Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Roniro Oy / King Döner

HEL 2023-006333
Ärendet har nyare handläggningar
§ 17

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Roniro Oy:lle/Ravintola King Döner

Enhetschef

Päätös

Toimija

Roniro Oy, Harjurinne 11 A, 01390 Vantaa
y-tunnus 3261730-4

Elintarvikehuoneisto

King Döner, Linnanrakentajantie 2a, 00880 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Elintarvikehuoneistolla on oltava omavalvontajärjestelmä ja siihen liittyvä kirjanpito tulee olla tarkastettavissa.
2. Keittiössä on oltava vesipiste elintarvikkeiden käsittelyä varten.
3. Keittiössä on oltava asianmukaisesti varustettu käsienpesupiste.
4. Elintarvikkeiden jäähdytyksen turvallisuus on varmistettava.
5. Siivousvälinetila on järjestettävä.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kohtien 1-5 osalta 7.7.2023 mennessä.

Täytääntöpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

King Döneriin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 10.1.2023 (Liite 1 Tarkastuskertomus King Döner 10.1.23). Tällöin on havaittu, että omavalvontajärjestelmä ja siihen liittyvä kirjanpito eivät olleet tarkastettavissa. Tähän kirjanpitoon kuuluvat esimerkiksi kylmälaitteiden ja jäähdytyksen seuranta. Omavalvontaa tai kirjanpitoa ei myöskään lähetetty jälkikäteen nähtäväksi. Lisäksi on havaittu, että elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitettu vesipiste on poistettu käytöstä. Toimija kertoi, että vesipisteen työpöydän paikkaa siirretään, jonka jälkeen vesipiste kytkettäisiin takaisin veteen. Keittiön käsienpesupisteestä on havaittu, että vesipistettä käytettiin kahvin keittämiseen ja ettei sitä ole asianmukaisesti varustettu käsienpesua varten. Tarkastuksella on myös havaittu, että ravintolassa jäähdytetään tomaattikastiketta ja satunnaisesti lihaa. Jäähdytystä ei ole seurattu, eikä jäähdytyksen onnistumista ole varmistettu. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 16.3.2023 mennessä.

Ravintola King Döneriin on tehty uusintatarkastus 19.4.2023, jolloin on todettu, ettei aiemmalla tarkastuksella kehotuskorjauksen saaneita epäkohtia ollut korjattu määräajassa (Liite 2 Tarkastuskertomus King Döner 19.4.23). Ravintolassa ei ollut omavalvontajärjestelmää. Omavalvonnan mukaista seurantaa on tehty kylmälaitteista noin kuukauden
ajalta, mutta se on lopetettu kaksi kuukautta ennen uusintatarkastusta ja ainakin yksi kylmälaite puuttui seurannasta. Keittiöstä on poistettu elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitettu vesipiste. Siivousvälinetilaa ei ollut järjestetty. Käsienpesupistettä ei ollut varustettu käsienpesua varten. Ruuan turvallista jäähdytystä ei ollut varmistettu.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 16.5.2023 päivätyllä kirjeellä (Liite 3 Kuulemiskirje King Döner 16.5.23).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Roniro Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Roniro Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella. Maa ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) 4 luvun 22 §:n mukaan elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. King Döner -ravintolassa ei ollut esittää omavalvontajärjestelmää ja siihen liittyvää kirjanpitoa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen elintarvikehygieniasta (852/2004) liitteen II, luvun I ja II mukaan elintarvikehuoneiston tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista. Elintarvikkeiden pesemiseen on tarvittaessa varauduttava asianmukaisella tavalla. Työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava tarvittaessa asianmukaiset tilat. King Döner- ravintolan keittiöstä on poistettu elintarvikkeiden käsittelyyn tarkoitettu vesipiste. Ravintolan keittiössä ei ollut asianmukaisesti varustettua käsienpesupistettä. Elintarvikehuoneiston siivousvälinetila oli epäjärjestyksessä.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) 23 §:n mukaan toimijan on aloitettava kylmässä säilytettäväksi tarkoitetun elintarvikkeen jäähdytys välittömästi valmistuksen jälkeen ja elintarvike on jäähdytettävä kyseisen elintarvikkeen säilytyslämpötilavaatimuksen mukaiseen lämpötilaan enintään neljässä tunnissa. Toimija ei ole varmistanut, että elintarvikkeet jäähdytetään niiden säilytyslämpötilaan enintään neljässä tunnissa.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 15, 27, 55, 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta
(318/2021) 22, 23 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liite II luvut I, II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain
(297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Roniro Oy:lle.

Detta beslut publicerades 07.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kirsi Kantola, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 38726

kirsi.kantola@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus King Döner 10.1.23
2. Tarkastuskertomus King Döner 19.4.23
3. Kuulemiskirje King Döner 16.5.23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.