Virkasuhteen täyttäminen, Puistopolun peruskoulu erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-111-23

HEL 2023-006408
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Puistopolun peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-111-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Puistopolun peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan (EAU2) viran (uusi).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (uusi) on ollut julkisesti haettavana ajalla 20.3.2023- 4.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (3.5.2019, § 40) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Puistopolun peruskoulussa.

Virkaa haki hakuajan kuluessa 3 henkilöä. Hakijoista 0 henkilöä täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaisen kelpoisuusvaatimuksen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan ei ollut kelpoisuuden omaavia, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 17.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Juha Juvonen, Virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 82500

juha.juvonen@hel.fi

Beslutsfattare

Pertti Tossavainen
rehtori