Ryhmäaloite, RKP, ajo pysäköintihalleihin

HEL 2023-008804
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 628 §

Stadsmiljönämndens utlåtande till stadsstyrelsen gällande den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om körning till parkeringsgrottorna

Stadsmiljönämnden

Utlåtande

Stadsmiljönämnden gav följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion att staden utreder möjligheter att utveckla servicetunneln för att möjliggöra bättre underjordiska förbindelser till parkeringsgrottorna under stadskärnan. Helsingfors stad anser det vara viktigt att förbättra förbindelserna till underjordiska parkeringsanläggningar och främjar detta med flera igångvarande åtgärder. Det hela kommer att redovisas våren 2024 i stadskärnans transportsystemplan.

I anknytning till servicetunneln finns i nuläget fyra underjordiska parkeringsanläggningar. Av dessa är P-CityForum, P-Simonkenttä och P-Stockmann belägna i tunnelns nyare del och P-Kluuvi i den äldre delen i Gloets gamla tunnel.

Mellan servicetunnelns nya och gamla del tillåts enligt detaljplanbestämmelse endast servicekörning. Begränsningen försämrar tillgängligheten av de västra parkeringsanläggningarna från öst och tillgängligheten av Gloets parkenringsanläggning från väst. Begränsningen är till för att säkra att trafikbelastningen inte överstiger vad den gamla infrastrukturen i Gloets tunnel klarar av med hänsyn till trafikala flaskhalsar och bristfälliga säkerhetsanordningar.

Det ligger dock i stadens intresse att främja användbarheten av servicetunneln som ett centralt led i att förbättra stadskärnans tillgänglighet med bil. För att avlägsna tunnelns trafikala flaskhalsar samt åtgårda säkerhetsbristerna finns långt utarbetade planer som siktar på att häva eller göra undantag från planbestämmelsen som förbjuder genomkörande parkeringstrafik. Samtidigt krävs kompenserande åtgärder för att hindra ren genomfartstrafik via tunneln. I praktiken behövs ett övervaknings- och styrsystem för att fortsättningsvis avvika från de betydligt strängare säkerhetskraven som tillämpas för vanliga trafiktunnlar.

Staden har dessutom en positiv inställning till möjligheterna att utvidga det nuvarande servicetunnelnätet för ändamål som är begränsade till service- och parkeringstrafik. I enlighet med stadsmiljönämndens tidigare beslut (15.11.2022 § 634) är det då främst i form av privata investeringsprojekt som staden, med målsättning att förbättra stadskärnans tillgänglighet och trivsel, vidare utreder möjligheterna att öka tillgängligheten av de underjordiska parkeringsanläggningarna.

I syfte att utvidga servicetunneln har staden fått en exploateringsreservationsförfrågan från de viktigaste fastighetsägarna i centrum och SRV. Ett exploateringsreservationsbeslut förväntas bli anfört under hösten 2023 från stadsmiljönämnden till näringslivssektionen. Exploateringsreservationen är ett led i strävan att hitta den mest genomförbara lösningen för att utvidga servicetunneln, både vad gäller vägförbindelser och användning. Staden ställer sig huvudsakligen positivt även till kommande liknande reservationer. Det är skäl att förbättra tillgängligheten till stadskärnans parkeringshallar, speciellt för bilar som kommer österifrån. Det ska också utredas ifall tillgängligheten kan förbättras för även annat än servicetrafik.

Servicetunnelns utvecklingsåtgärder och schemalagda mål kommer att preciseras i trafiksystemplanen för stadskärnan, som bereds för beslutsfattande våren 2024.

Behandling

Motförslag:
Silja Borgarsdottir Sandelin: I förslaget till utlåtande tilläggs i slutet av näst sista stycket:
"Staden ställer sig huvudsakligen positivt även till kommande liknande reservationer. Det är skäl att förbättra tillgängligheten till stadskärnans parkeringshallar, speciellt för bilar som kommer österifrån. Det ska också utredas ifall tillgängligheten kan förbättras för även annat än servicetrafik."

Understödd av: Olli-Pekka Koljonen

Stadsmiljönämnden beslöt enhälligt att godkänna det enligt Silja Borgardottir Sandelins motförslag ändrade förslaget.

Stadsmiljönämnden ger följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion att staden utreder möjligheter att utveckla servicetunneln för att möjliggöra bättre underjordiska förbindelser till parkeringsgrottorna under stadskärnan. Helsingfors stad anser det vara viktigt att förbättra förbindelserna till underjordiska parkeringsanläggningar och främjar detta med flera igångvarande åtgärder. Det hela kommer att redovisas våren 2024 i stadskärnans transportsystemplan.

I anknytning till servicetunneln finns i nuläget fyra underjordiska parkeringsanläggningar. Av dessa är P-CityForum, P-Simonkenttä och P-Stockmann belägna i tunnelns nyare del och P-Kluuvi i den äldre delen i Gloets gamla tunnel.

Mellan servicetunnelns nya och gamla del tillåts enligt detaljplanbestämmelse endast servicekörning. Begränsningen försämrar tillgängligheten av de västra parkeringsanläggningarna från öst och tillgängligheten av Gloets parkenringsanläggning från väst. Begränsningen är till för att säkra att trafikbelastningen inte överstiger vad den gamla infrastrukturen i Gloets tunnel klarar av med hänsyn till trafikala flaskhalsar och bristfälliga säkerhetsanordningar.

Det ligger dock i stadens intresse att främja användbarheten av servicetunneln som ett centralt led i att förbättra stadskärnans tillgänglighet med bil. För att avlägsna tunnelns trafikala flaskhalsar samt åtgårda säkerhetsbristerna finns långt utarbetade planer som siktar på att häva eller göra undantag från planbestämmelsen som förbjuder genomkörande parkeringstrafik. Samtidigt krävs kompenserande åtgärder för att hindra ren genomfartstrafik via tunneln. I praktiken behövs ett övervaknings- och styrsystem för att fortsättningsvis avvika från de betydligt strängare säkerhetskraven som tillämpas för vanliga trafiktunnlar.

Staden har dessutom en positiv inställning till möjligheterna att utvidga det nuvarande servicetunnelnätet för ändamål som är begränsade till service- och parkeringstrafik. I enlighet med stadsmiljönämndens tidigare beslut (15.11.2022 § 634) är det då främst i form av privata investeringsprojekt som staden, med målsättning att förbättra stadskärnans tillgänglighet och trivsel, vidare utreder möjligheterna att öka tillgängligheten av de underjordiska parkeringsanläggningarna.

I syfte att utvidga servicetunneln har staden fått en exploateringsreservationsförfrågan från de viktigaste fastighetsägarna i centrum och SRV. Ett exploateringsreservationsbeslut förväntas bli anfört under hösten 2023 från stadsmiljönämnden till näringslivssektionen. Exploateringsreservationen är ett led i strävan att hitta den mest genomförbara lösningen för att utvidga servicetunneln, både vad gäller vägförbindelser och användning.

Servicetunnelns utvecklingsåtgärder och schemalagda mål kommer att preciseras i trafiksystemplanen för stadskärnan, som bereds för beslutsfattande våren 2024.

Stäng

Gruppmotion

Ledamoten Björn Månsson och 6 andra ledamöter har den 21.6.2023 lämnat in följande gruppmotion:

"Körning till parkeringsgrottona

Oron för stadskärnans livskraft och trivsel är stor. De kommersiella tjänsterna har utarmats i accelererande takt.

Stadskärnan bör vara lätt att nås, i första hand med kollektivtrafik eller cykel. Men det finns också behov av att komma till stadskärnan med privatbil. Inte för att köra omkring där, men för att nå parkeringsgrottorna, från vilka man sedan kan fortsätta till fots eller t.ex. med spårvagn.

Trafikomvälvningarna i centrum med trängsel, köer och därmed ökande avgasutsläpp har åter aktualiserat och ökat behovet av underjordiska trafikarrangemang. Planerna på en regelrätt centrumtunnel under hela stadskärnan har tillsvidare skrinlagts. Vi ser fram emot de slutliga besluten inom kort om en tunnel från Västra hamnen upp till Västerleden, i första hand för långtradarna till och från Tallinnfärjorna.

Skatuddsterminalen kommer förhoppningsvis inte att behöva en motsvarande tunnelförbindelse, då den inom några år kommer att betjäna bara Stockholmstrafiken, med färre långtradare involverade. Och färjetrafiken till och från Olympiaterminalen upphör ju helt.

Återstår hur man kunde förbättra förbindelserna just till parkeringsgrottorna, utan att bilarna från infarterna behöver köra längs gatunätet. En möjlighet är att helt eller delvis utnyttja den servicetunnel som redan finns mellan Kampen och Kajsaniemi, med förbindelse till den äldre tunneln under Gloet. SFP:s stadsfullmäktigegrupp föreslår därför att staden, för att öka stadskärnans tillgänglighet, minska avgasutsläppen i gatunivå, öka trivseln för fotgängare och cyklister och skapa bättre förutsättningar för kommersiella tjänster i centrum, utreder hur den existerande servicetunneln kunde utnyttjas och vid behov kompletteras för att möjliggöra bättre underjordiska förbindelser till parkeringsgrottorna under stadskärnan."

Begäran om utlåtande

Stadsmiljönämnden har av stadskansliet ombetts ge ett utlåtande till stadsstyrelsen senast d. 7.11.2023.

Stadskansliet har för lämnadet av utlåtandet beviljat förlängd tid fram till d. 5.12.2023.

Stäng

Stadsmiljönämnden 21.11.2023 § 615

Stäng

Detta beslut publicerades 13.12.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

sektorchef i stadsmiljösektorn
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Marek Salermo, trafikingenjör: 09 310 37106

marek.salermo@hel.fi