Toivomusponsi, kaupungin tytäryhteisöjen tavotteiden seurantaa tehtävä myös valtuustotasolla

HEL 2023-009017
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 231 §

Valtuutettu Amanda Pasanen toivomusponsi kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteiden seurannasta valtuustotasolla

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuomas Rantasen ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.6.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Käsitellessään Helsingin kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä 21.6.2023 kaupunginvaltuusto hyväksyi Amanda Pasanen ehdottaman toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet, että kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteiden seurantaa tehtäisiin myös valtuustotasolla, esimerkiksi omistajastrategian käsittelyllä jossain tarkoituksenmukaisessa yhteydessä."

Kaupunginvaltuusto on päättämässään konserniohjeessa delegoinut päätösvallan tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden osalta kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on viimeksi päivittänyt tytäryhteisöjen omistajastrategioita kokouksessaan 27.2.2023.

Konserniohjeen mukaisesti hyväksytyissä yhteisökohtaisissa omistajastrategioissa määritellään muun muassa tytäryhteisön rooli kaupunkikonsernissa, kaupungin strateginen tahtotila yhteisön osalta sekä yhteisöille asetettavat keskipitkän aikavälin tavoitteet. Omistajastrategioiden tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin linjaukset ja tavoitteet asetetaan tytäryhteisöille vähintään noin 5-7 vuoden aikajänteellä, jotta tytäryhteisöjen hallitukset pystyvät vastaamaan yhteisöjen toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä pitkäjänteisesti sekä tekemään tarvittavia päätöksiä esimerkiksi pitkäaikaisista investoinneista. Tytäryhteisöjen hallitukset päättävät myös muun muassa yhteisöjen liiketoimintastrategioista sekä vuosittaisista toiminnallisista tavoitteista omistajastrategialinjaukset huomioon ottaen.

Omistajastrategioissa määritellyt tavoitteet avainmittareineen on vahvistettu vuodesta 2024 lähtien kaupunginvaltuuston päättämässä talousarviossa vuosittain niiden tytäryhteisöjen osalta, jotka saavat kaupungilta avustusta, myyvät kaupungille merkittävissä määrin palveluita ja/tai ovat muuten strategisesti tai toiminnan laajuuden kannalta merkittäviä tytäryhteisöjä. Näin varmistetaan osaltaan myös kaupunginvaltuuston sitoutuminen ko. yhteisöjen omistajastrategioissa määriteltyihin pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Omistajastrategiatavoitteiden toteutumista ja tytäryhteisöjen toiminnan kehittymistä tavoitteilla osoitettuun suuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle säännönmukaisesti yhteisöraporttien yhteydessä 1–2 kertaa vuodessa. Lisäksi tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta konsernijaostossa pidettävien tytäryhteisöjen ajankohtaiskatsausten yhteydessä.

Lisäksi talousarviossa vahvistettujen omistajastrategiatavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Detta beslut publicerades 23.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Patrick Wahlman, Konsernianalyytikko, puhelin: 09 310 33714

patrick.wahlman@hel.fi