Tarkastuslautakunnalle vuonna 2023 informoitavat asiat

HEL 2023-005859
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 21 §

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutuminen ja toimialakatsaukset

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostukset valtuuston vuoden 2023 talousarviossa asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla.

Käsittely

Kuultavana asiasta olivat toimialajohtaja Satu Järvenkallas kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, toimialajohtaja Ville Lehmuskoski kaupunkiympäristön toimialalta ja Juha Ahonen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset:

Tarkastuslautakunnan jäsenet Iida Haglund ja Dani Niskanen. Esteellisyyden syy: Yleislausekejäävi (hallintolain 28.1 § kohta 7)

Tarkastuslautakunnan jäsen Iida Haglund ei osallistunut kaupunkiympäristön toimialan asioiden käsittelyyn eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

Tarkastuslautakunnan jäsen Dani Niskanen ei osallistunut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asioiden käsittelyyn eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.10.2021 kaupunkistrategian vuosille 2021–2025. Talousarvio on strategian toteuttamisen väline. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarviossa sitoviksi asetetuista tavoitteista ja määrärahoista ei voi poiketa ilman valtuuston päätöstä. Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.

Kuntalain (410/2015) mukaan kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Kaupungin tilinpäätöksen 2023 laatimisaikataulun mukaan tilinpäätös on kaupunginhallituksen käsittelyssä 18.3.2024.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Satu Järvenkallas, klo 16.30 alkaen kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Ville Lehmuskoski sekä klo 17.00 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimialajohtaja Juha Ahonen esittelemään valtuuston talousarviossa 2023 asettamien sitovien tavoitteiden toteutumista toimialoillaan ja toimialansa ajankohtaisia asioita.

Stäng

Detta beslut publicerades 11.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Timo Cantell, arviointipäällikkö, puhelin: 09 310 73362

timo.cantell@hel.fi