Tanssin talon toteuttaminen ja rahoittaminen, puitesopimuksen muuttaminen

HEL 2023-005688
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 333 §

Tanssin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen siirto Tanssin talo ry:ltä Tanssin talo säätiö sr:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tanssin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen siirron Tanssin talo ry:ltä Tanssin talo säätiö sr:lle säätiöksi sekä puitesopimuksen täydentämisen liitteen 2. mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti kansliapäällikön allekirjoittamaan puitesopimusta täydentävän sopimusliitteen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tanssin talon toteuttamista koskeva puitesopimus

Helsingin kaupunginhallitus päätti 14.12.2015 hyväksyä Tanssin talon toteuttamista koskevan puitesopimuksen, jonka osapuolia
olivat kaupungin lisäksi Tanssin talo ry, Kiinteistö Oy Kaapelitalo sekä Jane ja Aatos Erkon Säätiö. Puitesopimuksessa sovittiin mm. Tanssin talon rakennuttamisesta ja vuokraamisesta Tanssin talo ry:lle sekä Tanssin talon toiminnan tukemisesta. Puitesopimus allekirjoitettiin 18.12.2015. Puitesopimuksen voimassaoloaika on 30 vuotta rakennusvaiheen päättymisestä.

Tanssin talon taustayhteisön muutos Tanssin talo ry:stä Tanssin talo säätiöksi

Tanssin talo ry:n ylimääräinen kokous päätti 14.12.2022 valtuuttaa Tanssin talo ry:n hallituksen toteuttamaan kaikki toimenpiteet, jolla Tanssin talon taustayhteisö muunnetaan yhdistyksestä säätiöksi ja suorittamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet jotka ovat tarpeen säätiön perustamiseksi ja yhdistyksen omaisuuden siirtämiseksi säätiöön.

Säätiön nimeksi tulee Tanssin talo säätiö sr ja sille siirtyy kaikki yhdistyksen vastuulla ollut toiminta, henkilöstö ja omaisuus. Säätiöittämisen perusteena on mm. toiminnan kasvun tarvitsema monipuolisen rahoituksen kehittäminen ja hallinnon vakaus. Säätiö on rekisteröity 21.4.2023. Yhdistys ja säätiö toimivat rinnakkain elokuun alkuun saakka, jonka jälkeen yhdistyksen toiminta päätetään.

Puitesopimuksen määräykset sopijapuolen vaihtumisesta ja sopimuksen muuttamisesta

Puitesopimuksen 6.6. kohdan mukaan sopimusta voidaan ainoastaan kirjallisesti kaikkien sopijapuolten allekirjoituksin. Lisäksi samassa kohdassa on määrätty, että sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman muiden sopijapuolien kirjallista suostumusta.

Jane ja Aatos Erkon säätiön ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitukset ovat osaltaan antaneet kirjallisen suostumuksen sopimuksen siirrolle Tanssin talo ry:ltä Tanssin talo säätiö sr:lle.

Tällä päätöksellä kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan sopimuksen siirron Tanssi talo ry:ltä Tanssin talo säätiö sr:lle. Alkuperäistä puitesopimusta täydennetään sopimusliitteellä, jossa sovitaan sopimuksen siirtymisestä siten, että Tanssin talo säätiö ry ottaa liitteen allekirjoituksen päiväyksestä alkaen vastuulleen kaikki yhdistyksen nimiin puitesopimukseen kirjatut oikeudet ja velvoitteet.

Sopimusta täydentävän liitteen muut määräykset koskien Tanssin talo -nimen käyttöoikeutta

Osapuolet sopivat puitesopimusta täydentävässä liitteessä lisäksi , että mikäli puitesopimuksen kohtiin 4.1.4. ja 6.6.2 kirjatun mukaisesti Tanssin talo säätiö sr ei enää hallinnoisi
Tanssin talo -tilakokonaisuutta, Tanssin talo säätiö sr sitoutuu poistamaan nimestään viitteet Tanssin taloon.

Stäng

Detta beslut publicerades 02.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 09 31036024

hannu.hyttinen@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.