Talousarvioaloite, Puistolan Vanha kansakoulu on kunnostettava varhaiskasvatuksen sekä nuoriso- ja asukastalo käyttöön

HEL 2023-007020
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 460 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sinikka Vepsän talousarvioaloitteesta koskien Puistolan Vanhan kansakoulun kunnostamista varhaiskasvatuksen nuoriso- ja asukastalon käyttöön

Stadsmiljönämnden

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Talousarvioaloitteessa esitetään, että alueella tarvitaan asukastalo ja tiloja nuorisolle suunnatulle toiminnalle. Lisäksi aloitteessa toivotaan Puistolan kansakoulun tulevaisuuden turvaamista asemakaavallisin suojelumääräyksin sekä varmistamalla rakennuksen ylläpito ja sopiva käyttö.

Puistolan vanha koulurakennus on ollut poissa koulukäytöstä vuodesta 2015 saakka, koska opetuslautakunta päätti luopua tiloista vuonna 2014 (opetuslautakunta 27.5.2014/ 61 §). Rakennuksen piha-alueella paviljongissa toimi yksityinen päiväkoti Touhula vuodesta 2019 vuoden 2022 maaliskuuhun saakka. Touhulan oli tarkoitus muuttaa vanhaan koulurakennukseen, mutta korjauskulut olivat liian korkeat ja muutostöitä ei aloitettu. Päiväkoti Touhula joutui lopettamaan toimintansa kesäkuussa 2022 ja kaupunki jatkoi päiväkotitoimintaa paviljongissa päiväkoti Aurinkometsän nimellä.

Koulurakennuksessa on teetetty useita kuntotutkimuksia ja tiloissa on todettu useita korjausta vaativia vaurioita. Vuonna 2018 tehdyssä kuntotutkimuksessa todettu mm. alapohjarakenteiden kohonneita kosteuspitoisuuksia, tuuletuksen puutteellisuutta, mikrobikasvustoa ja välipohjarakenteissa PAH-yhdisteitä.

Vuonna 2020 teetetyn kustannusarvion mukaan tarvittavat korjaukset maksaisivat noin 2,5 miljoonaa euroa (alv. 0 %) mutta vuoden 2020 jälkeen rakentamisen kustannukset ovat yleisesti nousseet. Uutta kustannusarviota ei ole teetetty. Rakennuksen käyttöönotto vaatisi kattavan peruskorjauksen lisäksi myös sen, että tiloille löytyisi uusi käyttäjä.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat-palvelun ensisijainen tehtävä on huolehtia toimialojen tilatarpeista ja kehittää kaupungin palvelutilaverkkoa yhteistyössä toimialojen kanssa.

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymän toimitilastrategian mukaan kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä. Tyhjiksi jääneille tiloille etsitään uusia käyttötarkoituksia.

Puistolan Vanha kansakoulu on valmistunut 1930. Kaupunkisuunnitteluviraston vuonna 2004 valmistuneessa raportissa Opintiellä - helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880-1980 -raportissa koulu on arvotettu luokkaan 1 neliluokkaisessa asteikossa (1+, 1, 2 ja 3). Koulun laajuus on 738 huoneisto-m2.

Kasvatus- ja koulutuksen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat ovat arvioineet, että ne eivät tarvitse Puistolan vanhaa koulurakennusta omassa palvelutuotannossaan. Puistolan alueelle on tulossa talonrakentamisohjelman mukaan tulevina vuosina useita uusia rakennuksia kouluille ja päiväkodeille sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan käyttöön.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoiden tilojen tilapäisvuokraamista varten kaupungissa on kehitetty mallia yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Mallin tavoitteena on saattaa tyhjillään olevista tiloista ylläpitokuluja kattavaa tuottoa ja samalla mahdollistaa kulttuuritoimijoiden työskentely osana kaupungin kulttuuriekosysteemiä. Tilapäisvuokraamiseen soveltuvien tilojen tulee olla terveellisiä ja turvallisia.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Puistolan vanhan koulurakennuksen vuokraaminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoille edellyttäisi rakennuksen peruskorjausta ja käyttötarkoituksen muutosta. Koulu ei sovellu sellaiseen toimintaan, jossa tilojen tulee olla esteettömät. Rakennuksessa on paljon monitasoratkaisuja ja tilojen muuttaminen esteettömäksi olisi hankalaa ja kallista.

Osoitteessa Puistolan raitti 18 ja Tenavatie 2 sijaitsevalla kiinteistöllä olevista rakennuksista on tarkoitus luopua kiinteistökehityksen kautta 2020-luvulla koska koulu- ja päiväkotitoiminta siirtyy Maatullin ja Puistolan peruskoulun ja päiväkodin korvaaviin uudisrakennuksiin sekä Suuntimopuiston laajennettavaan monitoimitaloon. Maatullin kouluun tulee 700 koululaista ja päiväkotitilat 240 lapselle. Se valmistuu vuonna 2024. Puistolan kouluun tulee 650 oppilasta ja 224 päiväkotilasta. Se valmistunee vuonna 2028. Paviljongissa toimivan Aurinkometsän on tarkoitus siirtyä Puistolan peruskoulun yhteyteen 2028 valmistuvaan päiväkotiin. Suuntimopuiston koulun laajuus tarkentuu syksyllä 2023. Suuntimopuiston laajennus valmistunee vuonna 2029.

Tontin maankäyttö ja tulevaisuus tarkentuu alueen maankäytön suunnittelun myötä. Rinnan myös tarkastellaan turvallisen väliaikaiskäytön edellytyksiä.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Talousarvioaloite

Valtuutettu Sinikka Vepsä on tehnyt 24.5.2023 seuraavan talousarvioaloitteen:

Puistolan Vanha kansakoulu on kunnostettava varhaiskasvatuksen sekä nuoriso- ja asukastalo käyttöön.

Koillis-Helsingissä etenkin Puistolassa varhaiskasvatuksen tilanne on edelleen erittäin huolestuttava. Lapsia kuljetetaan Hermanniin ja Vallilaan päivähoitoon. Suuntimopuiston monitoimitaloa tarvitaan koulujen väistötiloina pitkään. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi kerrostaloja radan varteen. Nykyiset suunnitelmat varhaiskasvatuksen tarpeesta ovat riittämättömät.

Nuorison pahoinvointi on kasvanut. Huumeidenkäyttö lisääntynyt, samoin kuin kaikenlainen muu ilkivalta. Perheet kokevat asuinalueen turvattomuuden lisääntyneen. Alueella tarvitaan kipeästi nuorisolle tiloja. Puistolan Peruskoulun luokkatiloissa muutamina iltoina toimiva nuorisotyö ei ole riittävä vastaus tähän tarpeeseen.

Alueella ei ole asukastaloa. Vanhan kansakoulun monipuoliset tilat olisivat tähän ratkaisu. Urheiluseurat voisivat hyödyntää koulun erinomaista, isoa liikuntasalia harrastustoiminnassa. Koulun alakerrassa on erinomaiset tilat myös erilaiseen taide- ja bänditoimintaan.

Kaupunginmuseon johtokunta antoi 23.2.2016 lausunnon kaupunginhallitukselle Puistola-Seura ry:n tekemästä aloitteesta Puistolan vanhan koulurakennuksen suojelemisesta kaavamerkinnällä rakennushistoriallisena ja arkkitehtonisesti arvokkaana kohteena ja puolsi koulun suojelemista. Koulutoiminta lakkautettiin 2015. Kaupunginmuseon johtokunnan mukaan alkuperäisen käytön loputtua rakennuksen säilyminen voidaan kuitenkin turvata riittävin asemakaavallisin suojelumääräyksin ja varmistamalla rakennukselle uusi asianmukainen, siihen sopiva käyttö ja hoito. Kaupunginmuseon johtokunta pitää Puistolan kansakoulun rakennuksen säilymistä ja vaalimista tärkeänä vaikka rakennus ei tulevaisuudessa enää palvelisi koulukäytössä, mikä toki on toivottavaa. Kasvatus- ja koulutus- sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnat lausuivat molemmat myönteisesti vanhan kansakoulun käyttöönotosta loppuvuodesta 2022.

Helsingin kaupungin laatima hankesuunnitelma 12/2020 (hankenumero 2821P211163 ) on edelleen käyttökelpoinen kaupungin omaan käyttöön hyödynnettäväksi. Paviljonkien(joita Puistolassa on useita) vuokrat ovat noin 2 miljoonaa € viidessä vuodessa. Puistolan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimman rakennuksen kunnostaminen 3 milj € kustannuksin ei vaikuta tähän verrattuna kohtuuttomalta ottaen huomioon alueen kasvan asukasmäärän ja huolestuttavan varhaiskasvatuksen, nuorison ja asukastilojen tilanteen. Puistolan Vanha Kansakoulu tulee kunnostaa arvoiseensa ja tarpeelliseen käyttöön.

Puistolan kansakoulun kaunis, kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus on valmistunut vuonna 1929 arkkitehti Jalmari Peltosen laatimien suunnitelmien mukaan. Tuolloin paikalta palanut puukoulu haluttiin korvata aikakauden arkkitehtuuri-ihanteiden mukaisella, kivirakenteisella koulurakennuksella. Koulukäytössä yli kahdeksankymmentä vuotta palvellut rakennus on säilyttänyt hyvin etenkin ulkoiset ominaispiirteensä. Sisätilat ovat myös kauniisti säilyneet aikakauden arkkitehtuurin mukaisesti.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 13.9.2023 mennessä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 05.09.2023 § 445

Stäng

Detta beslut publicerades 20.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Hannu Kurki, erityissuunnittelija: 09 310 36285

hannu.kurki@hel.fi