Virkasuhteen täyttäminen, Sakarinmäen peruskoulu tuntiopettaja, luokanopetus, työavain KASKO-01-315-23

HEL 2023-006424
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Sakarinmäen peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-315-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Sakarinmäen peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, määräaikaisen viran.

Päätöksen perustelut

Sakarinmäen peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.4.–4.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Sakarinmäen peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 8 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on kahdella hakijalla. Kelpoisista hakijoista yksi perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Koska kysymyksessä olevaan Sakarinmäen peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 17.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Antti Kervinen, rehtori, puhelin: 09 310 86051

antti.p.kervinen@hel.fi

Beslutsfattare

Antti Kervinen
rehtori