Toivomusponsi, nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden toteutuminen kaupunginvaltuuston kokouksissa arvioitava

HEL 2023-007110
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 680 §

Valtuutettu Veronika Honkasalon toivomusponsi nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeuden toteutumisen arvioinnista

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.5.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeutta kaupunginvaltuuston kokouksissa 24.5.2023 valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että mahdollisuuksien mukaan arvioidaan, miten läsnäolo- ja puheoikeus toteutuu tuomalla asiasta arviointi kaupunginhallituksen käsittelyyn noin vuoden päästä hallintosäännön muutoksesta. Arvioinnissa kuullaan monipuolisesti nuorisoneuvoston jäseniä, nuoria ja nuorisotyöntekijöitä." (Veronika Honkasalo)

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuus vastaa nuorisoneuvoston toiminnan ohjaamisesta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, että nuorisopalvelut tekee toivomusponnessa ehdotetun arvioinnin siten, että se tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn keväällä 2024. Arvioinnissa kuullaan nuorisoneuvoston jäseniä, nuoria, nuorisotyöntekijöitä sekä tarpeen mukaan muita keskeisiä tahoja.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 10.10.2023 § 142

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon:

Nuorisopalvelukokonaisuus tulee arvioimaan, miten nuorisoneuvoston edustajien läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginvaltuustossa toteutuu. Arvioinnissa kuullaan monipuolisesti nuorisoneuvoston jäseniä, nuoria, nuorisotyöntekijöitä sekä tarpeen mukaan muita keskeisiä tahoja. Arviointi tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn keväällä 2024.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot

Ella Tanskanen, suunnittelija, puhelin: 09 310 89091

ella.tanskanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 21.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi