Hankesuunnitelma, viilennyksen rakentaminen, Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus, Punahilkantie 16, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-007857
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus, teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

Lokalchef

Päätös

Tilat-palvelun tilapäällikkö päätti hyväksyä 5.6.2023 päivätyn Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen viilennyksen rakentamisen hankesuunnitelman siten, että korjaushankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 970 000 euroa maaliskuun 2023 kustannustasossa.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma koskee Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen teknistä perusparannusta. Rakennus on valmistunut vuonna 1963 arkkitehti Eija ja Olli Saijonmaa suunnittelemana. Rakennuksessa toimii vanhusten palvelukeskus. Teknisessä perusparannuksessa kiinteistöön rakennetaan jäähdytysjärjestelmä, jolla nykyiseen ilmanvaihtoon lisätään viilennys. Lääkehuoneisiin rakennetaan erillisjäähdytys.

Kohteessa teetetyn jäähdytysselvityksen perusteella kiinteistön sisälämpötilat nousevat kesäisin korkeiksi. Lämpötilaolosuhteet eivät vastaa Helsingin kaupungin ympärivuorokautisen hoivan olosuhdetavoitteita. Lääkehuoneiden lämpötilat eivät kesällä ole vastanneet Fimean ohjeistusta lääkkeiden säilytyksestä.

Teknisen hankkeen vuokravaikutus

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (Khs 14.12.2015) mukaan määritelty sisäinen vuokra on noin 22,07 €/ htm²/kk, yhteensä 178 278 €/kk ja noin 2 139 339 €/v. Neliövuokran perusteena on 8077 htm². Pääomavuokran osuus on 11,13 €/ htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 6,69 €/htm²/kk. Tuottovaade on 3% ja poistoaika on 30 vuotta. Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Rahoitus

Toiminnallinen muutos rahoitetaan kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Kustannukset

Kaupunkiympäristön toimialan laatiman hankesuunnitteluvaiheen (HKA) kustannusarvio on 970 000 euroa arvonlisäverottomana; kausi 01/2023.

Hankkeeseen ei sisälly tarvetta väistötiloille.

Lausunnot

Lausuntoja ei tarvita.

Aikataulu ja toteutus

Hanke on aloitettu 11/2022. Rakentaminen valmistuu 06/2024.

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla.

Detta beslut publicerades 21.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Teemu Aronen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 23221

teemu.aronen@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö