Virkasuhteen täyttäminen, määräaikainen virkasuhde, Solakallion koulu, päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopetus) työavain KASKO-01-151-23

HEL 2023-006915
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen, Solakallion koulu, päätoiminen tuntiopettaja (erityisluokanopetus) työavain KASKO-01-151-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti valita päätoimiseen tuntiopettajan (erityisluokanopetus) määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.7.2024

Määräaikaiseen virkasuhteeseen valitulle ei aseteta koeaikaa

Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan (erityisluokanopettaja) määräaikainen virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 12.4.2023-26.4.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä, sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Solakallion koulu.Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019 § 100) perusteella opettajanviran määräaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan määräajaksi ottaa koulun rehtori.Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan (erityisluokanopetus) tehtävät Solakallion koulussa.Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.Muodollisten ja kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi musiikin ja S2:n opettamisen osaamisen. Lisäksi luettiin myös työkokemus tiimityöskentelystä ja vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta aikaisemmissa tehtävissä. Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta (MAPA) ja henkinen ensiapu (Hetipurku) ovat koulumme arjen tärkeimpiä toimintamalleja. Niiden tunteminen tukee työtä Solakallion erityiskoulussa. Luemme eduksi myös puhetta tukevan, täydentävän ja korvaavan kommunikointitaitojen (AAC) osaamisen.Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovattaito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Kummallakaan hakijalla ei ollut vaadittua kelpoisuutta.Hakemusten perusteella yksilöhaastatteluihin kutsuttiin yksi hakija: ********** Haastattelun suorittivat 29.4.2023 rehtori ja apulaisrehtori.

**********

Rehtori katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset päätoimisen tuntiopettajan (erityisluokanopetus) viran menestykselliseen hoitamiseen erityisluokalla on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 26.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tiina Suomalainen, rehtori, puhelin: 09 310 28399

tiina.suomalainen@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Suomalainen
rehtori