Helsingin kaupungin kokoelma, poistokokoelmaan liitettävät taideteokset 2023, HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr

HEL 2023-006020
Ärendet har nyare handläggningar
§ 33

Taideteosten siirto Poistokokoelmaan

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti HAM Helsingin taidemuseon johtajan esityksestä siirtää Poistokokoelmaan liitteen 1 mukaiset (64 kpl) taideteokset, yhteisarvoltaan 9537,62 euroa.

Poistokokoelmaan siirto tarkoittaa erilaisin menetelmin suoritettavaa objektin (taideteoksen) pysyvää siirtämistä pois kokoelmista, sekä konkreettisia poistotoimenpiteitä että teoksen statuksen muutosta.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa hallintosäännön II osan, 4. luvun §7 mukaan Helsingin kaupungin taidekokoelmasta.

HAM Helsingin taidemuseosäätiö sr (jatkossa HAM) vastaa taidekokoelman hoitamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä ja kartuttamisesta.

Hoitamiseen sisältyy HAMin velvollisuus arvioida poistojen tarvetta. Taideteosten poistamiselle on museostandardien mukaiset prosessit ja arviointikriteerit. Periaatteet on kirjattu HAMin kokoelmapolitiikkaan.

Kulttuurijohtajan päätös Poistokokoelmaan siirrettävistä teoksista perustuu taidemuseon johtajan esitykseen, joka on valmisteltu edm. prosesseja ja arviointikriteerejä noudattaen.

HAM perusti Poistokokoelman vuonna 2022 osaksi vuonna 2021 käyttöönotettua MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmää. Poistokokoelman käyttöönoton yhteydessä HAMissa kartoitettiin aikaisemmat kesken jääneet poistoesitykset.

HAMin esitys Poistokokoelmaan siirrettävistä teoksista on kuvattu liitteessä 1.

Detta beslut publicerades 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Leskelä, taidekokoelmayksikön päällikkö, puhelin:

elina.leskela@hamhelsinki.fi

Taru Tappola, julkisen taiteen yksikön päällikkö, puhelin:

taru.tappola@hamhelsinki.fi

Kati Nenonen, taidekokoelmayksikkö, amanuenssi, puhelin:

kati.nenonen@hamhelsinki.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Liite 1_poistopäätös 2023 (1)

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.