Virkasuhteen täyttäminen, Alppilan lukio, määräaikainen liikunnan ja terveystiedon opettaja, työavain KASKO-03-147-23

HEL 2023-008773
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Liikunnan ja terveystiedon opettaja, sijainen, Alppilan lukio, työavain KASKO-03-147-23

Rektor

Päätös

Alppilan lukion rehtori päätti valita liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan sijaiseksi **********

Viransijaisuus alkaa 8.8.2023 ja päättyy 13.3.2024.

Tehtävään valitulle asetetaan yhden (1) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Liikunnan ja terveystiedon sijaisuus on ollut julkisesti haettavana ajalla 19.5.-2.6.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän ensimmäinen sijoituspaikka on Alppilan lukio.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018, § 46) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää rehtori.

Tuntiopettajan tehtävänä on liikunnan ja terveystiedon opetuksen tehtävät Alppilan lukiossa.

Liikunnan ja terveystiedon tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus lukiossa opettamisesta ja vanhojen tanssien ohjaamisesta sekä yhteisopettajuudesta.

Määräajassa hakemuksen jätti 10 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 2 hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat ********** Heillä on olennaista kokemusta lukion liikunnan ja terveystiedon opettamisesta.

Haastattelut suorittivat rehtori ja virka-apulaisrehtori.

**********

**********

**********

Liikunnan ja terveystiedon päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä korostuu positiivinen pedagogiikka, ryhmänhallintataidot sekä erilaisten oppijoiden opettaminen ja ohjaaminen, kannustaminen ja motivointi. Lisäksi tehtävässä korostuu hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Alppilan lukion katsoo hakijoiden työkokemuksen ja haastatteluista ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen ovat ********** Hänen valintaansa puoltaa hakemuksesta ja haastattelusta välittynyt kuva opettajasta, joka osaa toimia hyvin erilaisten oppijoiden kanssa ja joka motivoi ja vankentaa heidän tietojaan ja taitojaan. Hän kohtaa arvostavasti sekä opiskelijat että henkilöstön.

Päätös annetaan tiedoksi tehtävään valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 26.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Susanna Kalmari, Lukion rehtori, puhelin: 09 310 72076

susanna.kalmari@hel.fi

Beslutsfattare

Susanna Kalmari
rehtori