Virkasuhteen täyttäminen, Ressun lukio, määräaikainen tuntiopettaja (IB Finnish B ja S2), työavain KASKO-03-65-23

HEL 2023-006745
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen, Ressun lukio, IB Finnish B ja suomi toisena tai vieraana kielenä, työavain KASKO-03-65-23

Biträdande rektor

Päätös

Apulaisrehtori päätti valita IB Finnish B ja suomi toisena tai vieraana kielenä määräaikaiseksi päätoimiseksi tuntiopettaksi ajalle 1.8.2023 - 31.7.2024 **********

Työsuhde alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024.

Tehtävään asetetaan 6 kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

IB Finnish B ja suomi toisena tai vieraana kielenä määräaikaisen tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.-26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Päätoimisen tuntiopettajan ensimmäinen sijoituspaikka on Ressun IB-lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan kahden alayksikön peruskoulussa tai lukiossa opettajan ottamisesta määräaikaiseen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään päättää apulaisrehtori.

Määräaikaisen tuntiopettajan tehtävänä IB Finnish B -oppiaineen ja suomi toisena tai vieraana kielenä opetus Ressun IB-lukiossa.

IB Finnish B ja suomi toisena tai vieraana kielenä määräaikaisen tuntiopettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävää haki hakuajan kuluessa 8 henkilöä.

Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, joista toinen perui hakemuksensa haastattelukutsun jälkeen.

********** haastattelun suorittivat ajalla 11.5.2023 apulaisrehtorit ja vararehtori.

**********

**********

**********

Apulaisrehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tuntiopettajan tehtävän hoitamiseen on ********** Hänen valintaansa puoltaa myös monipuolinen kokemus kansainvälisten opiskelijoiden opetuksessa.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 23.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pia-Helena Bär, lukion apulaisrehtori, puhelin: 09 310 32437

pia-helena.bar@hel.fi

Beslutsfattare

Pia-Helena Bär
apulaisrehtori