B-osakkeiden merkitseminen ja merkintähinnan maksaminen, Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

HEL 2023-007327
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 435 §

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n B-osakkeiden merkitseminen ja merkintähinnan maksaminen (Pasila, Keski-Pasila, tontti 91-17-108-3)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Keski-Pasilan koulu- ja päiväkotitontin 91-17-108-3 osalta liitteenä 1 olevan osakkeiden merkintähintalaskelman mukaisesti Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n 11 500 äänivallatonta B-osaketta noin 40,95 euron kappalehintaan eli yhteensä 470 876,18 euron merkintähinnasta sekä suorittaa mainitun merkintähinnan jäteyhtiölle merkintäsopimuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti osoittaa 470 876,18 euroa talousarvion kohdasta 80602 Arvopaperit, kaupunginhallituksen käytettäväksi, Muut kohteet, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n mainittujen B-osakkeiden merkitsemistä varten. Merkintähinta osoitetaan yhtiön oman vapaan pääoman rahastoon.

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin osalta kaupunkiympäristön toimialan tilat-palveluiden tilaomaisuusyksikön päällikön allekirjoittamaan jäteyhtiön kanssa liitteenä 2 olevan merkintäsopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Helsingin Keski-Pasilan uuden asuin- ja toimitila-alueen (Triplan alue, Ratapihakorttelin alue ja Tornialueet) jätteenkeräys on tarkoitus järjestää keskitettynä jätteenkeräyksenä siten, että alueelle rakennetaan kiinteistöihin ja katualueille maan alle sijoitettava jätteen putkikeräysjärjestelmä, jossa jätteet siirretään alipaineisella imulla alueella sijaitsevien kiinteistöjen jätepisteistä jäteasemalle. Keski-Pasilan kiinteistöt ovat solmittujen sopimusten mukaisesti pääsääntöisesti velvollisia järjestämään jätteenkeräyksensä putkikeräysjärjestelmällä.

Jäteyhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä sen tavoitteena ole tehdä voittoa. Mahdollinen voitto käytetään putkikeräysjärjestelmän ja yhtiön toiminnan kehittämiseen. Jäteyhtiön osakkeiden merkintäsopimus liittyy sopijapuolten väliseen sopimuskokonaisuuteen, johon kuuluvat myös asiakkaan kiinteistölle tai muualle asiakasta palvelevalle kiinteistölle asennettavan putkikeräysjärjestelmän kiinteistöliittymän suunnittelua ja toteutusta koskeva sopimus sekä käyttösopimus.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti jäteyhtiöllä on kaksi osakelajia. Jäteyhtiöllä on yksi (1) A-osake ja yhtiöjärjestyksen mukainen määrä B-osakkeita. B-osakkeiden määrä riippuu putkikeräysjärjestelmään liitettäville kiinteistöille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden (k-m2) määrästä. B-osakkeiden oikeuksia on yhtiöjärjestyksessä rajoitettu suhteessa A-osakkeen tuottamiin oikeuksiin muun muassa siten, että B-osakkeet eivät tuota äänivaltaa jäteyhtiössä.

YIT Suomi Oyj (entinen YIT Rakennus Oy, jäljempänä YIT) on osana Keski-Pasilan toteutussopimusta perustanut 27.10.2015 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n ja merkinnyt perustamisen yhteydessä yhtiön ainoan äänivaltaisen A-osakkeen.

YIT, Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet Keski-Pasilan jätteen putkikeräysjärjestelmää koskevan yhteistoimintasopimuksen 22.6.2016, jonka mukaan YIT:llä oli oikeus luovuttaa ainoa äänivaltainen A-osake kauppakeskus Triplan valmistuttua.

Kaupunginhallitus päätti 5.10.2020 (34 §) ostaa YIT:ltä ainoan äänivaltaisen A-osakkeen kaupungille. Kauppakirja on allekirjoitettu 28.1.2021. Yhtiön äänivalta on 100 % Helsingin kaupungilla, ja kyseessä on Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Yhtiön osakepääoma on 2500 euroa.

Jäteyhtiön yhtiökokous on 05.12.2018 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeanneista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 180 500 kappaletta B-osakkeita. Osakemerkinnät on aloitettu jäteyhtiön hallituksen päätöksillä.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönotto alkoi 2019 ja järjestelmää laajennetaan alueen rakentuessa ainakin 2030-luvun alkuun asti. Järjestelmään liittyneiden tonttien/yhtiöiden määrä oli vuoden 2022 lopussa 25 kappaletta.

Yhtiön merkityt osakkeet osakelajeittain olivat 31.12.2022:
- 1 A-osake, äänivaltainen, Helsingin kaupunki
- 246 152 B-osaketta. B-osakkeet eivät tuota yhtiössä äänioikeutta.
- Lisäksi 37 000 B-osakkeesta on jo maksettu merkintähinnan yleinen osa.

B-osakkeiden merkintähinnat ja lisäpääomamaksu on merkitty yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Jäteyhtiö on perustettu Keski-Pasilan alueen putkikeräysjärjestelmän runkoputkiston, kiinteistöliittymien ja jäteterminaaliin sijoitettavien koneiden, laitteiden, putkien tai muiden vastaavien tilaamista, rakennuttamista, omistamista ja hallintaa sekä koko putkikeräysjärjestelmän operointia, ylläpitoa, huoltoa ja peruskorjauksia varten. Jäteyhtiöllä on kokonaisvastuu putkikeräysjärjestelmän runkoputkiston, kiinteistöliittymien ja jäteterminaaliin sijoitettavien koneiden, laitteiden, putkien tai muiden vastaavien rakennuttamisesta ja putkikeräysjärjestelmän rahoituksen sekä sen operoinnin järjestämisestä sekä mahdollisesta lisärakentamisesta ja laajentamisesta.

Yhtiöön liittyvä sopimuskokonaisuus

Yhtiön perustamiseen liittyy kolme sopimusta, jotka ovat suunnittelu- ja toteutussopimus, merkintäsopimus sekä käyttösopimus.

Putkikeräysjärjestelmän toteuttaminen rahoitetaan siten, että kukin järjestelmään osalliseksi tuleva kiinteistö/kiinteistön omistaja tai vuokralainen tulee myös jäteyhtiön osakkaaksi. Näin jokainen järjestelmään osalliseksi tuleva kiinteistö tai kiinteistön omistaja tai vuokralainen on velvollinen merkitsemään jäteyhtiön B-osakkeita merkintäsopimuksessa todettujen periaatteiden mukaisesti.

Jäteyhtiö on tehnyt sopimuksen kilpailutuksen perusteella valitun toimittajan Marimatic Oy:n kanssa putkikeräysjärjestelmän suunnittelemisesta ja toteuttamisesta sekä hoidosta ja ylläpidosta sovitun jakson ajan. Jäteyhtiöllä on oikeus hankintasopimuksesta ilmenevin periaattein laajentaa mainittua järjestelmää alkuperäisen toiminta-alueen ulkopuolelle.

Liitteenä 3 oleva suunnittelu- ja toteutussopimus tehdään jäteyhtiön kanssa tontille sijoittuvan hankkeen ja putkikeräysjärjestelmän suunnitelmien integroimiseksi keskenään.

Liitteenä 2 olevalla merkintäsopimuksella:

- Sovitaan osapuolten kesken niistä ehdoista, joilla merkitsijä sitoutuu merkitsemään jäteyhtiön B-osakkeita ja joilla merkitsijä tulee näin jäteyhtiön osakkeenomistajaksi.

- Sovitaan osapuolten kesken niistä periaatteista, joiden mukaan jäteyhtiö sitoutuu toteuttamaan putkikeräysjärjestelmän ja osana sitä merkitsijän tai merkitsijää palvelevan kiinteistöliittymän sekä vastaamaan putkikeräysjärjestelmän operoinnista, ylläpidosta ja korjauksista putkikeräysjärjestelmän käyttöönoton jälkeen.

- Merkitsijä sitoutuu niihin toimintatapoihin ja periaatteisiin, joilla muut putkikeräysjärjestelmään liittyvät kiinteistöt/kiinteistönomistajat tai vuokralaiset tulevat myös jäteyhtiön B-osakkeiden omistajiksi.

Lisäksi merkintäsopimuksella sovitaan jäteyhtiön hallinnon järjestämisestä sekä jäteyhtiön toiminnan periaatteista.

Liitteenä 4 oleva käyttösopimus putkikeräysjärjestelmän käytöstä ja kuukausittaisten käyttömaksujen suorittamisesta tehdään jäteyhtiön kanssa ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Esitys ja sen käsittely

Tontti 91-17-108-3 sijaitsee jäteyhtiön toiminta-alueella Ratapihakorttelin alueella. Tontille sijoittuvan koulun ja päiväkodin osalta merkitään jäteyhtiön äänivallattomia B-osakkeita edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti
1 kappale per tontille asemakaavaan merkitty rakennusoikeus 11 500 k-m² (10 000 k-m² + 1 500 k-m²) eli 11 500 B-osaketta vastaava määrä. Jäteyhtiön toimittaman, liitteenä 1 olevan osakkeiden merkintähintalaskelman mukaan mainittujen osakkeiden merkintähinta on noin 40,95 euroa kappale eli yhteensä 470 876,18 euroa.

Kuntalaki ei sisällä erityisiä säännöksiä esityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle. Tavallisesti Helsingissä kaupunkiympäristölautakunta tekee ehdotuksen kaupunginhallitukselle osakemerkinnöistä tämän kaltaisissa asioissa. Hankkeen etenemisen ja rahoituksen varmistamiseksi kaupunkia on pyydetty merkitsemään ja maksamaan koulu- ja päiväkotihankkeeseen liittyvät B-osakkeet mahdollisimman pian ennen kesätaukoa. Tämän johdosta esityksen valmistelu on tehty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kesken suoraan kaupunginhallitukseen ottaen huomioon, että yhtiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin ja B-osakkeiden merkintä tehdään kaupungin oman hankkeen toteuttamiseksi. Näin vältytään turhalta luottolimiitin perustamiselta yhtiön talouden turvaamiseksi.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 mom. 3 kohdan mukaan osakemerkinnöistä päättää kaupunginhallitus. Sopimuskokonaisuuteen liittyy merkintäsopimus.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 mom. 5 kohdan mukaan osakassopimukset hyväksyy kaupunginhallituksen konsernijaosto. Tämän vuoksi sopimuskokonaisuus käsitellään myös konsernijaostossa 19.6.2023.

On tarkoituksenmukaista, että kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston toimivallanjaon mukaisesti valtuutus allekirjoittaa merkintäsopimus annetaan kaupunginhallituksen toimesta ja muiden sopimusten osalta konsernijaostossa.

Stäng

Detta beslut publicerades 23.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Pasi Lönnberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31851

pasi.lonnberg@hel.fi

Bilagor

1. Keski-Pasilan merkintähintalaskelma
2. Merkintäsopimus
3. Suunnittelu ja toteutussopimus Keski-Pasila 17108_3 KeskiPasilan koulu allekirj
4. Käyttösopimus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.