ELY-keskuksen kanssa solmittava sopimus sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen korvaamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

HEL 2023-006042
Ärendet har nyare handläggningar
§ 12
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa solmittava sopimus sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen korvaamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Förvaltningsdirektör

Päätös

Sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) kanssa kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta vuonna 2023.

Sopimus perustuu kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin (1386/2010), sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille (VN/32627/2022). Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on tehnyt palvelujen kustannusten korvaamiseksi talousarvioesityksen 286 034 euroa ELY-keskukselle joulukuussa 2022.

Päätöksen perustelut

Uudenmaan ELY-keskuksella ja Helsingin kaupungilla on ollut voimassa määräaikainen sopimus (UUDELY/14325/2019) kansainvälistä suojelua saavien sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista aiheutuneiden erityiskustannusten korvaamisesta vuoden 2022 loppuun saakka. Edellä mainittua sopimusta jatketaan vuonna 2023 nyt solmittavalla sopimuksella.

Sopimuksessa on kyse kotoutumislain 49 §:n mukaisten erityiskustannusten korvaamisesta. Erityiskustannuskorvaukseen oikeuttavia palveluja ovat kotoutumislain mukainen jälkihuoltonuorten tuettu asuminen sekä sosiaalinen kuntoutus perheille. Palvelukuvaukset ovat sopimuksen liitteenä. Jälkihuoltonuorten tuettu asuminen sekä perheiden sosiaalisen kuntoutuksen toiminnot tapahtuvat Toivolanmäen perheryhmäkodin yhteydessä. Tukitoimia voidaan tarjota myös nuoren tai perheen omaan kotiin.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastus toimiala tekee valtiolle puolivuotiskausittain selvityksen toteutuneista korvattavista kustannuksista. Ensimmäinen selvitys ajanjaksolla 1.1.-30.6.2023 toimitetaan elokuun 2023 puoliväliin mennessä ja koko vuotta koskeva selvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvityksen yhteydessä toimiala toimittaa ELY-keskukselle myös toimintakertomuksen. Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastus toimiala toimittaa ELY-keskukselle arvion toiminnan kustannuksista ja toiminta suunnitelman seuraavalle vuodelle joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja on tehnyt päätöksen "Valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivallan siirtäminen" (13.9.2017, § 64), jossa rahoitusjohtaja on siirtänyt toimivallan sosiaali- ja terveystoimialan hallintojohtajalle päättää sosiaali- ja terveystoimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

Detta beslut publicerades 10.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sari Karisto, vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 09 310 37589

sari.karisto@hel.fi

Satu Ristolainen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 43518

satu.ristolainen@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Mäki
hallintojohtaja

Bilagor

1. Liite 1 Palvelukuvaus nuoren tuetun asumisen palvelu 22.12.2022
2. Liite 2 Palvelukuvaus sosiaalinen kuntoutus perheille 22.12.2022
3. Helsinki sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut SOPIMUS 2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.