Tonttivaraus, tontti 45137/3

HEL 2023-007067
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 560 §

Alueen varaaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle opiskelija-asuntojen suunnittelua varten (Vartiokylä, tontti 45137/3)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (HOAS) (Y-tunnus 0116514-9) asuntotontin (AK) 45137/3 asuntohankkeiden suunnittelua varten seuraavasti:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (AK) 45137/3 (pinta-ala 9 264 m², rakennusoikeus 9 300 k-m²)
  • Varaus on voimassa 31.12.2025 saakka
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 5 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (HOAS) (Y-tunnus 0116514-9) pyytää hakemuksellaan tontin 45137/3 varaamista valtion tukemien (pitkä korkotuki) opiskelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen suunnittelua varten, jotta HOAS pystyy luopumaan hallinnoimastaan vuokratontista 47225/3, jonka kaupunki tarvitsee hallintaansa Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämiselle. Lisäksi nykyisessä purettavassa rakennuksessa on merkittävä määrä soluasuntoja, joiden kysyntä on laskenut. Vartiokylän tontille 45137/3 on mahdollista rakentaa noin 240 opiskelija-asuntoa. Rakentamalla Myllypuroon lisää opiskelija-asuntoja varmistetaan opiskelijoille kohtuuhintainen ja turvallinen asuminen hyvässä ympäristössä. Uusien opiskelija-asuntojen tarve alueella on merkittävä. Myllypuron opiskelija-asunnoilla HOAS voi myös tukea lähellä sijaitsevalla Viikin yliopistokampuksella opiskelevia opiskelijoita.

Hallinta- ja rahoitusmuoto

Tontille esitetään toteutettavaksi valtion tukemia (pitkä korkotuki) opiskelijoille suunnattuja vuokra-asuntoja.

Hallinta- ja rahoitusmuototarkastelu on tehty yhdessä kaupunginkanslian asuminen-yksikön kanssa. Varattavaksi esitettävien tonttien hallinta- ja rahoitusmuodot vastaavat AM-ohjelman mukaista tavoitetta.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Myllypurontien 22 ja Myllymatkantien 6 tonteille on tehty täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaava nro 12328. Asemakaava on lainvoimainen. Asemakaava mahdollistaa tontin 45137/1 jakamisen kahdeksi eri tontiksi 45137/2 ja 3. Tontti 45137/2 jää Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Uudisrakentaminen (9 300 k-m²) kohdistuu tontille 45137/3. Tontin 45137/3 velvoiteautopaikat sijaitsevat pääasiallisesti uudisasuinrakennusten alla.

Tontille 45137/3 on mahdollista rakentaa kaksi nelikerroksista lamellitaloa, kolme pistetaloa sekä pysäköintilaitos. Lamellitalot jatkavat Myllypurontien varressa tontin eteläpuolella olevien rakennusten sarjaa.

Sijaintikartta on liitteenä 2.

Tontin varaaminen

Kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 hyväksymien tontinluovutusta koskevien linjausten sekä niitä tarkentavien soveltamisohjeiden mukaisesti kaupunki varaa asuntotontit pääsääntöisesti julkisten hakujen ja kilpailujen kautta. Tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeiden kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan kaupunki voi kuitenkin tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein varata tontteja ja alueita suoravarauksin ilman julkista hakua esimerkiksi silloin, jos tontti luovutetaan osana maanhankintaa (esim. vaihto) tai se on muutoin perusteltua osana muita maapoliittisia toimenpiteitä.

Nyt varattava tontti 45137/3 luovutetaan Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle vaihtona siten, että Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr suostuu hallinnassaan olevan Mellunkylässä sijaitsevan tontin 47225/3 vapauttamiseen kaupungin vapaaseen käyttöön. Kaupunki ostaa tontilla 47225/3 olevat rakennukset ja vuokraoikeuden HOAS:ilta. Mellunkylän tontin 47225/3 saaminen kaupungin hallintaan mahdollistaa Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämisen. Tarkoituksena on parantaa Mellunmäen alueen palvelutarjontaa ja liityntäpysäköintimahdollisuuksia, lisätä asumista sekä ottaa huomioon suunnitellun ns. Vantaan pikaraitiotien (Mellunmäki-Hakunila-Tikkurila-Aviapolis) päätepysäkin tilatarpeet.

Kaupunki voi myös varata tontinluovutuslinjausten soveltamisohjeiden kohdan 2.5 "Asuntotonttien suoravaraukset" mukaan yksittäisiä tontteja säänneltyyn asuntotuotantoon, jos hankkeen toteuttamisella on kiire.

Tontin 45137/3 varaamista HOAS:ille voidaan pitää myös perusteltuna, koska AM-ohjelman mukaan vuodesta 2023 lähtien tontteja tulisi varata 30 prosenttia pitkän korkotuen vuokra-asuntotuotantoon, joista 500 asuntoa on opiskelija- ja nuorisoasuntoja. Tänä vuonna ei ole yleistä tontinvarauskierrosta, jossa pystyttäisiin varaamaan tontteja opiskelija- ja nuorisoasuntotuotantoon.

Tontin kallis pysäköintiratkaisu tukee myös tontin varaamista opiskelija-asuntotuotantoon. HOAS:illa on mahdollisuus noudattaa kevennettyä autopaikkavelvoitetta, mikä mahdollistaisi opiskelija-asuntohankkeen edellytykset. Varauksensaaja on tietoinen, että autopaikkavelvoitteesta saatava kevennys vaatii mahdollisesti poikkeamispäätöksen. Lisäksi varattavaksi esitettävä tontti sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien läheisyydessä ja kävelyetäisyyden päässä Myllypuron kampuksesta.

Suunniteltu täydennysrakentamishanke mahdollistaa opiskelija-asuntojen lisääntymisen Myllypurossa.

Varaus toteuttaa kaupunkistrategiaa ja asuntopoliittisia tavoitteita. Varaus perustuu hakemuksen tietoihin ja käytyihin neuvotteluihin. Varaus toteuttaa myös asuntotonttien suoravaraukselle asetetut kaupungin ko. alueelle asettamat asuntotuotannon rahoitus- ja hallintamuotojakaumaa koskevat tavoitteet.

Varauksensaaja on tietoinen, että suunnitellun hankkeen toteuttaminen edellyttää muun ohella varausalueeseen nykyisellään kohdistuvan maanvuokrasopimuksen muuttamista siten, että vuokraus kohdistuu jatkossa tonttiin 45137/2.

Varauksensaaja on myös tietoinen, että tontilla 45137/3 sijaitsee vuokrattu liikerakennus, josta on toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset.

Varausehdot

Tontinvarauksessa noudatetaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, kaupungin tavanomaisia tontinvarausehtoja sekä kulloinkin voimassa olevaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun kaupungin tonttien rakennuttajille laatimaa toimintaohjetta "Kaivu- ja louhintatoimenpiteiden suorittaminen sekä kaadettavat puut" (15.10.2021).

Tontin myöhempi luovuttaminen ja aluetta koskevan nykyisen maanvuokrasopimuksen muuttaminen

Tontti 45137/1, josta nyt varattavaksi esitettävä tontti 45137/3 osittain muodostuu, on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella nro 8095 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle 31.12.2052 saakka. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n maanvuokrasopimuksen nro 8095 mukaista vuokra-aluetta tullaan pienentämään siten, että vuokraus kohdistuu jatkossa tonttiin 45137/2.

Nyt varattavaksi esitettävä tontti 45137/3 on tarkoitus myöhemmin luovuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019 § 220 päättämien asuntotonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla pitkäaikaisesti.

Tontin markkina-arvon määrittäminen tulee perustumaan puolueettoman arvioijan laatimaan erilliseen selvitykseen tai puolueettoman arvioijan hyväksymään hinnoittelumalliin. Valtion tukemassa asuntotuotannossa tontin markkinaehtoisesta maanvuokrasta myönnetään ARA:n edellyttämä huojennus, joka on määräaikainen ja voimassa niin kauan kuin tontille toteutettavien asuntojen huoneenvuokran tai asumisoikeusvastikkeen määrittämisessä noudatetaan vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaista omakustannusperiaatetta. Edellä mainittu valtion tukemille hankkeille myönnettävä huojennus koskee ns. pitkällä korkotuella toteutettavia hankkeita.

Tontin vuokrausperiaatteet tullaan vahvistamaan tontin pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen laadinnan yhteydessä. Tonttia koskevat yksityiskohtaiset luovutusehdot vahvistetaan maanvuokrasopimuksen hyväksymisen yhteydessä noudattaen kaupungin käyttämiä asuntotonttien ja asumista palvelevien tonttien yleisiä luovutusperiaatteita.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2023 § 411

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle (HOAS) (Y-tunnus 0116514-9) asuntotontin (AK) 45137/3 asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2025 saakka seuraavin ehdoin:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja käsittää tontin (AK) 45137/3 (pinta-ala 9 264 m², rakennusoikeus 9 300 k-m²)
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 4 olevia yleisiä varausehtoja sekä liitteenä 5 olevaa toimintaohjetta kaupungin rakennuttajille.
Käsittely

Esteelliset: Amanda Pasanen, Kari Pudas
(hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marja Hannikainen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 52178

marja.hannikainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi