Sopimuksen irtisanominen, lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelut, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-006176
Ärendet har nyare handläggningar
§ 28

Lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen sopimuksen irtisanominen

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti irtisanoa Mahistuki Oy:n ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan välisen lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen sopimuksen HEL 2020-007602-20.

Sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, joten sopimus päättyy 12.11.2023.

Päätöksen perustelut

Taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen hankintaa koskevat keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään 15.9.2020, § 157. Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja on päättänyt 21.9.2022 § 62 lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten avopalvelujen hankinnan optiokauden käyttöönotosta ajalle 1.2.2023–31.5.2024. Sopimusehtojen mukaan tilaaja voi irtisanoa sopimuksen noudattaen kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

Palvelussa ilmenneet virheet

Tilaajan sosiaalityöntekijät ovat raportoineet tapauksia, joissa palveluntuottajan henkilökunta on vaihtunut useasti tai käyntejä on peruuntunut toistuvasti. Myös yhteydenpito sosiaalityöntekijän kanssa on ollut puutteellista. Puutteet asiakassuhteen hoitamisessa ja siihen liittyvässä yhteistyössä ovat olleet omiaan heikentämään asiakkaan luottamusta palveluun ja vaikeuttamaan olennaisesti palvelun tavoitteiden toteutumista.

Toistuvilla tai viime hetken asiakastapaamisten peruutuksilla, muutosten puutteellisella viestimisellä, palvelun aloittamisen oleellisella viivästymisellä ja ennakoimattomilla työntekijävaihdoksilla on ollut ilmeinen, eri toimijoiden välistä luottamusta ja yhteistyötä sekä perheiden motivaatiota ja sitoutumista heikentävä vaikutus. Palvelua ei ole tuotettu tarjouspyynnön liitteenä olleiden palvelukuvausten mukaisesti yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa, työntekijöiden vaihtuvuus minimoiden ja luottamuksellisen asiakassuhteen syntymistä edistäen, ja palvelukuvauksen vastaisuudesta aiheutuneet seuraukset asiakkaalle ja tilaajalle ovat olleet huomattavia.

Palvelukuvauksissa on edellytetty, että palveluntuottaja toimittaa asiakkaan vastuusosiaalityöntekijälle työskentelysuunnitelman ja loppuyhteenvedon. Velvollisuudesta kirjata asiakastiedot säädetään lisäksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 4 §:ssä. Tilaajalle on raportoitu sekä työskentelysuunnitelman että loppuyhteenvedon toimittamisessa toistuvia puutteita, jotka heikentävät tilaajan edellytyksiä sosiaalihuollon tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen. Palveluntuottaja on lisäksi viivästynyt toimittaessaan palvelukuvauksessa edellytettyjä asiakirjoja valvontaa varten.

Perustelut sopimuksen irtisanomiselle

Sopimus Mahistuki Oy:n kanssa irtisanotaan, koska palvelun laadussa on sopimuskaudella ollut palvelukuvausten vastaisia olennaisia puutteita. Palvelu on ollut laadultaan merkittävän epätasaista. Palvelu on osittain alittanut palvelukuvauksessa asetetut laatuvaatimukset tai sitä ei ole pystytty lainkaan tarjoamaan kohtuullisessa ajassa.

Tilaaja on saamiensa epäkohtailmoitusten perusteella reklamoinut palveluntuottajaa useasti kirjallisesti. Puutteita on lisäksi käsitelty useassa yhteisessä tapaamisessa. Tilaaja katsoo valvontaprosessin myötä toteennäytetyksi, että palvelutaso on alittunut. Puutteita on ollut sekä tehostetun perhetyön, sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön että ammatillisen tukihenkilötyön palvelussa.

Puutteet ovat olleet olennaisia, sillä ne ovat kohdistuneet palvelukuvauksen keskeisiin velvoitteisiin koskien tapaamisten toteutumista, niiden raportointia ja luottamuksellisen asiakassuhteen syntymiseen vaikuttavia keskeisiä laatutekijöitä. Ensimmäiset epäkohtailmoitukset on tehty elo–syyskuussa 2022 ja palvelussa oli vuoden 2022 lopussa toteutetun seurantakyselyn mukaan edelleen laatuongelmia. Olennaiset ja toistuvat virheet ovat olleet omiaan vaarantamaan asiakkaiden oikeuksien ja tilaajan sopimukseen liittyvien tarkoitusten toteutumisen, minkä vuoksi tilaajan ei voida kohtuudella edellyttää pitäytyvän sopimuksessa.

Järjestämisvastuullisena tahona tilaaja vastaa palvelun asianmukaisuudesta asiakkaalle. Hyvinvointialueen ohjaus- ja valvontavelvollisuudesta, mukaan lukien velvollisuudesta ohjata ja valvoa järjestämisvastuulleen kuuluvaa palveluntuotantoa, säädetään hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 10 §:ssä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) 41 §:ssä. Järjestämislain 41 §:n 3 momentin mukaan jollei yksityinen palveluntuottaja korjaa epäkohtia tai puutteita hyvinvointialueen asettamassa määräajassa, hyvinvointialueen on tarvittaessa ryhdyttävä sopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin korvauksen alentamiseksi tai sen maksamisesta pidättymiseksi. Jos rikkomukset ovat olennaisia tai toistuvia, hyvinvointialueen on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimuksen irtisanomiseksi tai purkamiseksi. Palveluntuottajalle on toimitettu tarkemmat irtisanomisperustelut sähköpostitse 19.4.2023. Virheiden luonteen ja toistuvuuden vuoksi vaihtoehdoksi jää sopimuksen irtisanominen.

Detta beslut publicerades 17.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Timo Turpeinen, sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 38223

timo.turpeinen@hel.fi

Outi Pohjois-Koivisto, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35795

outi.pohjois-koivisto@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Luhtasela
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja