Talousarvioaloite, Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistaminen

HEL 2023-006245
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 129 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Miettisen ym. talousarvioaloitteesta koskien Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistamista

Kultur- och fritidsnämnden

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa, että kaupunki varaa riittävät resurssit selvittääkseen Pasilan nuorisotalon edellytykset ja ryhtyy toimenpiteisiin uuden nuorisotalon toteuttamiseksi.

Hanke on huomioitu talousarvioissa vuokratilahankkeena vuodesta 2027 alkaen. Tila ei ole vielä kuitenkaan tiedossa.

Pasilan peruspiirissä (Itä-, Keski-, Länsi- ja Pohjois-Pasila) nuorisotilojen tarve on ilmeinen. Lähivuosina nuorisotaloikäisten nuorten määrä tulee kasvamaan vuoteen 2025 noin neljänneksellä ja kymmenessä vuodessa määrän ennustetaan lähes tuplaantuvan. Pasilan peruspiirissä asui nuorisotaloikäisiä 10–17-vuotiaita vuoden 2022 lopussa 578 ja vuonna 2032 sen ennustetaan olevan 1099. Määrällisesti eniten kasvavat Pohjois-Pasila sekä Länsi-Pasila. Suhteellisesti eniten taas Pohjois-Pasila ja Keski-Pasila. Prosentuaalisesti nuorisotaloikäisten määrän nopein kasvu tapahtuu vuosina 2023–2025. (Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta ja Tilastokeskus)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on todennut 25.4.2023 lausunnossaan kaupunginhallitukselle valtuutettu Nina Miettisen toivomusponnesta koskien nuorisotilojen rakennushankkeiden kiirehtimisen selvittämisestä seuraavaa. ”Myös Pasilan alueen uusi toinen nuorisotalo voidaan parhaassa tapauksessa toteuttaa vuokratilahankkeena muista kaupungin toimijoista riippumattomalla aikataululla vastaamaan nopeasti kasvavan alueen kysyntään.”

Maksuton nuorille suunnattu toiminta Pasilan peruspiirissä tällä hetkellä

Länsi-Pasilassa toimii nuorisopalveluiden nuorisotalo (Pasilanraitio 6). Nuorisotalo on auki 5–6 päivää viikossa klo 14:00-20:45. Lisäksi noin kerran kuukaudessa nuorisotalo on auki viikonloppuna nuorten suunnitteleman ohjelman mukaisesti. Nuorten käyntikertoja nuorisotalolla on noin 12 000/vuosi (korona-aikana käyntikertoja oli keskimäärin noin 6000/vuosi). Nuorisotalossa nuori voi osallistua monenlaiseen toimintaan, tavata muita nuoria ja keskustella ohjaajien kanssa.

Kauppakeskus Tripla on nuorten suosima ajanviettopaikka. Triplaan jalkautuu useita keskenään verkostoituneita nuorten parissa toimivia tahoja, kuten Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden Pasilan nuorisotyöyksikkö, jalkautuva nuorisotyö ja Romanityö, Töölön seurakunta sekä Aseman Lapset ry. Eri toimijat tapaavat säännöllisesti kauppakeskuksen järjestyksenvalvontaa ja omistajatahon edustajia nuorten asioissa. Kauppakeskus Triplassa toimii myös Töölön seurakunnan Nuorten Fokus, joka tarjoaa nuorille perjantai-iltaisin avoimen tilan ja toimintaa.

Itä-Pasilassa toimii kaupungin tukemana Loisto Setlementin asukastalo (Asemapäällikönkatu 12), jossa nuorilla on mahdollista saada tukea ja osallistua monenlaiseen toimintaan. Pääpaino toiminnassa on tyttö- ja poikaryhmillä, joissa huomioidaan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivinen työote.

Pasilan nuorisotyöyksiköllä on suunnitteilla toimintaa nuorille Pohjois-Pasilassa Rullakkotorilla sijaitsevan asukastaloon. Tilan vuokrasta ei ole vielä kuitenkaan neuvoteltu. Pasilan nuorisotyöyksikkö tulee laajentamaan toimintaansa Pohjois-Pasilaan saatuaan 2–3 nuoriso-ohjaajan lisäresurssin ja tilan vuokrarahat. Lisäresurssilla on mahdollista Rullakkotorin asukastalolle suunnatun toiminnan lisäksi jalkautua laajemmin Pasilan alueelle kohtaamaan nuoria.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginkanslia on pyytänyt 13.9.2023 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Nina Miettisen ja 9 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistamista. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausunto myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 112

Stäng

Detta beslut publicerades 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka

Mer information fås av

Pirjo Huuhtiainen, toiminnanjohtaja, puhelin: 09 310 64876

pirjo.huuhtiainen@hel.fi