Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma 2023

HEL 2023-005698
Ärende 2. / 39 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2023 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 28.5.2024 mennessä toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Käsittely

Esteelliset:
Tarkastuslautakunnan jäsenet Iida Haglund ja Dani Niskanen. Esteellisyyden syy: Yleislausekejäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7).

Tarkastuslautakunnan jäsen Iida Haglund ei osallistunut arviointikertomuksen käsittelyyn kaupunkiympäristön toimialaa koskevilta osin eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

Tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen ei osallistunut arviointikertomuksen käsittelyyn kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa koskevilta osin eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan lautakunnan tulee laatia arviointikertomus toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2024 talousarviossa tarkastuslautakunnalla ja -virastolla on tavoitteena, että arviointikertomus valmistuu 17.4.2024 mennessä.

Lautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet vuoden 2023 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä aiheista arviointitekstiluonnoksia, joista tarkastusvirasto on koonnut luonnoksen vuoden 2023 arviointikertomukseksi. Lautakunta on käsitellyt arviointikertomusluonnosta kokouksessaan 9.4.2024. Tässä kokouksessa käsiteltävä luonnos lähetetään 12.4.2024 sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Luonnos ei ole vielä julkinen (JulkL 6 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohdat).

Arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen lautakunta hankkii hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Arviointikertomus on julkinen sen jälkeen, kun tämän kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

Stäng

Tarkastuslautakunta 09.04.2024 § 33

12.09.2023 Ehdotuksen mukaan

09.05.2023 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 18.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Timo Cantell, arviointipäällikkö, puhelin: 09 310 73362

timo.cantell@hel.fi