Yhtymäkokoukset vuonna 2023, HUS-yhtymä

HEL 2023-006792
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 747 §

HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2023

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtavaa kaupunginasiamiestä Toni Mäkeä tai hänen estyneenä ollessaan johtavaa kaupunginasiamiestä Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 14.12.2023.

Yhtymäkokousedustajaa kehotetaan hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026:
 • Ensisijaisesti kannattamaan esitystä vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026 siten, että HUS-yhtymän talousarvio vuodelle 2024 on 2 212 902 115 euroa talousarviokehyksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 • Mikäli edellä kuvattu yhtymähallituksen esitys ei tule saamaan enemmistöä taakseen, tukemaan matalampaa, mutta mahdollisimman lähellä tätä olevaa esitystä ja tarvittaessa tekemään esityksen, että HUS-yhtymän talousarvio vuodelle 2024 on 2 206 100 199 euroa talousarviokehyksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 • Tukemaan sellaista toisen yhtymän jäsenen tekemää esitystä, jossa todetaan, että vuonna 2024 somaattisen siirtoviivepäivän hinta tullaan asettamaan psykiatrisen päivän hinnan tasolle.
 • Kehykseen sisältyviä eriä ei voi laskuttaa raamin ulkopuolisena muuna palveluna. Helsinki esittää, että HUS-yhtymän tulee hyväksyttää yhtymäkokouksella kaikki hoitopalveluiden tai muiden jäsenille myytävien palveluiden, muun muassa ei -sairaanhoidollisten tukipalvelujen hinnankorotukset, jotka ylittävät kyseisen vuoden hyvinvointialueindeksitason.
 • Talousarviossa esitetyt muut sitovat tavoitteet eivät saa kasvattaa HUS-yhtymän jäsenten kustannuksia.
Valinnat HUS-yhtymän toimielimiin:
 • Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä esityksen mukaisesti ja esitetään Silva Mertsolan tilalle Ted Apteria.
 • Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä esityksen mukaisesti ja esitetään Maarit Leinosen tilalle Oona Tchitcherinia.
Esityslistan muut asiat:
 • Muut päätösehdotukset hyväksytään yhtymähallituksen esityksen mukaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Muutetaan päätösehdotus niin, että yhtymäkokousedustajaa kehotetaan toimimaan vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 käsittelyssä seuraavaksi:

 • Ensisijaisesti kannattamaan esitystä vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026 siten, että HUS-yhtymän talousarvio vuodelle 2024 on 2 212 902 115 euroa talousarviokehyksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 • Mikäli edellä kuvattu yhtymähallituksen esitys ei tule saamaan enemmistöä taakseen, tukemaan matalampaa, mutta mahdollisimman lähellä tätä olevaa esitystä ja tarvittaessa tekemään esityksen, että HUS-yhtymän talousarvio vuodelle 2024 on 2 206 100 199 euroa talousarviokehyksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 • Tukemaan sellaista toisen yhtymän jäsenen tekemää esitystä, jossa todetaan, että vuonna 2024 somaattisen siirtoviivepäivän hinta tullaan asettamaan psykiatrisen päivän hinnan tasolle.
 • Kehykseen sisältyviä eriä ei voi laskuttaa raamin ulkopuolisena muuna palveluna. Helsinki esittää, että HUS-yhtymän tulee hyväksyttää yhtymäkokouksella kaikki hoitopalveluiden tai muiden jäsenille myytävien palveluiden, muun muassa ei -sairaanhoidollisten tukipalvelujen hinnankorotukset, jotka ylittävät kyseisen vuoden hyvinvointialueindeksitason.
 • Talousarviossa esitetyt muut sitovat tavoitteet eivät saa kasvattaa HUS-yhtymän jäsenten kustannuksia.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtavaa kaupunginasiamiestä Toni Mäkeä tai hänen estyneenä ollessaan johtavaa kaupunginasiamiestä Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 14.12.2023.

Yhtymäkokousedustajaa kehotetaan hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026:
 • Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026 siten, että HUS-yhtymän talousarvio vuodelle 2024 on 2 212 902 115 euroa talousarviokehyksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 • Kehykseen sisältyviä eriä ei voi laskuttaa raamin ulkopuolisena muuna palveluna. Helsinki esittää, että HUS-yhtymän tulee hyväksyttää yhtymäkokouksella kaikki hoitopalveluiden tai muiden jäsenille myytävien palveluiden, muun muassa ei -sairaanhoidollisten tukipalvelujen hinnankorotukset, jotka ylittävät kyseisen vuoden hyvinvointialueindeksitason.
 • Talousarviossa esitetyt muut sitovat tavoitteet eivät saa kasvattaa HUS-yhtymän jäsenten kustannuksia.
Valinnat HUS-yhtymän toimielimiin:
 • Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä esityksen mukaisesti ja esitetään Silva Mertsolan tilalle Ted Apteria.
 • Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä esityksen mukaisesti ja esitetään Maarit Leinosen tilalle Oona Tchitcherinia.
Esityslistan muut asiat:
 • Muut päätösehdotukset hyväksytään yhtymähallituksen esityksen mukaisesti.
Stäng

HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 14.12.2023 (liite 1). Yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee kaupungin yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy investointisuunnitelman vuosille 2024–2027 (liite 5), merkitsee tiedoksi henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien antaman lausunnon vuoden 2024 talousarvioesityksestä (liite 6) ja että yhtymäkokous päättää liitteenä 3 olevan talousarviokirjan 10 luvun päätösesityksistä seuraavasti:

Yhtymäkokous:

a) hyväksyy vuoden 2024 strategiset tavoitteet strategiakäsittelyn yhteydessä

b) hyväksyy

 • talousarvion ja taloussuunnitelman rakenteen, esityksen HUS-yhtymän talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026,
 • talousarvioasiakirjan liitteessä 1 esitetyt hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet 2024,
 • talousarvioasiakirjan liitteenä 12 olevan suunnitelman mukaisten poistojen perusteet noudatettavaksi 1.1.2024 alkaen;

c) hyväksyy strategisten kehittämishankkeiden rahoituksen 635 000 euroa

d) hyväksyy alla luetellut talousarvioon sisällytetyt erillismäärärahat

 • HUSin oma tutkimusmääräraha vuoden 2024 talousarviossa on 17,0 milj. euroa, että HUSin toimielinten kokouspalkkioihin ja muihin kuluihin varataan 500 000 euroa,
 • HUSin museotoimikunnan käyttöön varataan 200 000 euroa, HUSin taidetoimikunnan käyttöön vuoden 2024 talousarviossa varataan toimintakuluihin 200 000 euroa ja investointiohjelmaan sisältyviin taidehankintoihin 250 000 euroa, voimassa olevan vuosien 2023-2026 investointiohjelman mukaisesti;

e) vahvistaa HUS-yhtymän sitovat tavoitteet vuodelle 2024 alla esitetyn mukaisesti

 • Jäsenlaskutuksen kehys on (1 000 euroa) 2 213 483 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -581,3, jotka huomioiden kehyksen loppusumma on (1 000 euroa) 2 212 902
 • tilikauden tulostavoite on 0 euroa, jolloin vuosikate = poistot
 • pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään (1 000 euroa) 1 126 370, HUS-yhtymän ja sen tulosalueiden investoinnit enintään (1 000 euroa) 260 894, sisältäen kaikki rahoitusmuodot hankekohtaisesti asiakirjan luvussa 5 Sitovat taloudelliset tavoitteet esitetyt yli 10 milj. euron investoinnit;

f) vahvistaa tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2024

 • HUS-Kiinteistöt Oy:n tulostavoitteeksi nolla euroa ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoite sekä hankkeiden vuotuisen maksuohjelman ja toteuman pitävyys
 • Orton Oy:lle positiivisen tulos- ja oman pääoman tuottotavoitteen
 • Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:lle positiivisen tulostavoitteen ja vähintään 2 %:n tuottavuustavoitteen
 • HYKS-instituutti Oy:lle positiivisen tulostavoitteen ja tutkimusten määrä vähintään vuoden 2023 tasolla

g) vahvistaa talouden tasapainottamisohjelman talousarvioasiakirjan liitteen 13 mukaisesti sekä ylijäämäisen tulostavoitteen taloussuunnitelmavuodelle 2025 alijäämien kattamiseksi sekä nollatulostavoitteen talousarviovuodelle 2024 ja taloussuunnitelmavuodelle 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti;

h) rahoitusosassa

 • vahvistaa peruspääoman koroksi 0 % vuodelle 2024, myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa pitkäaikaista lainaa enintään 165 milj. euroa vuonna 2024,
 • myöntää yhtymähallitukselle oikeuden päättää lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksamisesta,

i) hyväksyy osana kehystä perittäviksi ja tilinpäätöksen yhteydessä toteutuneita kustannuksia vastaan perussopimuksen mukaan tasattaviksi tarvittavilta osin ennen kokonaiskehyksen tasaamista Helsingin kaupungin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden välillä alla olevat erät

 • jäsenmaksuosuus = hyvinvointialueiden erikoissairaanhoidon palvelut (1 000 euroa) 2 094 612 ennen hyvinvointialueiden Helsingin kaupungin ja HUSin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä.
 • Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä (1 000 euroa) -581,3, jotka huomioiden jäsenmaksuosuuden loppusumma on (1 000 euroa) 2 094 031
 • hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta potilasvakuutusmaksut 18,4 milj. euroa/ 10,60 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 2 mukaisesti,
 • hyväksyy asukasluvun perusteella veloitettaviksi hyvinvointialueilta päivystysavun järjestämisen kustannukset 3,0 milj. euroa/ 2,90 euroa asukasta kohden talousarvioasiakirjan liitteen 3 mukaisesti. Erää ei peritä Helsingin kaupungilta, joka järjestää alueensa asukkaille palvelun itse.,
 • että HUS veloittaa talousarvioasiakirjan liitteen 4 mukaiset järjestämisalueen ensihoitotoiminnan budjetoidut 55,7 milj. euron kustannukset järjestämisalueen hyvinvointialueelta kuntakohtaisesti eriteltynä siten, että minkään kunnan veloitus ei ylitä 40 euroa/asukas raja-arvoa.,
 • hyväksyy kaikilta Suomen hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta perittävän myrkytystietokeskuksen toiminnasta aiheutuvat kustannukset noin 1,8 milj. euroa peritään asukasluvun suhteessa, 0,33 euroa/asukas talousarvioasiakirjan liitteen 6 mukaisesti,
 • että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 7 mukaiset asukasluvun suhteessa katettavat noin 1,2 milj. euron hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetuskulut 0,69 euroa/asukas,
 • että HUS veloittaa Helsingin kaupungilta ja Uudenmaan hyvinvointialueilta talousarvioasiakirjan liitteen 8 mukaiset perusterveydenhuoltotasoisen terveyskeskuspäivystyksen noin 62,7 milj. euron ja hoitopäivätuotteiden kustannukset noin 0,4 milj. euroa arvioidun palvelukäytön perusteella.
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen hyvinvointialueille kuukausittain viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä. Varainhoitovuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä. Hyvinvointialueet maksavat HUSin kehyksen mukaisen osuuden vastaavasti aina seuraavana pankkipäivänä laskua vastaan, kun ovat itse saaneet suorituksen valtiovarainministeriöltä. HUS-yhtymä laskuttaa tammikuun osuuden HUS-yhtymäkokouksen 14.12.2023 jälkeen, kun kehys on vahvistettu.

j) HUS-yhtymän asiakasmaksuja tarkistetaan asiakasmaksuasetuksen perusteella tehtävien indeksitarkistusten mukaisesti, asiakasmaksut korotetaan 1.1.2024 alkaen asiakasmaksuasetuksen mukaiseen maksimiin. Asiakasmaksuasetukseen esitettyjen muutosten myötä erikoissairaanhoidon asiakasmaksut nousevat keskimäärin 21 % (noin 10 % indeksikorotus ja 10 % tasokorotus).

- Huojennusta ns. tasasuuruisiin maksuihin voi saada, jos potilas on takuueläkkeen saaja tai potilaalla on käräjäoikeuden velkajärjestelypäätös. Huojennusta ei kuitenkaan myönnetä käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta perittävään asiakasmaksuun eikä potilaille, joilla ei ole kotikuntaa Suomessa ja jotka vastaavat itse täysimääräisesti hoitonsa kustannuksista.

- Lyhytaikaisesta psykiatrisesta vuodeosastohoidosta eikä elinten ja kudosten luovuttajilta peritä asiakasmaksuja. HUSin henkilökuntaan kuuluvilta ei myöskään peritä poliklinikka-asiakasmaksuja.

- Psykiatrian avohoidon palvelut ovat potilaalle asiakasmaksulain mukaisesti muuten maksuttomia, mutta käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään asiakasmaksu.

Helsingin näkemykset HUS-yhtymän talousarviota koskien:

HUS-yhtymän perussopimuksessa on määrätty, että yhtymän taloussuunnittelu perustuu talousarviokehykseen, josta päättää HUS-yhtymän yhtymäkokous. Vuoden 2024 kehyksestä päätettiin yhtymäkokouksessa 15.6.2023. Kehys valmisteltiin Helsingin, hyvinvointialueiden ja HUSin yhteistyönä. Kehysvalmistelua käsiteltiin myös omistajien ja HUSin johdon yhteistyökokouksissa (JYK). HUSin kehykseen sisältyvät kaikki samat osiot kuin vuonna 2023 mukaan lukien HUS järjestämisvastuulle kuuluvat ensihoito ja terveyskeskuspäivystykset/hoitopäivät sekä kapitaatioperusteiset erät. Kehys sisältää myös kaikki rahoituskulut ja poistot sekä tutkimus- ja kehitysrahat. HUS-yhtymän talousarviokirjan liiteosassa (liite 4) esitetty jäsenlaskutuksen kehys per jäsen ei näyttäydy edellä mainitun valmistelun mukaisena. Helsingin kaupungin kanta HUSin talousarviosta on esitetty seuraavassa taulukossa.

  Helsinki Itä-Uusimaa Keski-Uusimaa Länsi-Uusimaa Vantaa ja Kerava Yhteensä
HUS-toiminnan rahoitus (sisältää tuloksen tasauksen)  807 662 393 131 430 790 282 435 333 621 432 353 369 558 847 2 213 483 115
             
Työnjakomuutokset:
Terhokoti palliatiivinen hoito 582 100     291 100 145 500 1 018 700
             
Muistipotilaat 70–75 vuotiaat -200 000         - 200 000
             
Lohjan ja Raaseporin kotisairaalat       - 1 400 000   - 1 400 000
             
Työnjakomuutokset yhteensä 382 100 0 0 - 1 108 900 145 000 - 581  300
             
HUS-yhtymän talousarvio jäsenittäin 808 044 493 131 430 790 282 435 333 621 432 353 369 558 847 2 212 901 815
 

HUS-yhtymän talousarvio vuodelle 2024 on 2 212 902 115 euroa. Tämä vastaa HUSin esittämää jäsenlaskutuksen kehystä 2 213 483 000 euroa ennen HUSin ja hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisiä toiminnallisia/työnjaollisia muutosesityksiä. Työnjaolliset/toiminnalliset muutosesitykset ovat yhteensä -581 300 euroa, jotka huomioiden talousarvion loppusumma on 2 212 902 115 euroa.

Kehyslaskelma päivitettiin talousarvioksi uusimmilla tiedoilla huomioiden viimeisin valtion rahoitus ja HUSin, alueiden ja Helsingin kaupungin tuoreimmat alijäämäennusteet sekä HUSin viimeisin ennuste alueiden ja Helsingin kaupungin palvelujen käytöstä.

HUSin osalta alijäämäpaineeseen huomioitiin HUSin viimeisin alijäämäennuste 95 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 valtion hyvinvointialueiden rahoituksesta vähennettiin valtionvarainministeriön määrittelemät peruspalvelujen tehtävämuutosten laskennalliset kustannukset ja jaettiin alueittainen rahoitus 2024 HUSin alueellisten rahoitusosuuksien mukaisesti. Talousarvioon ei sisälly toiminnan käynnistämis- ja vakauttamisavustusta vuosille 2023–2025. Talousarviossa on huomioitu yhdessä sovitut jäsenten ja HUSin väliset vuonna 2024 tapahtuvat työnjaon muutokset, yhteensä -581 300 euroa.

Sitovien tavoitteiden osalta Helsinki pitää hyvänä, että HUS-yhtymän vuoden 2024 tilikauden tulostavoite on nollatulos, jolla tavoitellaan sitä, että HUS-yhtymä ei tee uutta alijäämää vuonna 2024. Myös tytäryhtiöiden tavoitteet on asetettu siten, että tulostavoitteet joko positiivisia tai pitävät sisällään 2 % tuottavuustavoitteen. Muut sitovat tavoitteet (muun muassa tutkimusmäärä, museotoimikunnan ja taidetoimikunnan määrärahat) eivät saa kasvattaa omistajajäsenten kustannuksia.

Logistiikkakeskuksen myyminen

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää
1. hyväksyä Logistiikkakeskuksen myymisen sekä
2. valtuuttaa yhtymähallituksen päättämään kaupan yksityiskohdista.

Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarviomuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää
1. hyväksyä Jorvin K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjauksen toteutettavaksi enimmäishintaan 56,8 milj. euroa
2. hyväksyä Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjauksen vaiheen 2 hankesuunnitelman (liite 7).
3. , että hankkeen kustannuksissa voidaan ilman yhtymäkokouksen erillistä käsittelyä ottaa huomioon rakentamisen tarjoushintaindeksin 8/2023 jälkeinen muutos rakentamispäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto

Liitteenä 8 oleva yhtymähallituksen lausunto arviointikertomuksesta merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä

Tarkastuslautakunnan henkilöstöä koskeva arviointi (liitteet 9 ja 10) merkitään tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä ja yhtymähallituksen sen johdosta antama lausunto

Yhtymähallituksen lausunto tarkastuslautakunnan henkilöstöä koskevasta arvioinnista (liite 11) merkitään tiedoksi.

Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä myönnetään ja että yhtymähallitukseen valitaan jäsen jäljellä olevan kauden ajaksi. Jäsenen esittää tässä tapauksessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä myönnetään ja että kansalliskielilautakuntaan valitaan varajäsen lautakunnan jäljellä olevaksi kaudeksi. Uudeksi varajäseneksi esitetään Helsingistä Ted Apteria.

Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä myönnetään ja että kansalliskielilautakuntaan valitaan jäsen lautakunnan jäljellä olevaksi kaudeksi. Uuden jäsenen esittää tässä tapauksessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä myönnetään ja että yhtymähallitukseen valitaan varajäsen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi. Uudeksi varajäseneksi esitetään Helsingistä Oona Tchitcherinia.

Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä myönnetään ja että tarkastuslautakuntaan valitaan jäsen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi. Uuden jäsenen esittää tässä tapauksessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen vaali

Jenni Lastuvuori nimettiin yhtymäkokouksessa 4.10.2023 § 25 Riikka Slunga-Poutsalon tilalle lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Jenni Lastuvuoren tilalle tulee valita uusi varajäsen lähipalvelu- ja intergraatiolautakuntaan.

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valinta

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakuntaan valitaan varajäsen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi. Helsinki antaa esityksen varajäseneksi yhtymäkokouksessa.

Päätöksenteko

Yhtymäkokouksen talousarviota ja investointeja koskevista asioista on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n kohdan 8a mukaan kaupunginhallitus päättää jäsenten ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä HUS-yhtymän toimielimiin, edustajan ja varaedustajan nimeämisestä HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin.

Stäng

Kaupunginhallitus 04.12.2023 § 721

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

25.09.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 28.11.2023 § 231

Lausunto

Sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunta lausui kaupunginhallitukselle, että HUS-yhtymän talousarvion vuodelle 2024 tulisi olla 2 212 902 115 euroa.

Käsittely

Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsen Maaret Castrén ja jäsen Samuel Adouchief ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti. Jäsenet poistuivat kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn aloittamista ja pysyivät poistuneena asian käsittelyn ajan. Varajäsenet eivät osallistuneet kokoukseen.

Talous- ja suunnittelujohtaja Sampo Pajari oli kutsuttuna asiantuntijana.

Esittelijä
vs. sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja
Leena Turpeinen
Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246

sampo.pajari@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on 1.1.2024 lähtien, maanantaista perjantaihin klo 08.15–15.00.

Kirjaamon aukioloaika on 31.12.2023 saakka, maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Bilagor

1. Kokouskutsu, kokous 14.12.2023, fi
3. 28 § liite 1 esitys HUS-yhtymän talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026
4. 28 § liite 1b talousarviokirjan liiteosa
5. 28 § liite 2 investointisuunnitelma 2024–2027
6. 28 § liite 3 henkilöstötoimikunnan henkilöstöedustajien lausunto talousarvioon 2024
7. 30 § liite 2 pukuhuoneiden peruskorjaus Meilahden VS vaihe 2 hankesuunnitelma
9. 32 § liite 1 arviointimuistio henkilöstövoimavarat ja niiden johtaminen
10. 32 § liite 2 PPT-esitys: henkilöstövoimavarat ja niiden johtaminen
11. 33 § liite 1 lausunto tarkastuslautakunnan selvitykseen henkilöstöstä

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.