Kokoonpanon muutos, sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunta, eroaminen

HEL 2023-006392
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 456 §

V 16.8.2023, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • myöntää eron Seija Muuriselle sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenen tehtävästä,
  • valitsee Nea Nättisen sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi ja
  • valitsee __________________ sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäseneksi (Matti Niirasen henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Seija Muurisen (Kok.) 23.11.2022 § 285 sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäseneksi ja Nea Nättisen varajäseneksi (Matti Niirasen henkilökohtainen varajäsen) vuonna 2023 alkavaksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Seija Muurinen on 10.5.2023 pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä ajankäytöllisistä syistä.

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 15.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Bilagor

1. Eroanomus 10.5.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.