Nimeämispyyntö, järjestöneuvottelukunnan asettaminen ja jäsenten nimeäminen vuosille 2023 - 2025, kaupunginkanslia

HEL 2023-008565
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 17. / 504 §

Järjestöneuvottelukunnan asettaminen ja jäsenten nimeäminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 2023–2025 järjestöneuvottelukunnan. Järjestöneuvottelukunta vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, viestintään ja seurantaan asioissa, jotka liittyvät järjestöjen toimintaedellytyksiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä kaupungin ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön.

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on varmistaa järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia:

- tuomalla esiin järjestöjen näkökulmaa esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla

- osallistumalla kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevaan yhteistyöhön, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:ssä tarkoitettuihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluihin muiden laissa kuvattujen sidosryhmien ohella myöhemmin sovittavalla tavalla

- edistämällä osaltaan viestintää järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista Helsingin kaupungin toimintaan

- edistämällä Helsingin kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä sekä

- edistämällä Helsingissä toimivien järjestöjen välistä yhteistyötä

Järjestöneuvottelukunta tekee toimikausittain toimintasuunnitelman ja -raportin kaupunginhallitukselle.

Samalla kaupunginhallitus nimesi järjestöt, jotka nimeävät järjestöneuvottelukuntaan jäsenen, varajäsenen tai molemmat:

Jäsen
Varajäsen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri
Helsingin ensikoti ry
Tukikohta ry
Helsingin A-Kilta ry
Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry
Taiteen Sulattamo ry
Sininauhasäätiö
Vailla vakinaista asuntoa ry
Helsinki -Team ry
Helsinki -Team ry
Moniheli ry
Monika-Naiset Liitto ry
Helsingin Eläkeläisjärjestöt HEJ ry
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
VALLI ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Q-teatteri ry
Föreningen Luckan rf
Tapanilan Erä ry
Pitäjänmäen Tarmo ry
Kansalaisareena ryKansalaisareena ry
Norr om Stan rf
Myllypuro-Seura ry
Helsingin seudun pyöräilijät ry
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri
Helsingin Pelastusliitto ry

Järjestöneuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi käynnistyi 1.2.2023. Ensimmäiselle toimikaudelle nimetyt järjestöjäsenet jatkavat suoraan toiselle toimikaudelle johtuen ensimmäisen toimikauden kestosta.

Järjestöneuvottelukunnan jäsenen toimikausi voi olla korkeintaan kaksi perättäistä kautta ja erovuorossa on puolet järjestöneuvottelukunnan jäsenistä kerrallaan toiselta toimikaudelta alkaen. Järjestöneuvottelukunta päättää 2023–2025 toimikauden kuluessa siitä, ketkä jäsenistä ovat ensimmäisinä erovuorossa.

Kaupunginhallitus nimesi järjestöneuvottelukuntaan muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

Jäsen
Varajäsen
1. Kok.  Daniel Sazonov
Maarit Vierunen 
2. Vihr. Kati Juva
Tuomas Rantanen
3. SDP Eveliina Heinäluoma
Elisa Gebhard
4. Vas. Mia Haglund
Paavo Arhinmäki
5. PS  Marko Hamilo
Johanna Valkeavirta 

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajaksi apulaispormestari Daniel Sazonovin. Järjestöneuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka on järjestöjen edustaja.

Järjestöneuvottelukunta valitsee keskuudestaan toimintaa valmistelevan työvaliokunnan, johon kuuluvat neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neuvottelukunnan viisi jäsentä. Vähintään puolet työvaliokunnan jäsenistä ovat järjestöjäseniä. Työvaliokunnan järjestöjäsenet edustavat eri toimialojen kanssa toimivia järjestöjä.

Järjestöneuvottelukunnan sihteerit toimivat työvaliokunnan asiantuntijoina. Työvaliokunta kokoontuu ennen järjestöneuvottelukunnan kokouksia. Työvaliokunta valmistelee kokouksia, suunnittelee neuvottelukunnan toimintaa ja valmistelee kannanottoja. Työvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkio.

Järjestöneuvottelukunta ja Helsingin kaupunki arvioivat yhteistyössä järjestöneuvottelukunnan rakenteen ja toimintamallin ennen seuraavan valtuustokauden alkua. Rakennetta ja toimintamallia voidaan päivittää uuden neuvottelukunnan asettamisen yhteydessä.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi:

- kehottaa kaupunginkansliaa vastaamaan järjestöneuvottelukunnan valmistelu- ja sihteeritehtävistä, viestinnästä ja kokous- sekä ja muista toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

- oikeuttaa järjestöneuvottelukunnan tehtäväkokonaisuuden kannalta keskeiset keskushallinnon ja toimialojen viranhaltijat ja työntekijät osallistumaan järjestöneuvottelukunnan kokouksiin.

- kehottaa keskushallintoa ja kaikkia toimialoja nimeämään tarkoituksenmukaisen määrän kokouksiin osallistuvia pysyväisluonteisia asiantuntijoita.

- kehottaa kaupunginkansliaa myöntämään järjestöneuvottelukunnalle toimintamäärärahan tehtäviensä hoitamista varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että järjestöneuvottelukunnan kokouksiin jäseninä tai varajäseninä sekä työvaliokunnan kokouksiin osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia etuisuuksien periaatteita soveltaen:

- kokouspalkkiota

-ansionmenetyksen ja lastenhoidon korvausta

- korvausta avustajan käyttämisestä, jos henkilö tarvitsee vammansa vuoksi avustajaa kokoukseen tai siihen valmistautumiseen sekä

- matkakustannusten korvausta, jos henkilö ei vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että korvataan matkakustannukset järjestöneuvottelukunnan kokouksissaan erikseen päätetyn mukaisesti järjestöneuvottelukunnan virallisiin edustamistehtäviin osallistuville, jos henkilö ei vammansa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto linjasi kokouksessaan 6.6.2022 (§ 27), että järjestöyhteistyötä edistetään verkostomaisella mallilla, jota koordinoidaan kaupunginkansliasta. Kaupunki on alusta vapaalle kansalaistoiminnalle, jossa yhdessä tekeminen ja järjestöaloitteisuus on keskiössä.

Kaupunginhallitus asetti järjestöneuvottelukunnan ensimmäiselle toimikaudelleen 6.2.2023. Järjestöneuvottelukunta ei ole kuntalain mukainen kunnan toimielin. Järjestöneuvottelukunnalle ei voi siirtää toimivaltaa eikä se tee hallintopäätöksiä. Järjestöneuvottelukunnan toimintaan ei myöskään sovelleta suoraan hallintosäännön määräyksiä.

Järjestöneuvottelukunta vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka liittyvät järjestöjen toimintaedellytyksiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin sekä kaupungin ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön.

Järjestöneuvottelukunnan yhtenä tehtävänä on osallistua kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevaan yhteistyöhön, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 6 §:ssä tarkoitettuihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvotteluihin muiden laissa kuvattujen sidosryhmien ohella myöhemmin sovittavalla tavalla.

Järjestöneuvottelukunnan tehtävänä on myös edistää yhteistyötä kaupungin ja järjestökentän välillä sekä Helsingissä toimivien järjestöjen välillä.

Henkilöstötoimikunnan henkilöstöjärjestöistä koostuva jaosto oli aiemmin nimeltään järjestöneuvottelukunta. Sekaannuksen välttämiseksi järjestöyhteistyömallin valmistelun kuluessa sovittiin, että henkilöstötoimikunnan jaostolle etsitään uusi nimi. Henkilöstötoimikunnan henkilöstöjärjestöistä koostuva jaosto on nykyisin nimeltään henkilöstöneuvottelukunta.

Kokoonpano

Järjestöneuvottelukunnan kokoonpanosta ei ole erityistä sääntelyä. Järjestöneuvottelukunnan jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä. Kokoonpanoon ei suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä koskevia sukupuolikiintiötä, mutta järjestöjä kehotetaan kiinnittämään huomiota sukupuolten tasa-arvoon nimetessään varsinaisia ja varajäseniä. Osallistumisen ja avoimuuden edistämiseksi ja yhteistyöverkostojen vahvistamiseksi kukin jäsen ja yhteisö voi olla järjestöneuvottelukunnan jäsenenä vain kaksi perättäistä toimikautta.

Järjestöneuvottelukunnan ensimmäinen toimikausi alkoi 6.2.2023. Ensimmäisen toimikauden järjestöjäsenet jatkavat suoraan toiselle toimikaudelle. Järjestöjäsenet vaihtuvat ensimmäisen kerran toisen toimikauden jälkeen.

Järjestöneuvottelukunta muodostuu neljästätoista järjestöjäsenestä ja varajäsenestä ja viidestä valtuustoryhmien nimeämästä jäsenestä ja varajäsenestä sekä keskushallinnon ja toimialojen pysyväisluonteisista asiantuntijoista ja heidän varajäsenistään.

Järjestöneuvottelukunnan järjestöedustus kattaa mahdollisimman tasapuolisesti helsinkiläisen järjestö- ja kansalaisyhteiskunnan kentän. Edustus muodostuu seuraavista teemaryhmistä:

lapsi- ja perhejärjestöt, ennaltaehkäisevän päihdetyö ja päihdetyön järjestöt, mielenterveyttä edistävät järjestöt, eriarvoisuuden ehkäisyn parissa toimivat järjestöt, nuoriso- ja varhaisnuorten järjestöt, kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen parissa toimivat järjestöt, vanhusjärjestöt, vammais- pitkäaikaissairaus- ja potilasjärjestöt, kulttuurialan järjestöt, liikunta- ja vapaa-ajan järjestöt, pääosin vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöt, kaupunginosa-, asukas- ja paikallisjärjestöt, ympäristön ja liikenteen parissa toimivat järjestöt sekä turvallisuuden ja varautumisen järjestöt.

Järjestöjen teemaryhmien tunnistamista varten kartoitettiin Helsingin kaupungin järjestöyhteistyötä sekä keskeisimpiä kaupungin työntekijöiden ja järjestöjen yhteistyöverkostoja vuoden 2022 aikana. Järjestöneuvottelukuntaan asetetaan kustakin ryhmästä korkeintaan kaksi järjestöä. Jos järjestöjä asetetaan kaksi, toinen nimeää jäsenen ja toinen varajäsenen neuvottelukuntaan Järjestöneuvottelukunnan tehtävät, rakenne sekä järjestöjäsenten teemaryhmät ovat olleet järjestöjen kommentoitavana järjestöneuvottelukunnan valmistelun aikana syksyllä 2022.

Järjestöneuvottelukuntaan nimetään myös viisi luottamushenkilötaustaista jäsentä varajäsenineen, joiden osallistuminen on tarpeen järjestöneuvottelukunnassa käydyn keskustelun ja näkemysten välittämiseksi päätöksentekoon ja valtuustoryhmille. Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtaja on luottamushenkilötaustainen. Varapuheenjohtaja valitaan järjestöjen keskuudesta.

Järjestöneuvottelukunnan kokouksissa on myös läsnäolo- ja puheoikeus tarvittavilla keskushallinnon ja toimialojen edustajilla, jotka eivät kuitenkaan ole neuvottelukunnan jäseniä. Kokonaisuuden tuntevan toimialan henkilöstön pysyvä läsnäolo kokouksissa on neuvoston toiminnan kannalta välttämätöntä. Keskushallinto ja toimialat nimeävät neuvottelukunnan toimintaan osallistuvat henkilöt.

Toimintaedellytykset

Järjestöneuvottelukunnan välittömät toimintaedellytykset turvataan muun muassa kokoustilojen, kokousten järjestämisen, kokouskustannusten ja kokousasioiden valmistelun sekä kokouksen sihteeritehtävien osalta.

Järjestöneuvottelukunnan asettamisen valmistelussa sekä ensimmäisellä toimikaudella on tunnistettu, että laajan ja moninaisen järjestökentän äänen saaminen mukaan järjestöneuvottelukuntaan vain 14 järjestöjäsenen kautta on haastavaa. Järjestöt ovat tuoneet esiin tarpeen huolehtia järjestökentän laajemmasta osallistamisesta yhteistyöhön ja asioiden valmisteluun. Järjestöneuvottelukunta on keskustellut alatyöryhmien tarpeesta ja niiden roolista.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen käytössä olevan työvaliokunta-käytännön käyttöönotto mahdollistaa järjestöjen osallistumisen tiiviimmin järjestöneuvottelukunnan kokousten, lausuntojen, kannanottojen ja esitysten valmisteluun. Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja viidestä jäsenestä. Vähintään puolet työvaliokunnan jäsenistä ovat järjestöjäseniä. Järjestöneuvottelukunta valitsee työvaliokunnan jäsenet keskuudestaan. Järjestöjäsenten tulee koostua eri toimialojen yhteistyökumppaneista niin, että vähintään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan sekä kaupunkiympäristön tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestökumppaneita on mukana työvaliokunnassa.

Järjestöneuvottelukunnan jäsenille maksetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien periaatteiden mukaisia kokouspalkkiota ja korvauksia ansionmenetyksestä, lastenhoidosta ja matkakustannuksista. Puheenjohtajan palkkio on 160 euroa ja jäsenen ja varapuheenjohtajan on 140 euroa. Lisäksi jäsenille ja varajäsenille maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisten etuisuuksien periaatteiden mukaista ansionmenetyksen korvausta, joka on suuruudeltaan enintään 37 euroa tunnilta. Menettelyllä varmistetaan, että järjestöneuvottelukunta voi kokoontua myös virka-aikana.

Yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi järjestöneuvottelukunnan jäsenille maksetaan korvauksia avustajan palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista. Kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta kohden. Avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa. Lisäksi maksetaan matkakustannusten korvausta taksi- tai invataksikuluista niissä tapauksissa, kun jäsen tai kokoukseen osallistuva varajäsen ei vammansa vuoksi ei kykene käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Edellisen periaatteen mukaisesti kokousmatkojen lisäksi korvataan järjestöneuvottelukunnan kokouksissa erikseen sovitut järjestöneuvottelukunnan edustamiseen ja tehtäviin liittyvät matkakulut. Muita luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisia korvauksia ei makseta.

Järjestöneuvottelukunnan työvaliokunnan kokouksista maksetaan korvaus edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Jos järjestöneuvottelukunta päättää perustaa teemakohtaisia alatyöryhmiä, niiden kokouksista ei makseta palkkiota tai ansionmenetyksen korvauksia tai korvata matkakuluja.

Järjestöneuvottelukunnan määrärahat myöntää kaupunginkanslia toimielinten toimintakustannuksiin varatuista määrärahoista. Määrärahan on tarpeen mukaan tarkoitus vastata suuruudeltaan aikaisemmin vaikuttamistoimielimille myönnettyä määrärahaa.

Kaupunginkanslia huolehtii toimielinten kokouksia varten tarvittavien kokoustilojen varaamisesta ja muista kokousjärjestelyistä sekä vastaa kokousasioiden valmistelusta ja kokouksen sihteeritehtävistä.

Stäng

Detta beslut publicerades 31.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Veera Vilkama, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 39101

veera.vilkama@hel.fi