Virkasuhteen täyttäminen, Etelän aikuissosiaalityö, johtavan sosiaalityöntekijän virka, työavain SOTE 01-179-23

HEL 2023-007033
Ärendet har nyare handläggningar
§ 33

Virkasuhteen täyttäminen, Etelän aikuissosiaalityö, johtavan sosiaalityöntekijän virka, työavain SOTE 01-179-23

Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Päätös

Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 031174, toimintayksikkö 395600, työpiste 100140) 19.6.2023 lukien 3839,09 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta 19.6.2023 alkaen.

Selvitystä virkaan valitun terveydentilasta ei vaadita, koska selvitys on esitetty aiemman virkavalinnan yhteydessä.

Selvitystä tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta ei tarvitse esittää, koska virkaan otettu on jo aiemmin esittänyt selvityksen.

Mikäli virkaan otettu ei ota virkaa vastaan, raukeaa virkaan otto ilman erillistä päätöstä.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 031174) tuli avoimeksi 1.5.2023.

Virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 13.- 28.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön johtaja.

Johtavan sosiaalityöntekijän virka sijoittuu maahan muuttaneiden erityispalveluihin kotoutumisen edistämisen työryhmään. Työryhmän asiakkaat ovat alkuvaiheen kotoutujia, joko yksin asuvia tai perheitä, joiden kotoutumisen edistämisestä työryhmä vastaa. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on vastata työryhmän palvelutoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä osallistua asiantuntijana erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää organisointi- ja paineensietokykyä. Eduksi tehtävää täytettäessä luettiin aiempi työkokemus kotoutumisen tuen työtehtävistä, aiempi lähiesihenkilökokemus sekä perehtyneisyys kotoutumisen palveluihin. Lisäksi eduksi katsottiin Helsingin palvelujärjestelmän tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on ollut kaikilla kolmella hakijalla.

Kaikki hakijat, ********** ********** haastateltiin 9.5.2023.

Haastattelut suorittivat nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön vs. johtaja ********** ja etelän aikuissosiaalityön vs. päällikkö **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (2006) Itä-Suomen yliopistosta. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri (2020) Helsingin yliopistosta. **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (2018) Helsingin yliopistosta ja hallintotieteiden maisteri (2012) Tampereen yliopistosta. Lisäksi hän opiskelee Lapin yliopistossa erikoissosiaalityön koulutuksessa aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen erikoisalaa. **********

Kaikilla hakijoilla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, hyvä Helsingin palvelujärjestelmän tuntemus sekä kokemusta maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa tehdystä kotoutumisen edistämisen työstä. ********** on kokemusta kotoutumisen tuen palveluista yhteensä seitsemän vuotta ja kaksi kuukautta, ********** yhteensä neljä vuotta ja yhdeksän kuukautta ja ********** kolme vuotta. Sekä ********** että ********** on molemmilla lisäksi yli 10 vuoden ajalta muuta sosiaalityön kokemusta. ********** on järjestötyön esihenkilökokemusta yli vuoden ajalta ja ********** on sosiaalityön esihenkilötyöstä kahden kuukauden kokemus. ********** ei ole aiempaa esihenkilökokemusta, mutta hän on suorittanut sosiaalityön käytännön opettajan koulutuksen ja ohjannut sosiaalityön opiskelijoita.

Kaikilla hakijoilla on myös innostusta kotoutumisen edistämisen sosiaalityön kehittämiseen ja johtamiseen Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimessa.

********** etuna pidettiin monipuolista työkokemusta Helsingin eri palveluista. ********** etuna pidettiin kokemusta kehittämis- ja esihenkilötehtävistä.

********** erityisiksi ansioiksi katsottiin hänen pitkäaikainen kokemuksensa kotoutumisen edistämisen sosiaalityössä sekä työssä osoitetut vahvat monialaisen asiakastyön taidot erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa työskentelyssä.

Koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viran hoitamiseen etelän aikuissosiaalityön maahan muuttaneiden erityispalveluissa kotoutumisen työryhmässä 4.

Detta beslut publicerades 31.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anne Peltola, vs. aikuissosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 43931

anne.peltola@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Karisto
vs. nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.