Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Työsuhteen täyttäminen, erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettaja, Meilahden yläasteen koulu, työavain KASKO-01-452-23

HEL 2023-006791
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen määräajaksi (1.8.2023–31.7.2024), Meilahden yläasteen koulu, työavain KASKO-01-452-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti valita erityisopetuksen päätoimisen tuntiopettajan määräaikaiseen (1.8.2023–31.7.2024) tehtävään **********

Varalle valittiin **********

Päätöksen perustelut

Erityisopetuksen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 17.4.–1.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Erityisopetuksen määräaikaisen tuntiopettajan tehtävänä on laaja-alaisen erityisopettajan tehtävät Meilahden yläasteen koulussa.

Erityisopettajan kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus yläkoulun tuen eri muodoista sekä yksilöllisen koulupolun suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 8.–11.5.2023 kaksi hakijaa. Haastattelukutsun perusteena oli soveltuva työkokemus laaja-alaisena erityisopettajana toimimisesta sekä kokemus erityisopettajana toimimisesta pääkaupunkiseudulla.

Haastattelun suorittivat rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

Meilahden yläasteen koulussa on lähes 500 oppilasta vuosiluokilla 7–9. Koulu tarjoaa kaksikielistä suomi-kiina-opetusta ja ruotsin kielen kielikylpyopetusta. Koulussa on kuvataidepainotus sekä sisäisenä painotuksena musiikki. Meilahden yläasteen oppilaista noin neljännes opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen suomi toisena kielenä -oppimäärää. Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävässä korostuvat erinomaiset yhteistyötaidot ja yhteistyö verkostojen kanssa sekä toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

Rehtori katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 25.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Ulla Rönkä, rehtori, puhelin: 040 334 1583

Ulla.Ronka@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Rönkä
rehtori