Opetussuunnitelman muutos, valinnaiset aineet ja arviointi, Siltamäen ala-aste, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-007872
Ärendet har nyare handläggningar
§ 93

Opetussuunnitelman muutos, Siltamäen ala-aste, valinnaiset aineet ja arviointi

Direktören för grundläggande utbildning

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Siltamäen ala-asteen koulukohtaisen opetussuunnitelman muutoksen valinnaisaineiden tarjontaan ja arviointiin liitteen 2 mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2023.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Valtakunnallinen uudistettu arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37). Opetushallituksen 18.1.2023 antaman muutosmääräyksen mukaisesti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 lukuun 14, Vuosiluokat 3-6, lisätyt arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi sisällytetään Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelmaan sellaisinaan ja nämä otetaan käyttöön 1.8.2023.

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Siltamäen ala-asteen opetussuunnitelman muutos siten, että valinnaisaineet keskittyvät jatkossa syventämään suomen kielen ja kirjallisuuden, matematiikan, yhteiskuntaopin ja historian ainesisältöjä on johtokunnan esityksen mukainen. Taide- ja taitoaineiden sisältöjä syventävät jo taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit. Valinnaisaineiden kuvaukset, sisällöt, tavoitteet ja arvioinnin periaatteet vuosiluokille 4, 5 ja 6 ovat liitteessä 2.

Siltamäen ala-asteen opetussuunnitelman muutos luvussa 6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa on johtokunnan esityksen mukainen, liite 2. Syyslukukauden itsearvioinnin ja oppimiskeskustelun yhteydessä luokanopettaja kirjaa oppilaalle oppimistavoitteen Oppimisen Sillat -lomakkeeseen. Kevään itsearvioinnin yhteydessä opettaja kirjaa lomakkeeseen, onko oppimistavoite saavutettu ja antaa tarvittaessa lisätietoa tavoitteen saavuttamisesta.

Detta beslut publicerades 26.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Beslutsfattare

Outi Salo
perusopetusjohtaja