhallinnan -yksikön ostopalvelupäällikkö päätti poistaa Esperi Care Oy Hoivakoti Tilkantuvan omaishoidon tuen lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä palvelusetelituottajalistalta.

Päätöksen perustelut

Esperi Care Oy Hoivakoti Tilkantupa on hyväksytty omaishoidon tuen lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä palvelusetelituottajaksi 1.2.2020 ja tuottaja on 1.4.2023 ilmoittanut, että heidän toimintansa lakkaa omaishoidon tuen lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoito hoitoyksikössä palvelusetelituottajana Helsingissä ja pyytänyt toimintayksikön poistamista palveluntuottajien listalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1.10.2013 § 315, että palveluseteli on 1.1.2014 alkaen yksi yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien aikaisen lomituksen järjestämistapa. Palvelusta käytetään nykyään nimitystä ikääntyneiden omaishoidon tuen lyhytaikaisen ympärivuoro-kautisen hoidon hoitoyksikkö -palvelu.

Virastopäällikkö päätti 11.5.2015 § 99 oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston ostopalvelupäällikön hyväksymään kotiin annettavan vanhusten omaishoidon lomituksen palvelusetelituottajat sekä tarvittaessa peruuttamaan hyväksymisen ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta.

Detta beslut publicerades 05.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 42207

kristiina.l.matikainen@hel.fi

Jaana Laakso, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 43732

jaana.k.laakso@hel.fi

Beslutsfattare

Kristiina Matikainen
ostopalvelupäällikkö