Virkasuhteen täyttäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-906-23

HEL 2023-008534
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-906-23

Biträdande rektor

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä yksikköön sijoitetun luokanopettajan viran (vakanssinumero 002848).

Päätöksen perustelut

Luokanopettajan virka (vakanssinumero 002848) on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.6.2023 – 15.6.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää virka-apulaisrehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on luokanopettajan tehtävät Kannelmäen peruskoulussa.

Luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus inklusiivisesta perusopetuksesta ja yhteisopettajuudesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin 2 hakijaa, jotka peruivat hakemuksensa ennen haastattelua.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan luokanopettajan virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 21.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pia Siljala-Kaskelin, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 25890

pia.siljala-kaskelin@hel.fi

Beslutsfattare

Pia Siljala-Kaskelin
apulaisrehtori