Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2024 alkaen

HEL 2023-005947
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 55 §

Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksiottamisen perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2024 alkaen

Finska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä liitteessä 1 olevat oppilaan koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksiottamisen perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2024 alkaen. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kumota 26.10.2021 (§ 36) tekemänsä päätöksen 1.1.2024 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää oman kieliryhmänsä perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta. Mainitun pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää oppilaaksioton perusteista.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipumuksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperusteista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Oppilaaksiotossa on noudatettava yhdenvertaisia valintaperusteita (perusopetuslain 28 §).

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt oppilaan koulupaikan määräytymisestä ja oppilaaksiottamisen perusteista 26.1.2021 (§ 36) liitteen 2 mukaisesti. Oppilaaksioton kriteereitä muutettaisiin 1.1.2024 alkaen liitteessä 1 olevien oppilaan koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksioton perusteiden mukaisiksi. Muutosehdotukset kohdistuvat osioon 3.3. ja koskevat seuraavia asioita:

1. Oppilaan koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksioton perusteiden osio 3.3 on nyt otsikoitu nimellä Valintakoe. Muutosehdotuksen mukaan osio 3.3 nimetään uudelleen niin, että osion otsikoksi tulee Painotettu, laajamittainen kaksikielinen ja englanninkielinen opetus. Uusi otsikko vastaa vanhaa paremmin osion todellista sisältöä eli oppilaaksiottoa painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen. Valintakoe on suurimmassa osassa ko. opetuksia oppilaaksioton peruste, mutta kahdessa eri laajamittaisen kaksikielisen opetuksen vaihtoehdossa valintakoetta ei käytetä. Osio käsittelee painotetun, laajamittaisen kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen oppilaaksiottoa myös opinpolun jatkuvuuden näkökulmasta, jolloin muutosehdotuksen mukainen uusi otsikko antaa osion sisällöstä paremman kokonaiskuvan.

2. Oppilaan koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksioton perusteiden kohdassa 3.3 todetaan, että painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen oppilaita otettaessa käytetään valintakoetta. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa laajamittaisessa kaksikielisessä suomi-pohjoissaame-opetuksessa, johon oppilaaksi otettaessa ei käytetä valintakoetta. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi kokouksessaan 16.5.2023 laajamittaisen kaksikielisen suomi-ruotsi-opetuksen järjestämisen aloittamisen 1.8.2024 alkaen, ja ko. laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa ei myöskään käytetä valintakoetta oppilaaksi otettaessa. Muutosehdotuksen mukaan osioon 3.3 lisätään, että laajamittaisessa kaksikielisessä suomi-ruotsi-opetuksessa ja laajamittaisessa kaksikielisessä suomi-pohjoissaame-opetuksessa ei käytetä valintakoetta.

3. Osiossa 3.3 todetaan, että jos saman hyväksytyn pistemäärän saaneita hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, käytetään arvontaa. Muutosehdotuksen mukaan täydennetään ko. kohtaa niin, että valintakoetta käytettäessä saman hyväksytyn pistemäärän saaneiden kesken suoritetaan arvonta, jos hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja ja että laajamittaisten kaksikielisen suomi-ruotsi- sekä suomi-pohjoissaame-opetusten kohdalla käytetään arvontaa, jos halukkaita hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja.

4. Osiossa 3.3 käsitellään englanninkielisen, laajamittaisen kaksikielisen sekä painotetun opetuksen oppilaaksiottoa tilanteissa, joissa oppilaan asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen ja oppilas on opiskellut vastaavassa perusopetuslain mukaisessa tai sitä vastaavassa opetuksessa muualla Suomessa tai ulkomailla. Näissä tapauksissa oppilas voidaan ottaa oppilaaksi vastaavaan opetukseen lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun, kun osiossa 3.3 luetellut edellytykset täyttyvät. Muutosehdotuksen mukaan edellytyksistä poistetaan ehto, jonka mukaan oppilaan tulee olla ilman koulupaikkaa Helsingissä. Näin varmistetaan oppilaan opinpolun jatkumo esimerkiksi tilanteissa, joissa oppilas on Helsinkiin muuttamisensa jälkeen opiskellut lyhytaikaisesti esimerkiksi valmistavassa opetuksessa, jolloin opinpolku on hetkellisesti katkennut.

5. Osiossa 3.3 mainittuihin edellytyksiin englanninkielisen, laajamittaisen kaksikielisen sekä painotetun opetuksen oppilaaksiotolle tilanteissa, joissa oppilaan asuinkunta muuttuu Helsinkiin kesken perusopetuksen ja oppilas on opiskellut vastaavassa perusopetuslain mukaisessa tai sitä vastaavassa opetuksessa muualla Suomessa tai ulkomailla lisätään tarkennus, että opiskelun vastaavassa perusopetuslain mukaisessa tai sitä vastaavassa opetuksessa muualla Suomessa tai ulkomailla on täytynyt tapahtua viimeisen 12 kuukauden aikana. Näin varmistetaan oppilaan opinpolun jatkumo myös tilanteissa, joissa oppilas on ennen Helsinkiin (ja Suomeen) muuttamistaan asunut lyhytaikaisesti esimerkiksi jossakin toisessa maassa, jolloin opinpolku on hetkellisesti katkennut.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan suomenkielisen jaoston 26.10.2021 hyväksymien oppilaan koulupaikan määräytymisen ja oppilaaksiottamisen perusteiden valmistelun yhteydessä kaikkien koulujen johtokunnilta pyydettiin lausunnot. Nyt esitettävät muutosehdotukset ovat tarkennuksia, lisäyksiä ja poistoja 26.10.2021 hyväksyttyihin oppilaaksiottamisen perusteisiin. Niitä kouluja, joita nyt ehdotettavat muutokset koskevat, on kuultu valmistelun yhteydessä.

Lapsivaikutusten arviointi

Muutosehdotuksen myötä laajamittaisen kaksikielisen opetuksen valintaperusteet tulevat entistä läpinäkyvämmiksi ja varmistavat oppilaiden oikeusturvan toteutumisen. Muutosehdotus mahdollistaa muualta muuttavan oppilaan opinpolun jatkuvuuden toteutumisen entistä paremmin.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Mer information fås av

Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27922

anni.holopainen@hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 310 15036

jaana.iivonen@hel.fi