Toimivallan siirtäminen kaupunkiympäristön toimialalla, eräiden henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja asuntoyksikön päällikön vastuulla

HEL 2023-005977
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

3 § Työnjohdollinen määräys koskien Kaupunkiympäristön toimialan henkilön oikeutta toteuttaa hankintoja Asuntoyksikön päällikön vastuulla

Enhetschef

Päätös

Asuntoyksikön päällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työ- ja virkasuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus yksikön päällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

– toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

– jos kyseessä on investointimäärärahalla toteutettava hankinta, kyseisestä hankinnasta on tehty tarveselvitys ja sitä varten on olemassa hanke, jolle on varattu määräraha

– jos kyseessä on kunnossapitokorjaus, tulee hankinnan sisältyä kunnossapitobudjettiin

– hankinnan toteutuksessa noudatetaan toimialan omia ohjeita hankinnoista, hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjeita ja harmaan talouden torjuntaohjetta

– toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)

– hankinta ei edellytä päätöstä tarjouskilpailun ratkaisemisesta

Työntekijän nimi, Nimike, Hankinnan arvo euroa (alv 0 %)

Heikura Hannu, asuntoisännöitsijä, 10 000 euroa

Nikulainen Mikko, asuntoisännöitsijä, 10 000 euroa

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa 02.05.2023 alkaen
31.08.2023 saakka.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

Detta beslut publicerades 08.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Oscar Ailio, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42080

oscar.ailio@hel.fi

Beslutsfattare

Oscar Ailio
yksikön päällikkö