Virkasuhteen täyttäminen, Vesalan peruskoulu, erityisluokanopettaja, työavain KASKO-01-510-23

HEL 2023-006820
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Vesalan peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan määräaikaisen tehtävän täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-510-23

Biträdande rektor

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Vesalan peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan määräaikaisen tehtävän (vakanssinumero 005964).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan määräaikainen virka (vakanssinumero 005964) on ollut julkisesti haettavana ajalla 24.4. -8.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori/virka-apulaisrehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Vesalan peruskoulussa.

Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon. Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka osoitetaan valtioneuvoston asetuksessa 481/2003

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Hakijoilla ei ollut muodollista kelpoisuutta tehtävään.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan määräaikaiseen tehtävään ei ollut kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Erityisluokanopettajan määräaikainen tehtävä avataan uudelleen haettavaksi. Aikaisempaan tehtävään tulleita hakemuksia ei oteta huomioon, vaan hakijoita ohjataan hakemaan tehtävää uudelleen.

Päätös annetaan tiedoksi määräaikaista tehtävää hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 25.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Mimmi Veskoniemi, Virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 21838

mimmi.veskoniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Mimmi Veskoniemi
apulaisrehtori