Virkasuhteen täyttäminen, Meilahden yläasteen koulu, oppilaanohjaaja, työavain KASKO-01-542-23

HEL 2023-008708
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Määräaikaisen (8.8.–31.12.2023) virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Meilahden yläasteen koulu, oppilaanohjaaja, työavain KASKO-01-542-23

Rektor

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Meilahden yläasteen kouluun sijoitetun määräaikaisen (8.8.–31.12.2023) oppilaanohjaajan viran (vakanssinumero 001921).

Päätöksen perustelut

Oppilaanohjaajan määräaikainen (8.8.–31.12.2023) virka (vakanssinumero 001921) on ollut julkisesti haettavana ajalla 26.4.–11.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on oppilaanohjaajan tehtävät Meilahden yläasteen koulussa.

Oppilaanohjaajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kyky opettaa ruotsin kielellä kielikylpyopetuksessa.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi hakijaa. Vaadittua kelpoisuutta ei ollut yhdelläkään hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan oppilaanohjaajan määräaikaiseen (8.8.–31.12.2023) virkaan ei ollut kelpoisia hakijoita, määräaikainen tehtävä jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 27.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Ulla Rönkä, rehtori, puhelin: 09 310 80480

ulla.ronka@hel.fi

Beslutsfattare

Ulla Rönkä
rehtori